Do ZZ Celnicy PL przystąpiło 3543 osób.
ZZ CELNICY.PL ZŁOŻYŁ OBYWATELSKI PROJEKT ZMIANY USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM FUNKCJONARIUSZY (...)
Pod projektem zebraliśmy 188162 podpisów

KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

Nysa, dnia 09.05.2015r.


Niniejszym informuję, iż w dniu 6 maja 2015 roku został zawiązany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej z siedzibą w Nysie 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50, zainicjowanej przez Związek Zawodowy Celnicy PL w celu poparcia równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych i włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnegopoprzez poparcie i wniesienie do Sejmu RP projektu o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Działając na mocy art.118 ust.2 Konstytucji i ustawy z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,

Komitet zwraca się z

APELEM

do wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej o pomoc w zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy jw.

Zgodnie z procedurą w początkowej fazie zbieramy 1.000 podpisów. Karty z 1 000 podpisów będą stanowiły załącznik do proponowanego projektu regulacji prawnej, która zostanie złożona wraz z stosownym Zawiadomieniem do Marszałka Sejmu.

Sprawa zbierania podpisów jest technicznie prosta, każdy Funkcjonariusz może zbierać podpisy indywidualnie w swoim środowisku zawodowym, towarzyskim i rodzinnym oraz w środowiskach szeroko rozumianego otoczenia Służby Celnej.

Na dalszym etapie naszym celem będzie zebranie 100.000 podpisów obywateli RP posiadających prawo wyborcze.

Zbierając podpisy okazujemy do wglądu projekt ustawy.

Zebrane podpisy w oryginale składamy u osób funkcyjnych w Związku Zawodowym Celnicy PL, którzy działają w Waszych lokalizacjach, względnie przesyłamy bezpośrednio do Nysy na adres jw. z dopiskiem "KOMITET INICJATYWY OBYWATELSKIEJ".

ZAŁ. Sformalizowany wykaz do zbierania podpisów (Uwaga: na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu ustawy, której obywatel udziela poparcia)

Z celniczym pozdrawieniem:
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
SŁAWOMIR SIWY

Skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

Pelnomocnik Komitetu:
Sławomir Siwy - IC Opole


Zastepca pelnomocnika Komitetu:
Jolanta Haron IC Warszawa

Członkowie Komitetu:
Danuta Pencarska,
Jerzy Laczmanski,
Janusz Piasecki,
Jacek Morawiak,
Stanislaw Ludwa,
Mariusz Mroczkowski,
Roman Szejka,
Irena Szewczuk,
Jolanta Wierzbicka,
Anna Kinal,
Maria Marmon,
Piotr Zenowicz,
Andrzej Rajca,
Andrzej Sury.

Wszyscy członkowie Komitetu są członkami ZZ Celnicy PL.

Aktualności

Minister Finansów Paweł Szałamacha spotkał się z funkcjonariuszami i pracownikami SC i UKS w Łodzi

W dniu 03.03.2016r. Minister Finansów Paweł Szałamacha, Wiceminister Jasiński i Szef SC Marian Banaś gościli w Łodzi i spotkali się z funkcjonariuszami celnymi i pracownikami SC i pracownikami UKS. Więcej

Posiedzenie Komisji Sejmowych

Przewodniczący Komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny uprzejmie zawiadamiają, że wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się 9 marca 2016 r. Więcej

List Przewodniczącego ZZ Celnicy PL do funkcjonariuszy i pracowników SC

W związku z wyborem po raz trzeci na Przewodniczącego ZZ Celnicy PL pragnę Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zaufanie jakim mnie obdarzyliście. Jednocześnie zapewniam Was, że staram się jak najlepiej reprezentować Związek i całe środowisko zawodowe i wkładać w to maksimum siły i energii ... Więcej

Inspektorzy ITD otrzymają emerytury mundurowe

"...Funkcjonariusze ITD będą objęci zaopatrzeniowym systemem emerytalnym powołując się na wyrok TK w sprawie funkcjonariuszy celnych, a u Nas MF wciąż kluczy i kluczy..." Więcej

UCHWAŁA V KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

"...Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL do podjęcia bezzwłocznych działań zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 39/13 z dnia 3 marca 2015r. ..." Więcej

Porozumienie Związków Zawodowych

"...Podpisane niżej Związki Zawodowe na spotkaniu w dniu 18 lutego 2016r. wyraziły zaniepokojenie koncepcją konsolidacji Administracji Podatkowej, Urzędów Kontroli Skarbowej i Służby Celnej, nie znajdując dla tego pomysłu korzyści dla interesu publicznego..." Więcej

List Ministra Banasia do funkcjonariuszy SC

"...Trwające nad projektem prace przewidują różnego typu rozwiązania. Możliwość objęcia jej regulacjami części funkcjonariuszy, jest tylko jedną z propozycji."... Więcej

TRWA AKCJA - Wyślij list do Ministra Finansów!!!

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL i Komitet Inicjatywy Ustawodawczej przesyła w załączeniu przykładowe pismo do Ministra Finansów z apelem o przesłanie e-maili do adresatów wskazanych w piśmie... Więcej

Projekt obywatelski zagrożony!!!

...W dniu 12.02. Minister Marian Banaś ogłosił w IC w Szczecinie, że nie wszyscy funkcjonariusze mogą liczyć na emerytury mundurowe. Jednocześnie pojawiają się inne informacje świadczące o tym, że Minister Finansów zajmując stanowisko w dniu 28 stycznia nie był do końca szczery i mogło to być stanowisko fikcyjne i że projekt obywatelski może zostać całkowicie odrzucony... Więcej

Opinia prof. dr hab. Pawła Sobczyka do projektu obywatelskiego - Druk nr 30

Opinia prawna w przedmiocie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. ( sygn. K 39/13) oraz procesu legislacyjnego Obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... Więcej

Stanowisko Ministra Finansów w sprawie projektu obywatelskiego i KAS

Publikujemy stanowisko Ministra Finansów w sprawie projektu obywatelskiego - Druk nr 30 oraz w sprawie KAS. Więcej

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. (Sygn. akt K 39/13)

...brak wyraźnego wskazania, że prawa emerytalne służb mundurowych powinny być przyznane funkcjonariuszom Służby Celnej, a użyta argumentacja w uzasadnieniu może budzić wątpliwości związane z właściwą interpretacją istoty funkcjonowania Służby Celnej. Więcej

O zaufaniu w relacjach Państwo – funkcjonariusz celny

Zaufanie funkcjonariusza do służby to wartość pozwalająca budować właściwy klimat organizacji. Nie ulega wątpliwości, iż sfrustrowany, zdemotywowany funkcjonariusz stanowi zagrożenie dla Służby Celnej, wykazując zwiększoną podatność na nieprawidłowości. Więcej

Pismo Komitetu do Szefa Służby Celnej - opinia prawna dot. projektu obywatelskiego

W dniu 21.01.2016r, zakończyła prace grupa robocza ds. projektu obywatelskiego, która zgodnie z deklaracjami Pana Ministra z dnia 22.12.2015r., złożonymi w MF wobec kilkudziesięciu osób, nie zmieniła głównych założeń projektu obywatelskiego Druk nr 30 i wprowadziła jedynie szereg innych poprawek. Więcej

KOMUNIKAT - Grupa robocza ds. projektu obywatelskiego zakończyła swoje prace

Grupa zakończyła swoje prace i projekt stanowiska Rządu w formie niezmienionej co do głównych założeń projektu obywatelskiego został przekazany do uzgodnień pomiędzy Ministrami w Ministerstwie Finansów. Więcej

Pismo MF w związku z zakończeniem prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego

Publikujemy pismo Ministerstwa Finansów w związku z zakończeniem prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego. Więcej

Wcześniejsze emerytury dla celników jeszcze w tym roku?

Projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych wpłynął do Sejmu już 28 sierpnia 2015 roku, ale jego pierwsze czytanie odbyło się dopiero na początku grudnia 2015 roku i to w okolicznościach niezbyt sprzyjających, bo parlamentarzystów bardziej pochłonęła wówczas sprawa wyboru sędziów Trybunału... Więcej

Gazeta Prawna - Emerytury jak w wojsku i policji

Funkcjonariusze Służby Celnej będą mogli przechodzić na emerytury na takich samych zasadach jak żołnierze i policjanci... Więcej

Dwudniowy termin na konsultacje projektu obszernego aktu prawnego

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie terminu konsultacji przedłożonego projektu Ustawy o KAS w środowisku zawodowym w terminie dwu dni od daty podpisania. Więcej

Projekt ustawy o KAS przesłany do konsultacji do Dyrektorów IC, IS i UKS

MF przesłało do konsultacji projekt ustawy o KAS. Pismo MF kierowane do Dyr. IS, IC i UKS nosi datę 18 stycznia i zawiera prośbę o odpowiedź do dnia 21 stycznia. Komórki organizacyjne UC i IC otrzymały pismo w dniu 19 stycznia z prośbą o zgłoszenie uwag do godz. 12:00 dnia 20 stycznia. Nie wiadomo czy śmiać się czy płakać. Więcej

Spotkanie grupy roboczej

Zaproszenie członków grupy roboczej do spraw związanych z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... Więcej

List Ministra Mariana Banasia do funkcjonariuszy i pracowników UKS, IS i IC

Publikujemy list Ministra Mariana Banasia do funkcjonariuszy i pracowników UKS, IS i IC Więcej

Prace grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego

...decyzją Szefa Służby Celnej została powołana grupa robocza ds. projektu obywatelskiego, w skład której wszedł przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomir Siwy (...) Grupa pracowała w dniach 21 i 22.12.2015r... Więcej

Komunikat w sprawie prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego

Zamieszczamy Komunikat, który ukazał się na CORINTII w sprawie prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego Więcej

Komunikat ze spotkania z Szefem Służby Celnej

Publikujemy Komunikat ze spotkania z Szefem Służby Celnej, które odbyło się w dniu 22.12.2015r. w Ministerstwie Finansów. Więcej

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu obywatelskiego

Publikujemy pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowane do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu obywatelskiego. Więcej

Zaproszenie na spotkanie z Ministrem Marianem Banasiem w dniu 22 grudnia 2015r.

Z-ca Szefa SC Pan Jerzy Chrobak wysłał zaproszenie na spotkanie z Ministrem Marianem Banasiem w dniu 22 grudnia 2015r. W załączonym piśmie Agenda spotkania. Więcej

Zespół ds. obywatelskiego projektu ustawy

Szef Służby Celnej Pan Marian Banaś powołał Zespół ds. obywatelskiego projektu ustawy włączającego funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego - Druk nr 30 Więcej

Pismo do Ministra Mariana Banasia

...Powyższe stanowi kilka najważniejszych zagadnień, dla których naszym zdaniem pilnie powinny zostać wdrożone procesy naprawcze. Zagadnienia te nie wyczerpują oczywiście tematu nieprawidłowości w funkcjonowaniu formacji, w szczególności dot. nieszczelności systemu poboru danin publicznoprawnych, jednak nie sposób zająć się wszystkimi jednocześnie... Więcej

Komunikat Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL po i czytaniu Obywatelskiego Projektu Ustawy

...Bezsprzecznie liczebność Związku jest kluczowa dla odbioru przez Parlamentarzystów naszej działalności i inicjatyw jakie podejmujemy, w szczególności działań w sprawie emerytur. Argument ten jest również wykorzystywany przez oponentów w publicznej dyskusji... Więcej

Służba Celna może stać się silną formacją mundurową

...Służba Celna może wreszcie stać się silną formacja mundurową zdolną i dobrze przygotowana do walki z przestępczością zorganizowaną,mafią narkotykową i paliwową, przemytem broni , papierosów i alkoholu (...) Wszystko zależy teraz od posłów obecnego Sejmu... Więcej

Sprawa emerytury celników

Reprezentując wraz z Ministrem Finansów rząd Prawa i Sprawiedliwości jako poseł i Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 grudnia 2015 roku w Sejmie zabrałem głos w sprawie objęcia pracowników Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym... Więcej

2 grudnia 2015 roku. Ważny dzień dla Służby Celnej. Byliśmy w Sejmie!!!

Tego dnia związkowcy z ZZ Celnicy PL byli obecni w Sejmie RP... Więcej

Sławomir Siwy przedstawia projekt zmian w emeryturach w Służbie Celnej

Całą debatę wraz ze stanowiskami Klubów, pytaniami Posłów, stanowiskiem Ministerstw i odpowiedzią Pełnomocnika można obejrzeć w TVP Parlament Więcej

Trwa 3 posiedzenie Sejmu VIII kadencji

...Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego K39/13 z 3 marca 2015 r., który za niekonstytucyjne uznał odmienne traktowanie funkcjonariuszy Służby Celnej w porównaniu z innymi służbami mundurowymi... Więcej

Sejm: Wcześniejsze emerytury dla celników?

...Domagamy się równego traktowania wszystkich służb mundurowych. Służba Celna to ostatnia formacja mundurowa, pozostająca poza tym systemem – mówi Parlamentarny.pl Sławomir Siwy, przewodniczący związku zawodowego Celnicy PL oraz pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ZZ Celnicy PL. O losy projektu jest spokojny... Więcej

Kolejna grupa zawodowa może dostać przywileje emerytalne

Podobnie jak inni pracujący w mundurach, celnicy chcą szybciej przechodzić na emeryturę. Pod obywatelskim projektem w tej sprawie udało im się zebrać 200 tysięcy podpisów. Jak wyjaśniają, nie chodzi o przywileje, tylko o bezpieczeństwo i sprawność działania tej służby... Więcej

Emerytury mundurowe dla celników? Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy

Sejm rozpoczął w środę prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zakładającym włączenie celników do systemu emerytur mundurowych. Obecnie celnicy są objęci powszechnym systemem emerytalnym i nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat... Więcej

... będą mogli liczyć na emerytury mundurowe?

Obecnie celnicy nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat. Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych po 55. roku życia i 25 latach służby. W marcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Sł. Celnej względem innych służb mundurowych jest arbitralne i dyskryminujące... Więcej

Sejm zdecyduje czy celnicy zostaną objęci emeryturami mundurowymi

Sejm zajmie się obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zakładającym włączenie celników do systemu emerytur mundurowych. Projekt wraz z 200 tysiącami podpisów poparcia wpłynął do Sejmu poprzedniej kadencji pod koniec sierpnia... Więcej

Sejm: Emerytury mundurowe także dla celników?

Pierwsze czytanie projektu ma się odbyć w środę. Obecnie celnicy nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat. Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych -po 55. roku życia i 25 latach służby... Więcej

Komunikat prasowy do Projektu Obywatelskiego - druk nr 30, I czytanie

I czytanie odbędzie się 2 grudnia 2015r. ok. godz. 12:30 na sali plenarnej Sejmu RP. Prosimy o jego rozpowszechnienie. Więcej

Celnicy chcą pomóc dobrej zmianie". Opinia Bogdana Rzońcy

...A może chodziło o coś innego, mianowicie o rozbrojenie Służby Celnej po to, by zorganizowane grupy przestępcze miały ułatwiony sposób obchodzenia polskiego prawa, uszczuplając dochody naszego budżetu państwa?... Więcej

Rzeczpospolita - Celnicy chcą wczesnej emerytury

...Celnicy powinni trafić do resortowego systemu, bo są jedyną służbą mundurową, która jest spod tego prawa wyjęta. To niesprawiedliwe – ocenia Ryszard Terlecki, szef Klubu Parlamentarnego PiS... Więcej

Projekt obywatelski już u Parlamentarzystów

Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński przekazał Posłom i skierował do I czytania wniesiony w dniu 28 sierpnia 2015 r. (...) obywatelski projekt ustawy. Więcej

APEL DO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW

...Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL załącza pismo do Ministra Finansów nr ZZ Celnicy PL -116/15 z dnia 20.11.2015r. oraz pismo do Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z dnia 12.11.2015r. z prośbą i apelem o szerokie rozpowszechnienie wśród Parlamentarzystów PiS w Waszych lokalizacjach... Więcej

Argumenty za wzmacnianiem Służby Celnej

Publikujemy argumenty za wzmacnianiem Służby Celnej. Proszę dostarczyć argumenty do Posłów PiS w Waszych Województwach. Zachęcamy też do umawiania się z Posłami i wizyt w biurach poselskich w tej sprawie. Zachęcamy gorąco do pracy, każdego funkcjonariusza SC bez wyjątku. Więcej

Pismo do kadry kierowniczej i oficerów SC

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL, nawiązując do Pikiet z udziałem Służby Celnej, które odbyły się w dniach 23 lipca i 8 października br. pragnie zwrócić Państwa uwagę na odmienne od innych formacji zachowanie kadry kierowniczej i oficerów starszych Służby Celnej, którego nie potrafimy wytłumaczyć... Więcej

Komunikat ZZ Celnicy PL z protestu pod Sejmem RP

Związek Zawodowy Celnicy PL pragnie serdecznie podziękować funkcjonariuszom i pracownikom z wielu jednostek organizacyjnych Służby Celnej, którzy odpowiedzieli na nasz Apel i licznie stawili się na Pikiecie pod Sejmem RP... Więcej

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z KP PiS

Informacja ze spotkania Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych z Klubem Poselskim PiS. Więcej

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z KP SLD

Informacja ze spotkania Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych z Klubem Poselskim SLD. Więcej

Politycy osiem lat ignorowali nasz głos

Gdyby nie politycy, którzy w ostatnim czasie wprowadzali szkodliwe ustawy i ignorowali nasz głos, to na ulicach by nas nie było. Sami do tego doprowadzili, a jako grupa społeczna mamy prawo rozliczać polityków za takie działania wobec mundurowych przez 8 lat rządów Więcej

Podziękowania Przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego

Podziękowania Przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego Pana Grzegorza Nemsa Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów. Więcej

Rzeczpospolita - Płace idą do kosza, celnicy zostają

...w piątek zakończy ostatnie posiedzenie Sejmu tej kadencji. Wszystkie projekty poselskie czy rządowe, których nie zdąży uchwalić, pójdą do kosza. Nowy parlament może kontynuować prace tylko nad obywatelskimi(...) Na następną kadencję Sejmu przechodzi m.in. projekt dotyczący celników, którzy chcą przechodzić na emeryturę tak jak inne służby... Więcej

Służby mundurowe zakończyły kilkudniowy protest przed sejmem

Zakończył się protest służb mundurowych. Od poniedziałku przed sejmem funkcjonowało mundurowe miasteczko namiotowe. W czwartek, na koniec protestu, odbyła się pikieta. Wzięli w niej udział policjanci, strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej, Służby Celnej i BOR... Więcej

Politycy w miasteczku mundurowym

Podobnie jak w poprzednich dniach, miasteczko odwiedzili posłowie. Najpierw zawitał do miasteczka lider PiS na Śląsku Grzegorz Tobiszowski, potem gościli w nim posłowie SLD: przewodniczący Klubu Poselskiego SLD Leszek Miller, Katarzyna Piekarska i Artur Ostrowski... Więcej

Petycja służb mundurowych wręczona Marszałek

Publikujemy Petycję, którą w dniu 08.10.2015r. osobiście wręczyli Pani Marszałek Sejmu RP przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych, w tym ze strony Służby Celnej Przewodniczący ZZ Celnicy PL... Więcej

Pikieta Służb Mundurowych pod Sejmem RP

Protestujący założyli miasteczko mundurowe, zapowiedzieli, że będą manifestować w 12-godzinnych zmianach do 8 października. W tym dniu ma się odbyć ogólnopolska demonstracja wszystkich formacji. Zdjęcia. Więcej

Komunikat organizacyjny pikiety w dniu 8 października 2015r.

Publikujemy KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY PIKIETY SŁUŻB MUNDUROWYCH pod Sejmem RP w dniu 8 października 2015r. w godz. 11:00-13:00. Więcej

Projekt obywatelski przekazany Posłom - DRUK nr 3985

W dniu 7 października Pani Marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska nadała nr druku 3985 i przekazała Posłom obywatelski projekt ustawy w sprawie włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Pod projektem ustawy podpisało się blisko 200 tys. Obywateli RP. Więcej

MIASTECZKO MUNDUROWE DZIEŃ III

VIDEO z trzeciego dnia protestu służb mundurowych w miasteczku namiotowym pod Sejmem RP... Więcej

Pismo do Marszałek Sejmu w związku z protestem

...w związku z protestem Służby Celnej w dniach od 05-08.10.2015r. pod Sejmem RP wraz z innymi służbami mundurowymi oraz wobec braku odpowiedzi Prezesa Rady Ministrów na postulaty Służby Celnej przekazane podczas Pikiety pod KPRM w dniu 23 lipca 2015r., wnioskujemy o wyegzekwowanie od RM merytorycznego odniesienia się do poniższych zarzutów Więcej

MIASTECZKO MUNDUROWE DZIEŃ II

Dzisiaj zgodnie z harmonogramem wartę w miasteczku mundurowym pełnili od północy do 12-tej w południe nasi koledzy z zarządów wojewódzkich NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego i woj. warmińsko-mazurskiego, a przewodniczącym Zgromadzenia był Andrzej Zacharczuk... Więcej

MIASTECZKO MUNDUROWE DZIEŃ I

Akcję protestacyjną w miasteczku mundurowym rozpoczęło wystąpienie przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych Grzegorza Nemsa, który przywitał reprezentantów obecnych w miasteczku służb mundurowych. Postulaty protestujących służb przypomniał wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Józef Partyka... Więcej

Protest służb mundurowych. Pod Sejmem rośnie miasteczko, w czwartek pikieta

Protestujący domagają się włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, na co wskazuje korzystny dla nich wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 roku sygn. akt K39/13. Więcej

Komunikat Protestacyjny Służb Mundurowych

Zbiórka wszystkich organizacji związkowych biorących udział w akcji - 05.10 o godz. 11.00 pod Sejmem. Zapraszamy wszystkich na Pikietę służb mundurowych pod Sejmem RP w dniu 08.10. w godzinach od 11:00 do 13:00. Na Pikietę przychodzimy bezpośrednio pod Sejm. Uczestniczymy w każdym dniu w umundurowaniu. Więcej

8 PAŹDZIERNIKA PIKIETA POD SEJMEM RP

W dniu 8 października br. w Warszawie pod Sejmem RP w godz. od 11.00 do 13.00 odbędzie się Pikieta służb mundurowych z powodu niezrealizowania Naszych postulatów przez Rząd. Wcześniej w dniach od 5 do 8 października służby mundurowe rozbijają miasteczko namiotowe pod Sejmem RP. Więcej

Celnicy wciąż bez wcześniejszych emerytur

W marcu tego roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że celnicy powinni mieć emeryturę taką jak policjanci i inni mundurowi. I choć do wyborów został już tylko miesiąc, przywilej szybszego przejścia na emeryturę dla celników wciąż nie został przez rząd załatwiony. Więcej

Szczurek: Celnicy nie będą latami czekać na szybszą emeryturę

Celnicy nie będą latami czekać na szybsze przejście na emeryturę. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że powinni oni przechodzić na emeryturę tak jak inne służby mundurowe, będzie zrealizowany szybciej. Więcej

Granice dobrze strzeżone? Szef związku celników: Bzdura. TIRy z krajów muzułmańskich wjeżdżają bez kontroli"

Premier nie powinna wprowadzać Polaków w błąd. W interesie publicznym jest mówić prawdę, a ta wygląda tak, że jesteśmy właściwie bezbronni wobec działań przemytników. Więcej

215 mld zł poszło z dymem. W szarej strefie boom: "14 zł za paczkę fajek? Tylko frajer tyle płaci"

Firma doradcza EY właśnie policzyła, ile nielegalne interesy kosztowały budżet w zeszłym roku. Okazało się, że przez 12 miesięcy przez restrykcyjne i absurdalne przepisy, jak twierdzą jedni, albo przez nieudolne egzekwowanie prawa przez państwo, jak uważają inni, do budżetu nie wpłynęło 215 mld zł. Sporo. Więcej

Terroryści traktowani są w Polsce lepiej niż funkcjonariusze

...terroryści nastający i planujący ataki na cywilnych obywateli mają zagwarantowana pełnie poszanowania praw człowieka przez państwo polskie, tymczasem, funkcjonariusze państwowi Służby Celnej mający korzystne wyroki TK, oraz porozumienia z rządem - już od ponad 17 lat są lekceważeni przez kolejne rządy. Więcej

Czy polskie granice naprawdę są bezpieczne?

Sytuacja na granicach Polski jest stabilna i nie odnotowujemy tam niepokojących zjawisk - powiedziała Teresa Piotrowska. Zapewniła też, że "podejmowane są intensywne działania", które mają na celu "bezpośrednią ochronę granic". Inaczej sprawę postrzega Sławomir Siwy, szef Związku Zawodowego Celnicy PL Więcej

Funkcjonariuszy Służby Celnej obejmie system emerytur mundurowych

(...)Analiza prawno-porównawcza specyfiki statusu prawnego funkcjonariuszy Służby Celnej w zestawieniu z specyfiką statusu prawnego funkcjonariuszy innych służb (zwłaszcza Straży Granicznej) wykazuje pełną zbieżność w zakresie określenia podstawowych elementów specyfiki pełnienia służby(...) Więcej

Granice bez należytej kontroli - Nie wolno wprowadzać w błąd Polaków

Pani Premier mówi, że po dokonanej inspekcji granic może śmiało powiedzieć, że z Polski można brać przykład i że mamy odpowiednie procedury, które zabezpieczają granice Polski(...) A jak jest w rzeczywistości? Więcej

Związkowcy Służby Celnej: Polskie granice nie są bezpieczne

Polskie granice nie są bezpieczne i szczelne - tak sejmową debatę na temat uchodźców komentują związkowcy Służby Celnej. W Sejmie szefowa MSW Teresa Piotrowska zapewniła, że nie ma zagrożenia na naszych granicach, a w razie potrzeby nasze służby są w stanie szybko reagować. Więcej

Podpisy pod projektem obywatelskim zostały zweryfikowane

Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomir Siwy odebrał w dniu 09.09.2015r. telefon z Kancelarii Sejmu i został poinformowany o pozytywnym zweryfikowaniu podpisów pod złożonym projektem obywatelskim oraz o przebiegu dalszych prac legislacyjnych. Więcej

Polskie Radio - Celnicy w systemie emerytalnym mundurówek nie w tej kadencji Sejmu

Wiceszef Służby Celnej Sławomir Pichor powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że zmianę przepisów w tym obszarze wymusza marcowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że odmienne traktowanie celników niż innych służb mundurowych jest dyskryminujące... Więcej

Polska jest bezbronna. Rząd ignoruje Służbę Celną.

...Zobaczcie jak rząd ignoruje funkcjonariuszy i pracowników izby celnej. Pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Sejm nie pozwoli im przejść po 25-ciu latach na emeryturę. Nie w tej kadencji. W reportażu zobaczycie także ile pieniędzy państwo polskie traci ze względu na istniejącą szarą strefę. Więcej

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA KOMITETU

...W tym miejscu pragnę złożyć szczególne podziękowania wszystkim tym, którzy mobilizowali w trakcie akcji do działania innych i sami wykonali tytaniczną pracę. Powtarzając za W.Churchillem: "W obecnym czasie, czuję się upoważniony wezwać na pomoc wszystkich i zawołać: ”Chodźcie, idźmy naprzód razem silni w jedności”... Więcej

Kolejne pismo Ministerstwa Finansów w sprawie realizacji wyroku TK

ZZ Celnicy PL otrzymał kolejną korespondencję z MF odnośnie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015r. Więcej

Pismo do Pani Marszałek Sejmu RP i Protokół z przyjęcia Obywatelskiego Projektu Ustawy

Publikujemy pismo przewodnie do Pani Marszałek oraz Protokół wstępny z przyjęcia podpisów obywateli popierających projekt ustawy. Więcej

Onet - Celnicy złożyli projekt włączający ich do systemu emerytur mundurowych

...projekt "jest pierwszym krokiem do trwałego uregulowania statusu Służby Celnej". - Dotychczasowy model funkcjonowania administracji celnej został wdrożony z pominięciem pełnego statusu funkcjonariuszy celnych jako służby mundurowej... Więcej

Polskie Radio - Celnicy włączeni do systemu emerytalnego "mundurówek"?

...projekt ustawy, jaki w piątek zostanie złożony w Sejmie jest zaledwie pierwszym krokiem, który ma naprawić obecną sytuację. Szef związku zawodowego Celnicy.PL liczy, że celnicy znajdą partnera w rządzie... Więcej

Gazeta Wyborcza - Rząd negatywnie o propozycji objęcia celników "mundurówkami"

...Rząd negatywnie ocenia przygotowany przez SLD projekt ustawy, który ma wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego i włączyć celników do systemu emerytalnego służb mundurowych, czyli tzw. mundurówek - wynika z projektu stanowiska rządu, do którego dotarła PAP... Więcej

Gazeta Polska - Celnicy walczą o emerytury

...Związek Zawodowy Celnicy PL zajął się zbieraniem podpisów, ponieważ celnicy jako jedyna służba mundurowa nie są objęci uposażeniowym systemem emerytalnym, który obejmuje inne służby: Policję, Straż Graniczną, BOR, Państwową Straż Pożarną i Służbę Więzienną.– Efekt jest taki, że w wydziałach zwalczania przestępczości pracują ludzie w wieku 60+ Więcej

Radio Opole - Celnicy jadą do Sejmu

Celnicy domagają się zrównania wieku emerytalnego z pozostałymi służbami mundurowymi, co gwarantuje im wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca. Sławomir Siwy, przewodniczący ogólnopolskiego Związku Zawodowego CELNICY.PL, założył Komitet Obywatelski z siedzibą w Nysie, który do tej pory pozyskał około 200 tys. podpisów poparcia w tej sprawie... Więcej

Komunikat prasowy Komitetu

Komitet Inicjatywy Uustawodawczej uprzejmie informuje, że w dniu 28 sierpnia 2015r. o godzinie 14:00 złoży w biurze podawczym Sejmu RP obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (...) wraz ze zmianą 20 ustaw, uzasadnieniem i założeniami zmian aktów wykonawczych oraz podpisami około 200 tysięcy Obywateli RP... Więcej

Apel Komitetu - 150 tys. podpisów

...W dniu 21 sierpnia minął termin na wysłanie/nadanie na poczcie podpisów do siedziby Komitetu w Nysie. Jednak dniem złożenia ponad 100 000 podpisów w Sejmie RP jest dzień 28 sierpnia... Po 21 sierpnia wykazy należy wysłać bezpośrednio (bez pośrednictwa lokalnych koordynatorów) na adres... Więcej

Apel Komitetu - 100 tys. podpisów

...Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu jest już ponad 100 000 podpisów. Musimy jednak znacząco przekroczyć wymagane 100 000, gdyż część podpisów może zostać odrzucona podczas weryfikacji... Więcej

Apel Komitetu - 95 tys. podpisów

...W dniu 21 sierpnia mija termin na wysłanie/nadanie na poczcie podpisów do siedziby Komitetu w Nysie. Nie musimy właściwie na tym etapie nic pisać. Każdy prawdziwy celnik wie co ma robić w tych ostatnich dniach Naszej wspólnej akcji... Więcej

Apel Komitetu - 90 tys. podpisów

...Pozostało 7 dni do wysłania/nadania na poczcie ostatnich wykazów do siedziby Komitetu - termin ten upływa 21 sierpnia. W tych ostatnich dniach zróbmy wszystko, aby doprowadzić sprawę do końca. Prosimy, by każdy bez wyjątku przyłączył się do akcji. Wciąż jest czas na działanie... Więcej

Zaproszenie na spotkanie w MF dnia 9 września 2015r.

Szef Służby Celnej zaprosił na spotkanie w Ministerstwie Finansów, które odbędzie się dnia 9 września 2015r. Jednym z punktów rozmów będą założenia rozwiązań w zakresie świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy celnych w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 03.03.2015 r. nr K39/2013. Więcej

Apel Komitetu - 85 tys. podpisów

...W tych ostatnich dniach potrzebna jest pełna mobilizacja wszystkich bez wyjątku. Takiej drugiej szansy mieć już nie będziemy. Zróbmy wszystko, aby nie mieć potem pretensji do samych siebie i nie żałować, że mogłam/mogłem i powinnam/powinienem był zrobić więcej... Więcej

Apel Komitetu - 80 tys. podpisów

...Potrzebna jest wciąż pełna mobilizacja wszystkich bez wyjątku, zarówno tych aktywnych od początku, jak i tych z Nas, którzy dopiero włączyli się w akcję oraz tych, którzy dotąd nie podjęli jeszcze inicjatywy... Więcej

Apel Komitetu - 70 tys. podpisów

...Aktywność każdego z Nas, ma także wpływ na postawy Naszych Koleżanek i Kolegów. Prosimy wszystkich sympatyków Naszej wspólnej akcji i wszystkich zaangażowanych w akcję o maksymalną mobilizację i zebranie każdy jeszcze minimum 10 podpisów, choć oczywiście najlepiej dużo więcej, niezależnie od tego kto ile dotąd zebrał... Więcej

Poparcie Straży Miejskiej

Inicjatywa ustawodawcza w sprawie równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych oraz włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego spotyka się pozytywnym odzewem wielu naszych Koleżanek i Kolegów z innych formacji. W załączniku pismo Komendanta Straży Miejskiej w Ełku. Dziękujemy. Więcej

Pismo Komitetu do Dyrektorów i Naczelników

W imieniu funkcjonariuszy celnych zwracam się z prośbą o aktywne wsparcie i zaangażowanie w akcję zbierania poparcia pod projektem Inicjatywy Ustawodawczej w zakresie objęcia funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym. W chwili obecnej złożenie projektu obywatelskiego przybliża nas do realizacji tego najważniejszego od lat postulatu... Więcej

Dalsza korespondencja z MF w sprawie emerytur

...Dlaczego zatem dąży Pan Panie Ministrze do dalszego konfliktu prawnego i powoduje wzrost niepokojów społecznych, nawet wbrew opinii Rządowego Centrum Legislacji, powołując się na nieistniejącą w rzeczywistości konieczność wdrożenia regulacji prawnych, które nie wynikają absolutnie, ani z sentencji, ani nawet uzasadnienia ww. wyroku Trybunału?

Więcej

Apel Komitetu - 60 tys. podpisów

...Projekt obywatelski, oczywiście kiedy uzbieramy 100 000 podpisów, da Nam wymarzone wręcz otwarcie w nowej kadencji, ponieważ jako pierwszy zostanie wydrukowany wszystkim nowym Parlamentarzystom i będzie musiało odbyć się pierwsze jego czytanie na sali plenarnej Sejmu RP... Więcej

MF wytrwale pracuje, czy może gra na zwłokę?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 lipca 2015 r. dotyczące realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt K 39/13, uprzejmie informuje, co następuje. W Ministerstwie Finansów (w Departamencie Służby Celnej) trwają prace mające na celu wykonanie ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ...

Więcej

Ile podpisów zebraliśmy

Popatrzmy jak przebiega zbiórka w poszczególnych Izbach odnosząc liczbę zebranych podpisów do ustalonego planu minimum tj. każdy Funkcjonariusz zbiera minimum 10 podpisów! A zatem każda komórka organizacyjna powinna zebrać co najmniej dziesięciokrotność swojego stanu zatrudnienia, ale najlepiej dużo więcej. Na dzień 28.07. mamy... Więcej

Podziękowania dla innych służb mundurowych

Publikujemy podziękowania dla Funkcjonariuszy innych służb i Organizatorów Pikiety. Nikt z Funkcjonariuszy innych formacji mundurowych i także Pracowników tych służb i MSW poproszony o poparcie obywatelskiego projektu ustawy nie odmówił nam w czasie Pikiety złożenia swojego podpisu (...) Więcej

Podziękowania ZG NSZZ Policjantów za pikietę

(...) Po raz pierwszy w historii funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych trzech resortów stanęli razem w walce o wspólne cele. Wierzę, że dzięki naszej determinacji uda się doprowadzić do zmian na lepsze w naszych formacjach, także pod względem sytuacji materialnej zatrudnionych w nich osób (...) Więcej

Relacja z pikiety przed KPRM

... Pochód protestujących przemaszerował pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie nastąpiły wystąpienia liderów poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Po raz pierwszy w tej grupie wystąpili Celnicy.pl ze swoim liderem panem Siwym... Więcej

Komunikat organizacyjny w sprawie PIKIETY

...To bardzo ważna, historyczna PIKIETA dla Służby Celnej. Nie zawiedźmy. Każdy kto chciałby jeszcze wziąć udział w PIKIECIE może to uczynić nie zgłaszając tego nikomu. Po prostu, niech przybywa. W szczególności apelujemy do Funkcjonariuszy i Pracowników z Warszawy i okolic o liczne stawiennictwo na PIKIECIE... Więcej

Apel Komitetu - 40 tys. podpisów

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu znajduje się już przeszło 40 000 zebranych podpisów. Każdego tygodnia przybywa ponad 10 000 podpisów, co oznacza, że może nam zabraknąć 5 - 10 tyś. podpisów... Więcej

Pikieta służb mundurowych 23.07.2015 r.

W dniu 23 lipca br. w Warszawie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w godz. od 11-ej do 13-ej odbędzie się pikieta służb mundurowych w związku z brakiem gwarancji wzrostu płac i uwzględnienia w podwyżkach, w kwocie 2 mld zł, jakie rząd przewiduje na wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej w budżecie na przyszły rok... Więcej

Z forum celnicy.pl - Zbieramy podpisy.

...Koledzy dopiero dziś rano (wstyd) pomyślałem, że zbiorę te 10 podpisów żeby mieć czyste sumienie i zabić jego wyrzuty że nic nie robię. Jest godzina 18 a ja mam już ich 15 i to bez wysiłku, wpisani są : ja, żona, mama, tata, brat z żoną, siostra z mężem, brat żony, siostra żony z facetem, teść i teściowa, sąsiad i kumpel... Więcej

Apel Komitetu - 30 tys. podpisów

...Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu znajduje się już przeszło 30 000 zebranych podpisów... Więcej

Policjanci opublikowali informację o naszej akcji

Informacja o Naszej akcji obywatelskiej została opublikowana na stronie internetowej NSZZ Policjantów. W sprawie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy włączającym Funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego wspiera Nas Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Więcej

Z forum celnicy.pl

...Przypomnę, ze SSC w jednym z projektów rozp. zaznaczył, że zadania o których mowa w wyroku TK wykonuje wg niego 1500 Funkcjonariuszy - TO JEST TO CO SIEDZI W GŁOWIE SSC, dlatego musimy konkretnie działać, aby wytłumaczyć Panu Ministrowi. Poparcie ponad 100000 obywateli jest najlepszym i największym argumentem. Więcej

Pismo ZZ Celnicy PL do Ministra Finansów

dniu 3 marca 2015r. Trybunał Konstytucyjny wydał Wyrok K 39/13, w którym stwierdził dyskryminację Funkcjonariuszy celnych (...) w stosunku do Funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL zwraca się do Pana Ministra z uwagi na brak działań... Więcej

Wpis na forum - zebrane podpisy

Powinniśmy założyć sobie pewien plan minimum. Każdy Funkcjonariusz zbiera minimum 10 podpisów! A zatem każda komórka organizacyjna powinna zebrać co najmniej dziesięciokrotność swojego stanu zatrudnienia, ale najlepiej dużo więcej... Więcej

Apel Komitetu - 20 tys. podpisów

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że Nasza wspólna obywatelska akcja nabiera rozpędu. Każdego dnia wpływają kolejne listy wsparcia z licznych komórek organizacyjnych w całym Kraju i bezpośrednio od Funkcjonariuszy. Przekroczyliśmy już 20 000 zebranych podpisów... Więcej

Analiza wyroku TK K39/13 w wykonaniu Rządowego Centrum Legislacji

Publikujemy analizę Wyroku TK K39/13 dokonaną przez Rządowe Centrum Legislacji
Więcej

Pismo wyjaśniające do oponentów inicjatywy obywatelskiej

W związku z rozsyłanymi przez Wasze struktury związkowe oraz niektóre osoby nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi działań ZZ Celnicy PL, które w moim odczuciu mogą świadczyć o braku zrozumienia intencji oraz podjętych działań... Więcej

Wieści z Wiejskiej...

Kończy się dzisiaj kolejne posiedzenie Sejmu, na którym byłem i chcę napisać co słychać w sprawie naszych emerytur w Sejmie...
Więcej

Apel o przyspieszenie zbierania podpisów

(...)Aby jednak akcja zakończyła się sukcesem, wymagane jest zaangażowanie wszystkich w zebraniu także podpisów innych obywateli /znajomych, sąsiadów, rodziny itd./. Wiemy, iż są Funkcjonariusze, którzy zebrali do tej pory po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset podpisów i takich osób jest coraz więcej, za co należą im się ogromne słowa podziękowania i wielki szacunek (...) Więcej

MF o akcji obywatelskiej i emeryturach

Załączamy pismo Z-cy Szefa Służby Celnej Pana Sławomira Pichora dot. Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i akcji zbierania podpisów oraz zawierające szersze informacje na temat działań i planów Resortu dot. emerytur mundurowych. Więcej

Pismo ZZ Celnicy PL do posłów RP

(...)Prosimy o wsparcie i pomoc w zbieraniu podpisów. Załączamy wykaz do zbierania podpisów. Załączamy także argumenty w pigułce za objęciem Funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym. Każda odpowiedź będzie publikowana na stronie Komitetu i udostępniona wszystkim Funkcjonariuszom Służby Celnej. Więcej

Apel o wzmożenie akcji zbierania podpisów

(...)na kończącym się właśnie posiedzeniu Sejmu w dniach 10-12.06.2015r., mimo naszych usilnych starań i mimo wcześniejszych zapowiedzi, w ogóle nie odbyło się nawet I czytanie naszego projektu, co wprost przesądza już o stanowisku koalicji(...) powinniśmy zintensyfikować działania jako środowisko zawodowe i zaangażować się maksymalnie w akcję zbierania podpisów(...) Więcej

Zwracamy się do FZZSM

(...)Prosimy Was o koleżeńskie wsparcie w tej akcji na zasadzie solidaryzmu wszystkich służb mundurowych. Prosimy o życzliwe przyjęcie Funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy w niektórych lokalizacjach będą zwracać się do Funkcjonariuszy służb mundurowych o pomoc w tej sprawie.(...) Więcej

Marszałek Sejmu RP przyjął nasze zawiadomienie

S. Siwy w dniu 03.06.2015r. odebrał telefon z Sejmu RP, informujący o tym, że Marszałek w dniu 01.06.2015r. postanowił o przyjąć nasze zawiadomienia w sprawie powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Musimy teraz wzmóc naszą aktywność w zbieraniu podpisów. Więcej

Wysłaliśmy do Marszałka Sejmu RP zawiadomienie o powołaniu Komitetu

wraz z ponad 1000 podpisów obywateli popierających nasz projekt. Oczekujemy obecnie na odpowiedź Marszałka Sejmu, w trybie i na zasadach określonych w art.6 ustawy o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Więcej

Kiedy poznamy stanowisko KP PO?

Chcemy poznać stanowisko Klubu Parlamentarnego PO w sprawie sposobu wykonania wyroku TK nr K39/2013. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do Przewodniczącego KP PO w środę 20.05.2015r., zarówno w wersji elektronicznej jak i tradycyjną pocztą. Dotąd nie wpłynęła odpowiedź, mimo iż projekt ustawy został wysłany 08.05.2015 r. ... Więcej

Czas odwiedzać posłów i senatorów

Związek Zawodowy Celnicy PL apeluje do Funkcjonariuszy i Pracowników SC o wdrożenie szerokiej akcji informacyjnej w Parlamencie RP. Odwiedzajmy naszych parlamentarzystów i przekonujmy o konieczności niezwłocznej realizacji wyroku TK. Więcej

Zbierajmy podpisy

Zbierajmy podpisy pod projektem zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, SBA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Nikt nie może pozostać bierny. Więcej

Projekt został wysłany do Sejmu i Senatu RP

W dniu 08 maja 2015r. projekt regulacji włączający funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego został wysłany przez ZZ Celnicy PL do Sejmu i Senatu RP. Więcej

Powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

W dniu 06.05.2015r. powołany został w Służbie Celnej Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zainicjowany przez Związek Zawodowy Celnicy PL w celu poparcia równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych i włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Więcej

Licznik odłon strony (od 03.08.2015 r):
Darmowy licznik odwiedzin
ZZ Celnicy PL | telefon: 668438041 | e-mail:

Projekt i realizacja:


Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!