Do ZZ Celnicy PL przystąpiło 3543 osób.
ZZ CELNICY.PL ZŁOŻYŁ OBYWATELSKI PROJEKT ZMIANY USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM FUNKCJONARIUSZY (...)
Pod projektem zebraliśmy 188162 podpisów

07.03.2016 r. PETYCJA SŁUŻBY CELNEJ RP złożona do Ministra Finansów

Publikujemy PETYCJĘ złożoną w dniu 07.03.2016r. do Ministra Finansów RP i do wiadomości Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Parlamentarzystów.

Petycja Służby Celnej RP

03.03.2016 r. Minister Finansów Paweł Szałamacha spotkał się z funkcjonariuszami i pracownikami SC i UKS w Łodzi

W dniu 03.03.2016r. Minister Finansów Paweł Szałamacha, Wiceminister Jasiński i Szef SC Marian Banaś gościli w Łodzi i spotkali się z funkcjonariuszami celnymi i pracownikami SC i pracownikami UKS.

W trakcie spotkania nie udało się zadać pytań o emerytury mundurowe dla funkcjonariuszy celnych, gdyż Minister pół godziny przed czasem zakończył spotkanie. Na ten temat wciąż brak jest jednoznacznej informacji i potwierdzano jedynie to co już było przekazywane, czyli, że trwają analizy, etc.

W kwestii KAS poinformowano, że w urzędach celno-skarbowych będzie 6-7 tys. funkcjonariuszy, razem z częścią UKS, o której mowa w projekcie.

Na pytanie kto z obecnych funkcjonariuszy celnych znajdzie się w UCS padła odpowiedź, że granica, lotniska i WZP...

strona Ministerstwa Finansów
Facebook - profil Ministra Finansów

03.03.2016 r. Posiedzenie Komisji Sejmowych w sprawie projektu obywatelskiego - Druk nr 30 - 9 marca 2016r.

Przewodniczący Komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny uprzejmie zawiadamiają, że wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się 9 marca 2016 r. (środa), w sali kolumnowej (bud. C) w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8

Zawiadomienie

02.03.2016 r. LIST PRZEWODNICZĄCEGO ZZ CELNICY PL DO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SC

PFUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SŁUŻBY CELNEJ
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO CELNICY PL

W związku z wyborem po raz trzeci na Przewodniczącego ZZ Celnicy PL pragnę Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zaufanie jakim mnie obdarzyliście. Jednocześnie zapewniam Was, że staram się jak najlepiej reprezentować Związek i całe środowisko zawodowe i wkładać w to maximum siły i energii. Jest to dla mnie także wielki zaszczyt.

Przed Nami decydujące chwile.

(...)

Już dzisiaj proszę o przesyłanie na mojego maila - slawomir.siwy@celnicy.pl propozycji aktywności środowiska zawodowego, jakie Waszym zdaniem należy już wdrożyć, jak również w sytuacji braku realizacji ww. postulatów.

Pomysły te przekażę do organów statutowych Związku i obiecuję, że każdy z nich zostanie szczegółowo przeanalizowany.

Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję i proszę o wsparcie i zaangażowanie całego środowiska zawodowego.

CELNIKU ZDEKLARUJ SIĘ!

Z celniczym Pozdrowieniem:
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

List Sławomira Siwego Przewodniczącego ZZ Celnicy PL

28.02.2016 r. Funkcjonariusze ITD będą objęci emeryturami mundurowymi

Funkcjonariusze ITD będą objęci zaopatrzeniowym systemem emerytalnym powołując się na wyrok TK w sprawie funkcjonariuszy celnych, a u Nas MF wciąż kluczy i kluczy.

Narastają coraz bardziej niepokoje społeczne w Służbie Celnej, gdyż Minister Finansów zajął już pisemne stanowisko w sprawie emerytur mundurowych funkcjonariuszy celnych w dniu 28 stycznia 2016r. i funkcjonariusze nie wiedzą dlaczego opinia ta nie została wciąż przekazana do Sejmu, jako stanowisko strony rządowej do projektu obywatelskiego - DRUK NR 30

Pismo ZZ Inspekcji Transportu Drogowego z 15.01.2016 r.
Odpowiedź p.o. Głównego Inspektora TD z 27.01.2016 r.

26.02.2016 r. UCHWAŁA V KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Celnicy PL podtrzymuje stanowisko Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wyrażone w projekcie obywatelskim – DRUK NR 30 i jednocześnie akceptuje stanowisko Ministra Finansów wyrażone w piśmie nr SC4.0720.1.2016 z dnia 28 stycznia 2016r. do projektu obywatelskiego.

Zjazd z satysfakcją przyjmuje zrozumienie większości parlamentarnej wyrażone podczas I czytania w dniu 2 grudnia 2015r. dla istoty uzasadnienia projektu.

Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL do podjęcia bezzwłocznych działań zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 39/13 z dnia 3 marca 2015r.

Uchwała V Krajowego Zjazdu ZZ Celnicy PL

18.02.2016 r. Porozumienie Związków Zawodowych Administracji Podatkowej, Urzędów Kontroli Skarbowej i Służby Celnej

Podpisane niżej Związki Zawodowe na spotkaniu w dniu 18 lutego 2016r. wyraziły zaniepokojenie koncepcją konsolidacji Administracji Podatkowej, Urzędów Kontroli Skarbowej i Służby Celnej, nie znajdując dla tego pomysłu korzyści dla interesu publicznego.

W związku z powyższym podpisane Związki Zawodowe zawiązują Porozumienie w celu podejmowania wspólnych działań w celu ochrony interesu publicznego oraz w zakresie ochrony praw pracowniczych poszczególnych struktur, o których mowa w projekcie o Krajowej Administracji Skarbowej.

Podpisali z ramienia ogólnopolskich Związków Zawodowych:
1. Sławomir Siwy Przewodniczący ZZ Celnicy PL
2. Teresa Raczyńska-Wiśniewska - Przewodnicząca Zarządu Federacji ZZ Pracowników Skarbowych
3. Wiceprzewodniczący Zarządu Federacji ZZ Pracowników Skarbowych - Mieczysław Sajler
4. Lidia Hawryszko - Przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji ZZ Działających przy WUS
5. Urszula Derfel - Ogólnopolska Federacja ZZ Działających przy WUS

Porozumienie ZZ z 18.02.2016 r.

17.02.2016 r. List Ministra Mariana Banasia do funkcjonariuszy i pracowników SC

"Odnosząc się do pojawiających się informacji na temat ustawy emerytalnej funkcjonariuszy celnych, pragnę zaznaczyć, iż realizacja związanych z nią oczekiwań musi wpisywać się w ramy polityki wydatkowej. Z tego względu współdecydowanie o ostatecznym kształcie planowanych rozwiązań ustawy emerytalnej zostało również powierzone ministrowi sprawującemu merytoryczny nadzór nad polityką wydatkową państwa. Trwające nad projektem prace przewidują różnego typu rozwiązania. Możliwość objęcia jej regulacjami części funkcjonariuszy, jest tylko jedną z propozycji." - napisał Minister Marian Banaś.

Pismo SSC z 17.02.2016 r.

16.02.2016 r. TRWA AKCJA - Wyślij list do Ministra Finansów!!!

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL i Komitet Inicjatywy Ustawodawczej przesyła w załączeniu przykładowe pismo do Ministra Finansów z apelem o przesłanie e-maili do adresatów wskazanych w piśmie. Lista posłów dostępna jest na stronie http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/poslowie.xsp?type=A.

Bardzo potrzebna jest Wasza pomoc wobec ostatnich działań w Ministerstwie Finansów.
W ostatnich miesiącach wielokrotnie byliśmy zapewniani o poparciu dla obywatelskiego projektu ustawy. Najpierw było to poparcie udzielone podczas pierwszego czytania projektu, a później poparcie Ministerstwa Finansów. Znane są Wam wypowiedzi z Sejmu oraz pisma w imieniu Ministra Finansów. Były prace grupy powołanej oficjalnie do wypracowania projektu oficjalnego stanowiska MF. Grupa przygotowała konkretne propozycje. Tymczasem wbrew wynikom pracy grupy, po przedstawieniu projektu obywatelskiego kierownictwu Ministerstwa Finansów, projekt zaczął być w tym resorcie kontestowany, jego procedowanie jest przewlekane, jak również są powoli przekazywane informacje, że stanowisko Ministra Finansów zaprezentowane w piśmie z dnia 28 stycznia 2016r. było nieprawdziwe!!

Ponadto o przyszłości Służby Celnej nie będzie decydował Szef Służby Celnej, gdyż sprawa ta została mu odebrana. Jaka więc jest pozycja Szefa SC skoro nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji o najważniejszym znaczeniu dla efektywności Służby Celnej i jakie kompetencje posiada Departament Wydatków do rzetelnej oceny uzasadnienia projektu obywatelskiego i podejmowania w tym zakresie decyzji?

Mamy prawo czuć się oszukiwani.

Apelujemy o zaangażowanie w tę akcję, która jest początkowym etapem naszych wspólnych działań.

Pozdrawiam
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy

Apel ZZ Celnicy PL z 16.02.2016 r.
adresy e-mail do posłów PiS

15.02.2016 r. Projekt obywatelski zagrożony!!!

Projekt obywatelski, po zakończeniu prac grupy roboczej, został skierowany na kierownictwo Ministerstwa Finansów i po posiedzeniu kierownictwa przejął go do procedowania Wiceminister Leszek Skiba - vide pismo Komitetu o spotkanie.
To, że o przyszłości Służby Celnej miałby zdecydować Departament nieuprawniony do tego rodzaju działań to inna sprawa i nie czas i miejsce, aby w niniejszym komunikacie tym się zajmować, ale wrócimy do tego później.
Jest to zdumiewające, gdyż stanowisko wobec projektu Pan Minister Finansów zajął już 28 stycznia i poinformował o nim Kancelarię Prezydenta i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Rodziny http://celnicy.pl/content.php/2841-S...elskiego-i-KAS
W dniu 12.02. Minister Marian Banaś ogłosił w IC w Szczecinie, że nie wszyscy funkcjonariusze mogą liczyć na emerytury mundurowe.
Jednocześnie pojawiają się inne informacje świadczące o tym, że Minister Finansów zajmując stanowisko w dniu 28 stycznia nie był do końca szczery i mogło to być stanowisko fikcyjne i że projekt obywatelski może zostać całkowicie odrzucony.
Podział jest nie do przyjęcia, o czym Związek Zawodowy Celnicy PL poinformował Ministra Mariana Banasia w siedmiu punktach - pismo w załączeniu.
Nie akceptujemy także żadnych innych informacji o możliwości nie przyjęcia projektu obywatelskiego.

Publikujemy także pismo Komitetu do Ministra Finansów.

Konieczna jest pełna konsolidacja całego środowiska zawodowego i wspólne oddolne działania podejmowane przez wszystkich funkcjonariuszy.

CELNIKU ZDEKLARUJ SIĘ!

Pismo KIU do Wiceministra Finansów z 15.02.2016 r.
Pismo ZZ Celnicy PL do SSC z 14.02.2016 r.
Pismo KIU do Ministra Finansów z 07.02.2016 r.

28.01.2016 r. Opinia prof. dr hab. Pawła Sobczyka do projektu obywatelskiego - Druk nr 30

Opinia prawna w przedmiocie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. ( sygn. K 39/13) oraz procesu legislacyjnego Obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Sejm VIII kadencji, druk nr 30, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=30, dalej: Obywatelski projekt ustawy).

Opinia prawna prof. dr hab. Pawła Sobczyka

28.01.2016 r. Stanowisko Ministra Finansów w sprawie projektu obywatelskiego i KAS

Publikujemy stanowisko Ministra Finansów w sprawie projektu obywatelskiego - Druk nr 30 oraz w sprawie KAS.

Pismo SSC z 28.01.2016 r.

28.01.2016 r. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. (Sygn. akt K 39/13)

Teza: Trybunał Konstytucyjny słusznie stwierdził, że treść art. 1, art. 18a ust. 1 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w zakresie, w jakim wśród osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy wykonują zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej jest niezgodny z przepisem art. 32 Konstytucji RP. Jednak brak wyraźnego wskazania, że prawa emerytalne służb mundurowych powinny być przyznane funkcjonariuszom Służby Celnej, a użyta argumentacja w uzasadnieniu może budzić wątpliwości związane z właściwą interpretacją istoty funkcjonowania Służby Celnej.

Czytaj więcej na Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

28.01.2016 r. O zaufaniu w relacjach Państwo – funkcjonariusz celny

Celem opracowania jest omówienie zasady zaufania w stosunkach na linii Państwo – funkcjonariusz celny. Analizie zostaną poddane m.in. zobowiązania i deklaracje rządu formułowane pod adresem funkcjonariuszy od 1998 r. oraz sposób ich realizacji. Jest to zagadnienie o istotnym znaczeniu w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, mające wpływ na stopień zaangażowania się funkcjonariuszy w realizowane zadania oraz poziom ich identyfikacji ze służbą. Zaufania funkcjonariusza do służby to wartość pozwalająca budować właściwy klimat organizacji. Nie ulega wątpliwości, iż sfrustrowany, zdemotywowany funkcjonariusz stanowi zagrożenie dla Służby Celnej, wykazując zwiększoną podatność na nieprawidłowości. W opracowaniu zaprezentowane zostaną zatem także skutki związane z niewywiązaniem się przez Państwo ze złożonych funkcjonariuszom celnym obietnic.

Czytaj więcej na Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

28.01.2016 r. Pismo Komitetu do Szefa Służby Celnej - opinia prawna dot. projektu obywatelskiego.

W dniu 21.01.2016r, zakończyła prace Grupa robocza ds. projektu obywatelskiego, która zgodnie z deklaracjami Pana Ministra z dnia 22.12.2015r., złożonymi w Ministerstwie Finansów wobec kilkudziesięciu osób, nie zmieniła głównych założeń projektu obywatelskiego Druk nr 30 i wprowadziła jedynie szereg innych poprawek. Podczas prac grupy roboczej ds. Projektu obywatelskiego nie podważana była zasada, iż do wysługi emerytalnej, równorzędne ze służbąw Służbie Celnej, zaliczane są okresy zatrudnienia w administracji celnej osób, które zostały mianowane na funkcjonariuszy celnych na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej (Dz.U. 1999 nr.72 poz.802 z późn.zm.). - napisał Komitet do Szefa SC.

Pismo KIO z 26.01.2016 r.
OPINIA PRAWNA NR 2/01/2016

26.01.2016 r. KOMUNIKAT - Grupa robocza ds. projektu obywatelskiego zakończyła swoje prace

W dniu 21.01.2016r. odbyło się drugie posiedzenie grupy roboczej ds. obywatelskiego projektu ustawy jw.

Grupa zakończyła swoje prace i projekt stanowiska Rządu w formie niezmienionej co do głównych założeń projektu obywatelskiego został przekazany do uzgodnień pomiędzy Ministrami w Ministerstwie Finansów.

Po uzgodnieniu w Ministerstwie Finansów projekt stanowiska Rządu do projektu obywatelskiego zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych, co powinno nastąpić już na początku przyszłego tygodnia.

Jedyną znaczącą zmianą w projekcie stanowiska Rządu do projektu obywatelskiego jest kwestia zaliczania do wysługi dla celów emerytury mundurowej okresu pracy dla byłych pracowników cywilnych. Zmiana polega na zaliczaniu tego okresu od 2003 roku. Komitet zgłosił zdanie odrębne do tej propozycji.

Pozdrawiam

Pełnomocnik Komitetu
Sławomir Siwy

Komunikat ZZ Celnicy PL z 26.01.2016 r.

26.01.2016 r. Pismo MF w związku z zakończeniem prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego

Publikujemy pismo Ministerstwa Finansów w związku z zakończeniem prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego.

pismo DSC nr SC4.105.5.2016.LUR z 26.01.2016 r.

26.01.2016 r. Wcześniejsze emerytury dla celników jeszcze w tym roku?

Projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych wpłynął do Sejmu już 28 sierpnia 2015 roku, ale jego pierwsze czytanie odbyło się dopiero na początku grudnia 2015 roku i to w okolicznościach niezbyt sprzyjających, bo parlamentarzystów bardziej pochłonęła wówczas sprawa wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mimo to, wstępne poparcie dla obywatelskiego projektu, przygotowanego przez Związek Zawodowy Celnicy PL, wyrazili posłowie klubów PiS, PO i PSL...

Czytaj więcej na http://www.parlamentarny.pl

21.01.2016 r. Gazeta Prawna - Emerytury jak w wojsku i policji: Celnicy będą pracować tylko do 55. roku życia

Funkcjonariusze Służby Celnej będą mogli przechodzić na emerytury na takich samych zasadach jak żołnierze i policjanci...

Czytaj więcej na http://www.gazetaprawna.pl/

21.01.2016 r. Dwudniowy termin na konsultacje projektu obszernego aktu prawnego ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie terminu konsultacji przedłożonego projektu Ustawy o KAS w środowisku zawodowym w terminie dwu dni od daty podpisania.

Do jednostek organizacyjnych Służby Celnej przekazano w dniu 19.01.2016r. obszerny projekt o najważniejszym akcie prawnym dla przyszłości Służby Celnej z oczekiwaniem wniesienia uwag do dnia następnego.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz wnioskujemy o umożliwienie szeroko rozumianemu środowisku w Służbie Celnej rzetelne zapoznanie się z projektem oraz zapewnienie czasu niezbędnego na merytoryczną analizę przesłanego Dyrektorom Izb Celnych projektu Ustawy o KAS.

pismo ZZ Celnicy PL z 21.01.2016 r.

18.01.2016 r. Projekt ustawy o KAS przesłany do konsultacji do Dyrektorów IC, IS i UKS

Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji projekt ustawy o KAS.
Pismo MF kierowane do Dyrektorów IS, IC i UKS nosi datę 18 stycznia i zawiera prośbę o odpowiedź do dnia 21 stycznia.
Komórki organizacyjne UC i IC otrzymały pismo w dniu 19 stycznia z prośbą o zgłoszenie uwag do godz. 12:00 dnia 20 stycznia.
Nie wiadomo czy śmiać się czy płakać.

pismo MF nr AP5.860.1.2016 z 18.01.2016 r.
pismo Wydziału Prawnego SC z 19.01.2016 r.
prijekt ustawy o KAS z 18.01.2016 r.

18.01.2016 r. Spotkanie Grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego

Zapraszam członków grupy roboczej do spraw związanych z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 stycznia br. godz. 10.00 w gmachu Ministerstwa Finansów. Szczegóły spotkania zostaną Państwu przekazane w korespondencji mailowej. Koszty oddelegowania pokrywa izba celna - pisze Pani Maria Wójtowicz

Zaproszenie na posiedzenie grupy roboczej

15.01.2016 r. List Ministra Mariana Banasia do funkcjonariuszy i pracowników UKS, IS i IC

Publikujemy list Ministra Mariana Banasia do funkcjonariuszy i pracowników UKS, IS i IC

List SSC z 15.01.2016 r.

12.01.2016 r. Prace grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego

Jak wiadomo, decyzją Szefa Służby Celnej została powołana grupa robocza ds. projektu obywatelskiego, w skład której wszedł przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomir Siwy - w zał. notatka

Grupa pracowała w dniach 21 i 22.12.2015r.

Do dnia 5 stycznia były przesyłane uwagi do całości projektu przez wszystkich członków grupy.

Żaden członek grupy nie zgłosił uwag zmieniających główne i zasadnicze założenia projektu, co zostało potwierdzone w Komunikacie MF, który ukazał się na Corintii, który zamieszczamy. Ponieważ Pan Minister Marian Banaś, na spotkaniu w dniu 22 grudnia 2015r. poinformował, że projekt obywatelski jest priorytetem i ma wejść w życie przed zapowiadaną reformą, interweniowałem zaraz po 6 stycznia w MF prosząc o zwołanie spotkania grupy i pilne procedowanie.

Odpowiedzi udzieliła Pani Maria Wójtowicz Z-ca Dyr. Dep. SC, którą publikujemy. W piśmie tym Pani Dyrektor uzasadnia zaistniałą zwłokę Wysłałem odpowiedź do Pani Dyrektor, którą również publikuję.

Do dnia dzisiejszego nie odbyło się drugie posiedzenie Zespołu, jak wskazuje odpowiedź Pani M.Wójtowicz z powodu działań innych ZZ.

W szczególności niepokoi wystąpienie jednej z central związkowych do Zespołu problemowego ds. usług publicznych działającego przy Radzie Dialogu Społecznego "Dialog" w sprawie realizacji wyroku TK. Niepokoi, ponieważ powstaje pytanie w jakim celu wystąpiono z tą inicjatywą, skoro:
- w Sejmie jest projekt obywatelski, który poparły trzy Kluby Parlamentarne, w tym PiS
- Ministerstwo Finansów popiera projekt obywatelski i wspólnie nad tym pracujemy w resorcie i wszystko zmierza w dobrym kierunku

Reasumując, nie było w grupie roboczej uwag zmieniających główne założenia projektu obywatelskiego, a etap zgłaszania uwag został zamknięty. Zgłoszono tylko uwagę dot. byłych pracowników UKS, którym MF proponuje uwzględniać prawo do emerytury mundurowej od momentu przejścia do SC tj. od 2003 roku.

Miejmy nadzieję, że prowadzone poboczne działania przez inne organizacje, w szczególności wywołanie poprzez złożenie wniosku przez jedną z organizacji prac ww. Zespołu problemowego, nie wypaczą wyników prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego.

Sławomir Siwy
Pełnomocnik
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

Notatka
Komunikat
pismo MF nr SC6.0723.62.2015 z 08.01.2016 r.
pismo KIU z 12.01.2016 r.

06.01.2016 r. Komunikat w sprawie prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego

Zamieszczamy Komunikat, który ukazał się na CORINTII w sprawie prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego

Komunikat

05.01.2016 r. Komunikat ze spotkania z Szefem Służby Celnej

Publikujemy Komunikat ze spotkania z Szefem Służby Celnej, które odbyło się w dniu 22.12.2015r. w Ministerstwie Finansów.

Komunikat

15.12.2015 r. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu obywatelskiego

Publikujemy pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowane do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu obywatelskiego.

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

15.12.2015 r. Zaproszenie na spotkanie z Ministrem Marianem Banasiem w dniu 22 grudnia 2015r.

Z-ca Szefa SC Pan Jerzy Chrobak wysłał zaproszenie na spotkanie z Ministrem Marianem Banasiem w dniu 22 grudnia 2015r. W załączonym piśmie Agenda spotkania.

Zaproszenie na spotkanie z SSC

11.12.2015 r. Zespół ds. obywatelskiego projektu ustawy

Szef Służby Celnej Pan Marian Banaś powołał Zespół ds. obywatelskiego projektu ustawy włączającego funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego - Druk nr 30

Pismo informujące o powołaniu grupy roboczej

09.12.2015 r. Pismo do Ministra Mariana Banasia

Pan Marian Banaś
Szef Służby Celnej
Szanowny Panie Ministrze

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie planów Ministerstwa Finansów w zakresie:

1. Realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego poprzez włączenie funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego

2. Naprawy procesu uwłaszczenia stanowisk i deprecjonowania wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy poprzez pominięcie kryterium doświadczenia i kwalifikacji w procesie modernizacji, w szczególności przy nadawaniu stopni i określaniu stanowisk służbowych, a następnie poprzez ustanowienie przepisów, które zagwarantowały stanowiska dla uprzywilejowanej grupy i w zasadzie zablokowały możliwość awansowania, rozwoju zawodowego i wykorzystanie kadr zgodnie z kwalifikacjami i potrzebami służby

3. Zatrzymania i wycofania się z procesów wdrażanych bez konsultacji środowiskowych i wbrew stanowisku kadry kierowniczej niższego szczebla, polegających na kontynuowaniu polityki poprzedniego kierownictwa, a oznaczających faktyczne „zwijanie” Służby Celnej, odsuwaniu funkcjonariuszy od możliwości realizowania zadań formacji określonych w art.2 ustawy o Służbie Celnej i biurokratyzowania Służby Celnej

4. Wdrożenia, zgodnie z literą prawa, zasad nagradzania, które wyeliminują kumoterstwo i nepotyzm przy dysponowaniu publicznymi środkami z 3% funduszu płac oraz wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń

5. Wycofaniu metod zarządzania zaczerpniętych z biznesu, które nie funkcjonują w innych formacjach mundurowych, destabilizują i powodują dysfunkcję służby, poprzez narzucenie systemu celów i mierników ich realizacji, które ustanawiają priorytety wypaczające lub pomijające ustawowe cele Służby Celnej

6. Zmianę polityki kryminalnej, która doprowadziła do ogromnych kosztów i czasochłonnych postępowań i wymusza działania funkcjonariuszy wbrew normom KPK.

Powyższe stanowi kilka najważniejszych zagadnień, dla których naszym zdaniem pilnie powinny zostać wdrożone procesy naprawcze. Zagadnienia te nie wyczerpują oczywiście tematu nieprawidłowości w funkcjonowaniu formacji, w szczególności dot. nieszczelności systemu poboru danin publicznoprawnych, jednak nie sposób zająć się wszystkimi jednocześnie. Ponadto naszym zdaniem dopiero uporanie się z ww. zagadnieniami umożliwi dalsze działania naprawcze.

Z poważaniem
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

Pismo ZZ Celnicy PL do SSC

07.12.2015 r. KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZZ CELNICY PL PO I CZYTANIU OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY - CELNIKU ZDEKLARUJ SIĘ!

...Podczas I czytania, w przeprowadzonych licznych rozmowach w Sejmie RP, wielu Posłów interesowało się poziomem reprezentacji środowiska w naszym Związku. Bezsprzecznie liczebność Związku jest kluczowa dla odbioru przez Parlamentarzystów naszej działalności i inicjatyw jakie podejmujemy, w szczególności działań w sprawie emerytur. Argument ten jest również wykorzystywany przez oponentów w publicznej dyskusji. W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL zwracam się z Apelem do całego środowiska zawodowego o wsparcie naszych starań o pełny status Służby Celnej jako służby mundurowej. Liczymy na Wasze deklaracje...

Komunikat Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL
Deklaracja członkowska

03.12.2015 r. Służba Celna może stać się silną formacją mundurową

We wczorajszym głosowaniu w Sejmie po burzliwej debacie nad powołaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego , kiedy większość posłów opuściła obrady Sejmu, zaczęto procedować nad obywatelskim projektem ustawy o służbie celnej.

Służba Celna może wreszcie stać się silną formacja mundurową zdolną i dobrze przygotowana do walki z przestępczością zorganizowaną,mafią narkotykową i paliwową, przemytem broni , papierosów i alkoholu. Najważniejszą kwestią jest udzielenie jej przez Sejm uprawnień operacyjno-rozpoznawczych, ponieważ bez tego nie da się skutecznie walczyć z przestępczością. Wszystko zależy teraz od posłów obecnego Sejmu.

Po I czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o służbie celnej pod którym złożyło swoje poparcie prawie 200 tys obywateli mamy wstępne głosy poparcia ze strony klubu parlamentarnego PIS-u ,PO oraz PSL-u. Ruch Kukiza pomimo wcześniejszych zapewnień ,że będzie działał w kierunku wzmocnienia osłabionych przez poprzednie rządy służb w naszym kraju wycofał się ze swoich obietnic sprzeciwiając się razem z Nowoczesną planom wzmocnieniu służby celnej.

Posłowie Nowoczesnej oraz ruchu Kukiz zabetonowali swoje stanowisko przeciwko wzmocnienia służby celnej walczącej z rozrastającym się przemytem, biznesem narkotykowym, nielegalnym hazardem, lewym alkoholem, mafią paliwową i z wieloma innymi grupami przestępczymi żerującymi od lat na słabości państwa polskiego.

Posłowie Nowoczesnej oraz ruchu Kukiza zignorowali wszystkie merytoryczne argumenty przedstawione przez przedmówce pana Sławomira Siwego, który w sposób prosty i rzeczowy przedstawił sytuację pogłębiającej się patologii w służbie celnej skutecznie demontowanej przez ostatnie lata rządów PO, która z wiceministrem Jackiem Kapicą na czele dążyła do jej osłabienia z totalnie niezrozumiałych względów.

Przedmówca ujawnił m.in., że w ostatnich latach nastąpił olbrzymi rozrost szarej strefy w sferze hazardu, paliw, wyrobów spirytusowych i tytoniowych. Natomiast w Służbie Celnej nastąpiło „uwłaszczenie stanowisk i degradacja wiedzy i umiejętności”. Przerażająco brzmi stwierdzenie, że rząd PO ukierunkował działania Służby Celnej na małe polskie firmy z jednoczesnym zapewnieniem pełnej swobody firmom z udziałem kapitału zagranicznego oraz osobom działającym w szarej strefie...

Czytaj więcej na http://www.eioba.pl/

02.12.2015 r. Sprawa emerytury celników

Pan Minister Jarosław Zieliński pisze: Reprezentując wraz z Ministrem Finansów rząd Prawa i Sprawiedliwości jako poseł i Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 grudnia 2015 roku w Sejmie zabrałem głos w sprawie objęcia pracowników Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym...

Więcej

2 grudnia 2015 roku. Ważny dzień dla Służby Celnej. Byliśmy w Sejmie!!!

Tego dnia związkowcy z ZZ Celnicy PL byli obecni w Sejmie RP...

02.12.2015 r. Sławomir Siwy przedstawia projekt zmian w emeryturach w Służbie Celnej

Wystąpienie przewodniczącego ZZ Celnicy PL - S. Siwego

Całą debatę wraz ze stanowiskami Klubów, pytaniami Posłów, stanowiskiem Ministerstw i odpowiedzią Pełnomocnika można obejrzeć w TVP Parlament

Sprawozdanie Stenograficzne z 3. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 grudnia 2015 r. - pobierz

02.12.2015 r. Trwa 3 posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Włączenie Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych
Zakłada to obywatelski projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30).

Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego K39/13 z 3 marca 2015 r., który za niekonstytucyjne uznał odmienne traktowanie funkcjonariuszy Służby Celnej w porównaniu z innymi służbami mundurowymi.

Zaproponowane zmiany w kompleksowy sposób regulują zasady nabywania i korzystania z uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy celnych. Obecnie celnicy podlegają zasadom powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że prawa emerytalne nabywają w wieku 67 lat.

Projekt zakłada m.in. że – tak jak inni mundurowi – będą oni przechodzić na emerytury po 15 lub 25 latach służby. Po 15 latach na emeryturę może przejść funkcjonariusz, który wstąpił do służby przed 1 stycznia 2013 r. Natomiast rozpoczynający służbę po 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny osiągną w 55. roku życia i po odsłużeniu 25 lat.

Projekt wpłynął do Sejmu 28 sierpnia 2015 r., tj. w VII kadencji. Prace nad nim nie zostały zakończone, więc zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, marszałek Sejmu VIII kadencji 19 listopada 2015 r. skierował projekt do pierwszego czytania na posiedzeniu Izby. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej reprezentuje Sławomir Siwy.

02.12.2015 r. Sejm: Wcześniejsze emerytury dla celników?

Celnicy chcą takich samych przywilejów emerytalnych co funkcjonariusze policji czy straży granicznej. Przygotowali projekt zmiany ustawy w tym zakresie. Wraz z 200 tys. podpisów wpłynął do sejmu 28 sierpnia. Na trzecim posiedzeniu sejmu powinno się odbyć jego pierwsze czytanie.

– Domagamy się równego traktowania wszystkich służb mundurowych. Służba Celna to ostatnia formacja mundurowa, pozostająca poza tym systemem – mówi Parlamentarny.pl Sławomir Siwy, przewodniczący związku zawodowego Celnicy PL oraz pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ZZ Celnicy PL. O losy projektu jest spokojny.
– Jestem pewien, że uda nam się przekonać posłów do skierowania projektu do komisji. Chodzi przecież o bezpieczeństwo obywateli – dodaje...

Więcej

02.12.2015 r. Kolejna grupa zawodowa może dostać przywileje emerytalne

Podobnie jak inni pracujący w mundurach, celnicy chcą szybciej przechodzić na emeryturę. Pod obywatelskim projektem w tej sprawie udało im się zebrać 200 tysięcy podpisów. Jak wyjaśniają, nie chodzi o przywileje, tylko o bezpieczeństwo i sprawność działania tej służby. - Dochodzi do patologii, kiedy 60-letni funkcjonariusze ganiają wysportowanych, młodych przestępców - mówi Sławomir Siwy, przewodniczący związku zawodowego Celnicy.pl.

Sejm rozpoczął w środę wieczorem prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zakładającym włączenie celników do systemu emerytur mundurowych. Obecnie celnicy są objęci powszechnym systemem emerytalnym i nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat. W Sejmie trwa dyskusja nad tym projektem...

Więcej

02.12.2015 r. TVP Parlament - Emerytury mundurowe dla celników? Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy

Sejm rozpoczął w środę prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zakładającym włączenie celników do systemu emerytur mundurowych. Obecnie celnicy są objęci powszechnym systemem emerytalnym i nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat.

Projekt zakłada, że – tak jak żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych – celnicy będą przechodzić na emerytury po 15 lub 25 latach służby. Po 15 latach na emeryturę może przejść funkcjonariusz, który wstąpił do służby przed 1 stycznia 2013 r. Natomiast rozpoczynający służbę po 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny osiągną w 55. roku życia i po odsłużeniu 25 lat.

– Polska Służba Celna była zawsze służbą mundurową. Spełnia wiele zadań dla bezpieczeństwa obywateli – podkreślił w środę w Sejmie przewodniczący związku zawodowego Celnicy.pl Sławomir Siwy, który jest pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Dodał, że pod projektem zmian podpisało się prawie 200 tys. osób...

Więcej

01.12.2015 r. Celnicy będą mogli liczyć na emerytury mundurowe?

Pierwsze czytanie w Sejmie projektu obywatelskiego ws. emerytur mundurowych celników ma się odbyć w środę (2 grudnia br.).

Obecnie celnicy nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat. Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych - po 55. roku życia i 25 latach służby. W marcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej względem innych służb mundurowych jest arbitralne i dyskryminujące...

Więcej

01.12.2015 r. Sejm zdecyduje czy celnicy zostaną objęci emeryturami mundurowymi

Sejm zajmie się obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zakładającym włączenie celników do systemu emerytur mundurowych. Projekt wraz z 200 tysiącami podpisów poparcia wpłynął do Sejmu poprzedniej kadencji pod koniec sierpnia...

Więcej

30.11.2015 r. Gazeta Prawna - Sejm: Emerytury mundurowe także dla celników?

Pierwsze czytanie projektu ma się odbyć w środę. Obecnie celnicy nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat. Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych - po 55. roku życia i 25 latach służby...

Więcej

29.11.2015 r. KOMUNIKAT PRASOWY DO PROJEKTU OBYWATELSKIEGO - druk nr 30 i czytanie 2 grudnia 2015r. ok. godz. 12:30 - sala plenarna Sejmu RP

Publikujemy komunikat prasowy do projektu obywatelskiego - druk nr 30, którego i czytanie odbędzie się 2 grudnia 2015r. ok. godz. 12:30 na sali plenarnej Sejmu RP i prosimy o jego rozpowszechnienie.

Więcej

28.11.2015 r. Celnicy chcą pomóc dobrej zmianie". Opinia Bogdana Rzońcy

Nonsensem, moim zdaniem był pomysł aby służbę celną zespolić z administracją skarbową, a taki pomysł miała koalicja PO i PSL i jej Minister Finansów.

A może chodziło o coś innego, mianowicie o rozbrojenie służby celnej po to, by zorganizowane grupy przestępcze miały ułatwiony sposób obchodzenia polskiego prawa, uszczuplając dochody naszego budżetu państwa?

Powszechnie wiadomo przecież, że 1/3 wpływów do budżetu państwa generuje Służba Celna. Jeśli wiec mówimy o likwidacji luk prawnych i potrzebie znalezienia dodatkowych dochodów dla realizacji zadań państwa to wyspecjalizowani celnicy powinni odgrywać na granicy istotną rolę. Jako rozpoznawalni, umundurowani stróże władzy państwowej walczący z ,,szarą strefą", która przez samych celników oceniana jest na dziesiątki miliardów złotych, przy dostarczeniu im odpowiednich środków mogą być państwu bardzo przydatni...

Więcej

26.11.2015 r. Rzeczpospolita - Celnicy chcą wczesnej emerytury

(...)Celnicy powinni trafić do resortowego systemu, bo są jedyną służbą mundurową, która jest spod tego prawa wyjęta. To niesprawiedliwe – ocenia Ryszard Terlecki, szef Klubu Parlamentarnego PiS.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych jest już w Sejmie, wpłynął jeszcze w poprzedniej kadencji. Firmuje go szef Związku Zawodowego Celnicy PL Sławomir Siwy. – Projekt to efekt marcowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że prawo nas dyskryminuje w zakresie uprawnień emerytalnych – mówi. Przypomina, że PiS wspierał ich przed Trybunałem(...)

Więcej

19.11.2015 r. Projekt obywatelski został przekazany Parlamentarzystom

Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński przekazał Posłom i skierował do I czytania wniesiony w dniu 28 sierpnia 2015 r. na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2, art. 4 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, a także na podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu, obywatelski projekt ustawy.

Zapraszamy funkcjonariuszy w umundurowaniu na Galerię Sejmu - zgłoszenia w tej sprawie do poniedziałku do godz. 12-ej na maila slawomir.siwy@celnicy.pl

http://www.sejm.gov.pl/Druk nr 30

20.11.2015 r. APEL DO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW - pismo do Ministra Finansów

FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SŁUŻBY CELNEJ

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL załącza pismo do Ministra Finansów nr ZZ Celnicy PL -116/15 z dnia 20.11.2015r. oraz pismo do Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z dnia 12.11.2015r. z prośbą i apelem o szerokie rozpowszechnienie wśród Parlamentarzystów PiS w Waszych lokalizacjach i wizyty w biurach poselskich i senatorskich.

Umawiajcie się z Parlamentarzystami i przekonujcie do wzmacniania Służby Celnej, jako działanie pro publico bono.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że równoległe działania podejmują w tej sprawie struktury Związku, jednak bezwzględnie konieczna jest intensyfikacja tych działań przez całe środowisko zawodowe o co wszystkich serdecznie proszę.

Z poważaniem
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL

- Argumenty za wzmacnianiem Służby Celnej
- Komunikat ZZ Celnicy PL z 20.11.2015 r.
- Pismo ZZ Celnicy PL z 20.11.2015 r. do Ministra Finansów

12.11.2015 r. Argumenty za wzmacnianiem Służby Celnej

Publikujemy argumenty za wzmacnianiem Służby Celnej. Proszę dostarczyć argumenty do Posłów PiS w Waszych Województwach. Zachęcamy też do umawiania się z Posłami i wizyt w biurach poselskich w tej sprawie. Zachęcamy gorąco do pracy, każdego funkcjonariusza SC bez wyjątku

- Argumenty za wzmacnianiem Służby Celnej

16.10.2015 r. Pismo do kadry kierowniczej i oficerów Służby Celnej

Funkcjonariusze kadry kierowniczej
i Funkcjonariusze korpusów oficerskich Służby Celnej
Szanowni Państwo.

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL, nawiązując do Pikiet z udziałem Służby Celnej, które odbyły się w dniach 23 lipca i 8 października br. pragnie zwrócić Państwa uwagę na odmienne od innych formacji zachowanie kadry kierowniczej i oficerów starszych Służby Celnej, którego nie potrafimy wytłumaczyć.

Wśród protestujących funkcjonariuszy innych służb spotkaliśmy wielu oficerów, w tym wielu oficerów starszych, mieliśmy okazje rozmawiać także z licznie obecną kadrą kierowniczą innych służb. Z przykrością zauważyliśmy, że reprezentacja oficerów Służby Celnej była nieliczna, oficerów starszych nie było w ogóle, nie było również przedstawicieli z kadry kierowniczej. Sytuacja ta budziła zdumienie również u przedstawicieli kadry kierowniczej innych Służb obecnych na Pikietach.

Nieobecność kadry kierowniczej Służby Celnej w takich wydarzeniach i stałe lekceważenie głosu środowiska zawodowego w sprawach ważnych dla Służby, nazywane "Dialogiem ze związkami zawodowymi", potwierdza po raz kolejny kryzysowy stan naszej służby. Modernizacja Służby Celnej nie spełniła oczekiwań środowiska w najważniejszej sprawie - poczucia podmiotowości, równości wszystkich funkcjonariuszy. Wszyscy wypełniamy powierzone obowiązki służbowe i wszyscy jesteśmy zobligowani dbać o stan służby, również w zakresie autentycznej integracji środowiska. Wszyscy złożyliśmy Rotę Ślubowania, która zobowiązuje Nas do dbania o godność i honor funkcjonariuszy celnych, a przecież głównie w tym celu odbyły się ww. Pikiety. Dlaczego większość z Państwa zapomina o tych faktach?

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim oficerom i kadrze kierowniczej wspierającej nasze działania, które nieustannie podejmujemy w dobrze rozumianym interesie służby oraz w interesie publicznym.

Pozdrawiam:
Sławomir Siwy
Przewodniczący ZZ Celnicy PL

- pismo ZZ Celnicy PL do kadry i oficerów SC

12.10.2015 r. Komunikat ZZ Celnicy PL z protestu pod Sejmem RP

FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SŁUŻBY CELNEJ

Koleżanki i Koledzy.

Związek Zawodowy Celnicy PL pragnie serdecznie podziękować funkcjonariuszom i pracownikom z wielu jednostek organizacyjnych Służby Celnej, którzy odpowiedzieli na nasz Apel i licznie stawili się na Pikiecie pod Sejmem RP w dniu 08.10.2015r. i byli także obecni w miasteczku namiotowym w dniach od 05.10 do 08.10.2015r.

Miasteczko namiotowe oraz Pikieta jest kontynuacją działań z lipca br. jakie nasz Związek podejmuje wspólnie ze Związkami Zawodowymi Służb Mundurowych wymienionymi w Petycji do Pani Marszałek Sejmu RP.

Ciężar uczestnictwa w tych wydarzeniach Służba Celna jest w stanie udźwignąć tylko dzięki czynnemu wsparciu ZZ Celnicy PL przez przeszło już 2500 funkcjonariuszy i pracowników, którzy złożyli deklaracje członkowskie do naszej Organizacji.

Dzięki temu oraz dzięki ww. współpracy uczestniczyliśmy w tych niezwykle ważnych dla Naszej Służby wydarzeniach. Oto co wydarzyło się w tych dniach i co uzyskaliśmy: (...) czytaj więcej w KOMUNIKACIE

CELNIKU ZDEKLARUJ SIĘ!

- Komunikat ZZ Celnicy PL
- deklaracja członkowska

09.10.2015 r. Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z KP PiS

Informacja ze spotkania Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych z Klubem Poselskim Prawo i Sprawiedliwość.
strona1
strona2
strona3więcej informacji na stronie: www.nszzp.pl

09.10.2015 r. Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z KP SLD

Informacja ze spotkania Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych z Klubem Poselskim SLD.

strona1
strona2
strona3


więcej informacji na stronie: www.nszzp.pl

09.10.2015 r. Szef katowickiego związku mundurowych: Politycy osiem lat ignorowali nasz głos

Gdyby nie politycy, którzy w ostatnim czasie wprowadzali szkodliwe ustawy i ignorowali nasz głos, to na ulicach by nas nie było. Sami do tego doprowadzili, a jako grupa społeczna mamy prawo rozliczać polityków za takie działania wobec mundurowych przez 8 lat rządów – mówi nam w rozmowie Andrzej Kołodziejski, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach.

więcej

09.10.2015 r. Podziękowania Przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego

Podziękowania Przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego Pana Grzegorza Nemsa Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów.

Podziękowania

09.10.2015 r. Rzeczpospolita - Płace idą do kosza, celnicy zostają

W czwartek się rozpoczęło, a w piątek zakończy ostatnie posiedzenie Sejmu tej kadencji. Wszystkie projekty poselskie czy rządowe, których nie zdąży uchwalić, pójdą do kosza. Nowy parlament może kontynuować prace tylko nad obywatelskimi. A w mijającej kadencji było ich 30. Kolejna, dotycząca finansowania religii w szkołach, poddawana jest weryfikacji i nie ma jeszcze numeru druku. Na następną kadencję Sejmu przechodzi m.in. projekt dotyczący celników, którzy chcą przechodzić na emeryturę tak jak inne służby mundurowe. Teraz dostają świadczenie z ZUS...

Więcej

09.10.2015 r. Służby mundurowe zakończyły kilkudniowy protest przed sejmem

Zakończył się protest służb mundurowych. Od poniedziałku przed sejmem funkcjonowało mundurowe miasteczko namiotowe. W czwartek, na koniec protestu, odbyła się pikieta. Wzięli w niej udział policjanci, strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej, Służby Celnej i BOR.

Więcej

08.10.2015 r. Politycy w miasteczku mundurowym

Podobnie jak w poprzednich dniach, miasteczko odwiedzili posłowie. Najpierw zawitał do miasteczka lider PiS na Śląsku Grzegorz Tobiszowski, potem gościli w nim posłowie SLD: przewodniczący Klubu Poselskiego SLD Leszek Miller, Katarzyna Piekarska i Artur Ostrowski. Wszyscy zapewnili o swoim poparciu dla postulatów protestujących funkcjonariuszy i pracowników. Jak wyraźnie zaznaczył Leszek Miller, bezpieczeństwo jest tą dziedziną, na której państwo nie może oszczędzać.

Więcej

08.10.2015 r. petycja służb mundurowych wręczona Pani Marszałek

ublikujemy Petycję, którą w dniu 08.10.2015r. osobiście wręczyli Pani Marszałek Sejmu RP przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych, w tym ze strony Służby Celnej Przewodniczący ZZ Celnicy PL.

Na pytanie Pani Marszałek czy są jeszcze jakieś sprawy Przewodniczący ZZ Celnicy PL Sławomir Siwy wręczył i pokrótce przedstawił pismo, które również publikujemy - Przewodniczący zwrócił uwagę, że sprawy podnoszone w piśmie dotyczą milionów Polaków i tysięcy przedsiębiorców.

Na początku przyszłego tygodnia przedstawimy Komunikat z przebiegu rozmów w Sejmie w Klubach poselskich i spotkań w miasteczku namiotowym.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na PIKIECIE i Funkcjonariuszom i Pracownikom wspierającym ZZ CELNICY PL, bo to dzięki Wam możemy uczestniczyć w takich wydarzeniach.

CELNIKU ZDEKLARUJ SIĘ!

- Petycja wręczona Pani Marszałek Sejmu
- ZZ Celnicy PL pismo do Pani Marszałek Sejmu

08.10.2015 r. Protest służb mundurowych - zdjęcia

Protestujący założyli miasteczko mundurowe, zapowiedzieli, że będą manifestować w 12-godzinnych zmianach do 8 października. W tym dniu ma się odbyć ogólnopolska demonstracja wszystkich formacji.Interia - zdjęcia

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY PIKIETY w dniu 8 października 2015r.

Publikujemy komunikat organizacyjny pikiety służb mundurowych pod Sejmem RP w dniu 8 października 2015r. w godz. 11:00-13:00.

APELUJEMY O LICZNĄ OBECNOŚĆ FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY CELNEJ.

Do pobrania gwiazda NSZZ Policjantów celem zamieszczenia za szybą autokarów i busów.

- Mapka dojazdu;
- Komunikat organizacyjny;

07.10.2015 r. Projekt obywatelski przekazany Posłom - DRUK nr 3985

W dniu 7 października Pani Marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska nadała nr druku 3985 i przekazała Posłom obywatelski projekt ustawy w sprawie włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Pod projektem ustawy podpisało się blisko 200 tys. Obywateli RP.

- Druk 3985;

07.10.2015 r. MIASTECZKO MUNDUROWE DZIEŃ III

Film z trzeciego dnia protestu służb mundurowych w miasteczku namiotowym pod Sejmem RP

Więcej

Pismo do Pani Marszałek Sejmu RP w związku z protestem Służby Celnej

Stosowanie do treści art.95 ust.2 Konstytucji RP, w związku z protestem Służby Celnej w dniach od 05.10. do 08.10.2015r. pod Sejmem RP wraz z innymi służbami mundurowymi oraz wobec braku odpowiedzi Prezesa Rady Ministrów na postulaty Służby Celnej przekazane podczas Pikiety pod KPRM w dniu 23 lipca 2015r., wnioskujemy o wyegzekwowanie od Rady Ministrów merytorycznego odniesienia się do poniższych zarzutów:

- przeprowadzona w latach 2009-2011 modernizacja Służby Celnej doprowadziła zdaniem świata nauki do „dysfunkcji administracji” – dr A.Halicki, "uwłaszczenia stanowisk i degradacji wiedzy i umiejętności” - prof. dr hab. K.Raczkowski. Niektórzy naukowcy porównują wręcz procesy wdrażane w ramach modernizacji m.in. proces wartościowania do „Afery Rywina” - inż. dr M.Lewandowski. W pełni należy zgodzić się z ww. tezami;

- w ostatnich latach nastąpił olbrzymi rozrost szarej strefy w sferze hazardu, paliw, wyrobów spirytusowych, wyrobów tytoniowych; wbrew deklaracjom Premiera RP z września 2011, nie objęto funkcjonariuszy Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym i nie wykonano wyroku TK z dnia 3 marca 2015r. sygn. K39/13; wprowadzono liczne procedury „ułatwiające przemyt” i wyłudzenia VAT;

realizowane są cele polityczne i wdrażane cele zaczerpnięte z biznesu co odbywa się kosztem ustawowych zadań formacji, lekceważąc bezpieczeństwo Funkcjonariuszy, koszty i zagrożenie odszkodowawcze wobec Skarbu Państwa;

- ukierunkowano działania S.C. na małe polskie rodzinne firmy z jednoczesnym zapewnieniem praktycznie pełnej swobody firmom z udziałem kapitału zagranicznego oraz osobom działającym w szarej strefie, wobec których działania S.C. stały się nieadekwatne do potrzeb;

stanowieniem prawa i jego interpretacją w Ministerstwie Finansów oraz metodami zarządzania S.C. praktycznie wyniszczono niektóre sektory polskiego przemysłu np. przemysł gorzelniczy i spowodowano „ucieczkę” odpraw z Polski;

- nie wykonano zobowiązania Rządu RP z dnia 30 stycznia 2008r.;

realizacja celów i wytyczne Ministerstwa Finansów uczyniła z wielu niewinnych podatników przestępców.

Jesteśmy służbą mundurową zhierarchizowaną i mamy obowiązek wykonywać polecenia przełożonych, jednak funkcjonariusze celni stanowczo przeciwstawiają się ww. polityce Ministerstwa Finansów.

Na taką politykę nakłada się szereg patologii. Przykładem jest kumoterstwo i nepotyzm przy podziale publicznych środków, np. wypłacanie nagród Dyrektorom Izb Celnych w wysokości blisko 50 tys. zł, tj. wyższej niż otrzymują Wicemarszałkowie Sejmu RP. Miliony Polaków zarabiają mniej w ciągu całego roku. Ponadto utajniono wysokość nagród dla Dyrektorów Departamentów w Ministerstwie Finansów. Inny przykład to awanse Dyrektorów Izb, w których funkcjonariusze informowali o największej skali nieprawidłowości czy tworzenie fikcyjnych komórek organizacyjnych pod prywatne interesy. Tego rodzaju patologicznych działań jest wiele i nie sposób ich nawet wymienić. (...) - napisali związkowcy do Pani Marszałek

- ZZ Celnicy PL pismo do Pani Marszałek Sejmu

06.10.2015 r. MIASTECZKO MUNDUROWE DZIEŃ II

Dzisiaj zgodnie z harmonogramem wartę w miasteczku mundurowym pełnili od północy do 12-tej w południe nasi koledzy z zarządów wojewódzkich NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego i woj. warmińsko-mazurskiego, a przewodniczącym Zgromadzenia był Andrzej Zacharczuk. Od południa do północy wartę pełnią koledzy z ZW woj. świętokrzyskiego i Opolskiego z przewodniczącym zgromadzenia Andrzejem Ścibiszem.

Więcej

05.10.2015 r. MIASTECZKO MUNDUROWE DZIEŃ I

Akcję protestacyjną w miasteczku mundurowym rozpoczęło wystąpienie przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych Grzegorza Nemsa, który przywitał reprezentantów obecnych w miasteczku służb mundurowych. Postulaty protestujących służb przypomniał wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Józef Partyka. Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego udzielili wywiadów obecnym w miasteczku przedstawicielom mediów, w tym m.in. TVP1, TVN24, TV Republika, Informacyjnej Agencji Radiowej i innych.

Więcej

05.10.2015 r. Protest służb mundurowych. Pod Sejmem rośnie miasteczko, w czwartek pikieta

Powód manifestacji to niespełnione obietnice rządu, a konkretnie Donalda Tuska, który w swoim drugim expose w listopadzie 2011 roku zobowiązał się do podwyżek dla służb mundurowych w wysokości 300 zł jeszcze za tej kadencji Sejmu. Dziś wiadomo, że były to puste słowa.

Mundurowi są zaniepokojeni uchwalonym w zeszłym tygodniu budżetem na przyszły rok. Według nich nie uwzględnia on wydatków związanych z napływem do kraju uchodźców. Przy planowanym przyjęciu 7 tys. imigrantów powinny nie tylko wzrosnąć płace funkcjonariuszy, ale też budżety służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa jak Policja. - Brak niezwłocznej realizacji żądania zwiększenia budżetu służb będzie miał bezpośredni negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego w naszym kraju - przestrzega zarząd NSZZP.

Związkowcy postulują też uchwalenie ustawy modernizacyjnej, która zapewniłaby regularną waloryzację płac funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych w latach 2016-2019. - To żadne fanaberie. Nie żądamy niczego nadzwyczajnego, tylko uczciwych wypłat. Każdy chce jakoś żyć. Zarabiamy marne grosze. Na samej inflacji straciliśmy w ostatnich latach około 470 złotych - tłumaczy Józef Rachtan, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Małopolsce.

Protestujący domagają się włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, na co wskazuje korzystny dla nich wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 roku sygn. akt K39/13. Chcą również przywrócenia pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego przez 90 dni choroby, którego zostali pozbawieni w czerwcu 2014 roku(...)

Więcej

30.09.2015 r. - Komunikat Protestacyjny Służb Mundurowych

Informujemy, że w dniu 5.10 w miasteczku namiotowym pod Sejmem będą funkcjonariusze Służby Celnej - głównie z Warszawy. Osobą odpowiedzialną za delegację Służby Celnej w dniu 05.10 będzie Marta Gzik (tel. 608 099 810) Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Izbowej ZZ Celnicy PL przy IC w Warszawie.

Zbiórka wszystkich organizacji związkowych biorących udział w akcji - 05.10 o godz. 11.00 pod Sejmem.

Dla uczestników akcji będzie dostępny parking strzeżony przy ul. Łazienkowskiej 21 (naprzeciwko stadionu Legii) koniecznie za szybą należy umieścić logo NSZZ Policjantów W dniach kolejnych tj. od 06-08.10 będą w miasteczku członkowie Zarządu ZZ Celnicy PL i zapraszam jeszcze innych chętnych funkcjonariuszy Służby Celnej. Osobą odpowiedzialną w tych dniach jest Sławomir Siwy Przewodniczący ZZ Celnicy PL tel. 668438041.
Zapraszamy wszystkich na Pikietę służb mundurowych pod Sejmem RP w dniu 08.10. w godzinach od 11:00 do 13:00. Na Pikietę przychodzimy bezpośrednio pod Sejm. Uczestniczymy w każdym dniu w umundurowaniu.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL


- Komunikat Protestacyjny Służb Mundurowych z 30.09.2015 r.;

28.09.2015 r. - 8 PAŹDZIERNIKA PIKIETA POD SEJMEM RP

W dniu 8 października br. w Warszawie pod Sejmem RP w godz. od 11.00 do 13.00 odbędzie się Pikieta służb mundurowych z powodu niezrealizowania Naszych postulatów przez Rząd. Wcześniej w dniach od 5 do 8 października służby mundurowe rozbijają miasteczko namiotowe pod Sejmem RP.

Reprezentacja Służby Celnej uczestniczy w tych wydarzeniach. Zapraszamy Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej!

Tak jak licznie zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, tak samo licznie powinniśmy podejmować dalsze działania wzmacniające ten projekt.

Wielka determinacja środowiska zawodowego podczas zbierania podpisów, udowodniła Nam wszystkim, że mamy ogromną wolę i nieugiętą wiarę w osiągnięcie celu, a to już połowa sukcesu. Jeżeli tylko nie ustąpi Nasza determinacja i wykażemy konsekwencję w działaniu, na pewno zwyciężymy. Jesteśmy blisko celu. Nie zawiedźmy.


- pismo ZZ Celnicy PL-73/15 z 28.09.2015 r.;

22.09.2015 r. Gazeta Polska - Celnicy wciąż bez wcześniejszych emerytur

Celnicy od lat domagają się takich samych uprawnień emerytalnych, jakie mają inne służby, m.in. policja czy straż pożarna. Teraz funkcjonariusze Służby Celnej są objęci powszechnym systemem emerytalnym. W marcu tego roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że celnicy powinni mieć emeryturę taką jak policjanci i inni mundurowi. I choć do wyborów został już tylko miesiąc, przywilej szybszego przejścia na emeryturę dla celników wciąż nie został przez rząd załatwiony(...)


Więcej

20.09.2015 r. Interia - Szczurek: Celnicy nie będą latami czekać na szybszą emeryturę

Celnicy nie będą latami czekać na szybsze przejście na emeryturę; wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że powinni oni przechodzić na emeryturę tak jak inne służby mundurowe, będzie zrealizowany szybciej - zapewnił minister finansów Mateusz Szczurek.


Więcej

19.09.2015 r. Granice dobrze strzeżone? Szef związku celników: Bzdura. TIRy z krajów muzułmańskich wjeżdżają bez kontroli

Po wczorajszej inspekcji granic mogę powiedzieć, że z Polski można brać przykład – mówiła podczas sejmowej debaty o uchodźcach premier Ewa Kopacz. Przeciwko urzędowemu optymizmowi protestuje jednak Sławomir Siwy, szef związku zawodowego Celnicy PL. – Premier nie powinna wprowadzać Polaków w błąd. W interesie publicznym jest mówić prawdę, a ta wygląda tak, że jesteśmy właściwie bezbronni wobec działań przemytników. O ile na wschodzie odbywają się jeszcze jakieś kontrole to ruch z południa odbywa się bez żadnej kontroli(...)


Więcej

19.09.2015 r. 215 mld zł poszło z dymem. W szarej strefie boom: "14 zł za paczkę fajek? Tylko frajer tyle płaci"

Szara strefa w Polsce to potężny biznes. I wielkie pieniądze, które co roku przechodzą urzędnikom koło nosa. Firma doradcza EY właśnie policzyła, ile nielegalne interesy kosztowały budżet w zeszłym roku. Okazało się, że przez 12 miesięcy przez restrykcyjne i absurdalne przepisy, jak twierdzą jedni, albo przez nieudolne egzekwowanie prawa przez państwo, jak uważają inni, do budżetu nie wpłynęło 215 mld zł. Sporo(...)


Więcej

17.09.2015 r. Terroryści traktowani są w Polsce lepiej niż funkcjonariusze państwowi

Niedawno rząd Polski zapłacił blisko milion złotych odszkodowania dla dwóch terrorystów ponieważ poskarżyli się oni do do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i uzyskali korzystne dla nich orzeczenie. Rząd polski przyjął ten wyrok ,bez dyskusji i zgodził się na wypłatę odszkodowań.

Okazuje się, że terroryści nastający i planujący ataki na cywilnych obywateli mają zagwarantowana pełnie poszanowania praw człowieka przez państwo polskie, tymczasem, funkcjonariusze państwowi Służby Celnej mający korzystne wyroki Trybunału Konstytucyjnego, oraz porozumienia z rządem - już od ponad 17 lat są lekceważeni przez kolejne rządy. Funkcjonariusze państwowi dbający o bezpieczeństwo obywateli i dochody budżetu państwa są marginalizowani i lekceważeni.

Jak to świadczy o praworządności naszego kraju?


Więcej

17.09.2015 r. Polskie Radio - Czy polskie granice naprawdę są bezpieczne?

(...)Sytuacja na granicach Polski jest stabilna i nie odnotowujemy tam niepokojących zjawisk - powiedziała Teresa Piotrowska. Zapewniła też, że "podejmowane są intensywne działania", które mają na celu "bezpośrednią ochronę granic".

Inaczej sprawę postrzega Sławomir Siwy, szef Związku Zawodowego Celnicy.pl. Jego zdaniem, zdecydowana większość przesyłek przekracza polskie granice bez kontroli, a sprawdzenia odbywają się tylko na niektórych przejściach. Według Siwego, dlatego "w Sejmie mówiono nieprawdę”. Przemytnicy doskonale wiedzą jak dostosować środek transportu, żeby system kontrolny nie wskazał ich jako potencjalne źródło ryzyka(...)


Więcej

16.09.2015 r. Funkcjonariuszy Służby Celnej obejmie system emerytur mundurowych

(...)Analiza prawno-porównawcza specyfiki statusu prawnego funkcjonariuszy Służby Celnej w zestawieniu z specyfiką statusu prawnego funkcjonariuszy innych służb (zwłaszcza Straży Granicznej) wykazuje pełną zbieżność w zakresie określenia podstawowych elementów specyfiki pełnienia służby, w tym rygorów wykonywania służby i związanych z nią ograniczeń (w tym ograniczeń praw obywatelskich) oraz daleko idące podobieństwa w zakresie innych cech funkcjonowania tych formacji. Służba Celna jest obecnie jedyną służbą mundurową nieobjętą emerytalnym systemem zaopatrzeniowym dotyczącym pozostałych formacji mundurowych(...)


http://www.kadry.abc.com.pl/

16.09.2015 r. Granice bez należytej kontroli - Nie wolno wprowadzać w błąd Polaków

W Grecji przechwycono kontener z bronią, który miał być pomocą humanitarną - tropy prowadzą do ISIS.http://fust.pl

Pani Premier mówi, że po dokonanej inspekcji granic może śmiało powiedzieć, że z Polski można brać przykład i że mamy odpowiednie procedury, które zabezpieczają granice Polski To nie jest tak, że na naszą granicę nie podjeżdżają w tej chwili pociągi, autokary (z imigrantami - red.). One podjeżdżają, tylko nasza polityka, nasze procedury powodują, że większość z tych ludzi jest odsyłana - tak o zabezpieczeniu wschodniej granicy Polski - zarazem wschodniej granicy UE - mówiła we wtorek premier Ewa Kopacz.

www.tvn24.pl

A JAK JEST W RZECZYWISTOŚCI?

W Polsce w najlepsze zdecydowana większość przesyłek jest poza jakąkolwiek kontrolą celników. Procedury uproszczone zostały doprowadzone do takiego poziomu, który nie ma nic wspólnego z odpowiednim poziomem ochrony zewnętrznych granic RP i nadzorem nad obrotem międzynarodowym. Przemytnicy w niektórych okolicznościach mają praktycznie 100% pewność, że ich przesyłka nie zostanie poddana kontroli, ani żadnemu sprawdzeniu. Bez udziału celników kierowcy i pracownicy agencji celnych mają ogromne uprawnienia, w tym do otwierania TIRów. Przemyt towarów do Polski i z Polski nie wymaga żadnego wysiłku i nie powoduje nadmiernego ryzyka dla przemytników.

Przez ostatnie lata zostały zdziesiątkowane oddziały celne, ograniczono czas pracy tych oddziałów do 8 godz., a towary jadą całą dobę. Zespoły kontrolne do rewizji towarów w godzinach popołudniowych i nocnych jadą nawet 200 km do ewentualnej rewizji. To są koszty i związane z tym ograniczenia. Ograniczono też grupy mobilne, które teraz mogłyby wzmocnić kontrole w związku z zagrożeniem. W Małopolsce zlikwidowano dwa miesiące temu ostatnią grupę, która prowadziła patrole na terenach przygranicznych, podobnie w innych Izbach np. grupa mobilna w Barwinku monitorująca tamten teren, posiadająca wielu wyspecjalizowanych funkcjonariuszy, a także grupa mobilna w Budomierzu - dzisiaj dojeżdżają tam f-sze z Rzeszowa i wiele innych tego rodzaju destrukcyjnych działań. Teraz doraźnie można najwyżej wysłać patrole.

Kierownictwo Służby nie zaprząta sobie głowy zagrożeniem. Dalej forsuje absurdalne projekty kosztownej centralizacji najróżniejszych usług. Czytamy w mediach, że działania Straży Granicznej ma wspierać ITD. Jak? Przecież przesyłki celne nie mogą być przez nich otwierane. Tymczasem od południa wjeżdża do Polski sporo Tirów z państw muzułmańskich. Przy likwidacji referatów np. ww. w Barwinku alarmowano juz wtedy o szlakach przerzutowych różnych towarów z południa. Oczywiście nikt nie słuchał. Do obstawienia jest kilkanaście przejść granicznych na południu przez 24 godziny na dobę. Straż Graniczna też jest po reorganizacji. W polityce naszych przełożonych nie przewidziano nawet możliwości utrzymania pewnego zasobu w gotowości do użycia w razie zagrożenia. Funkcjonariusze ci mogą standardowo wykonywać inne zadania, a w razie zagrożenia jest kadra z odpowiednimi uprawnieniami i wyszkoleniem do wykorzystania według potrzeb. Cóż, POdobno jest wszystko OK. Tylko dlaczego Niemcy ustawili patrole na granicy z Polską, czyżby nikt im nie powiedział, że w Polsce nie ma zagrożenia? A może oni wiedzą więcej niż nasze kierownictwo?

Związek Zawodowy Celnicy PL informuje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu granicy od dawna. Zamiast wsłuchać się w głosy funkcjonariuszy relegowano ze służby Przewodniczącego Związku, aby nie odbywała się debata publiczna na ten temat.


16.09.2015 r. Związkowcy Służby Celnej: Polskie granice nie są bezpieczne

Polskie granice nie są bezpieczne i szczelne - tak sejmową debatę na temat uchodźców komentują związkowcy Służby Celnej. W Sejmie szefowa MSW Teresa Piotrowska zapewniła, że nie ma zagrożenia na naszych granicach, a w razie potrzeby nasze służby są w stanie szybko reagować...


Więcej

09.09.2015 r. Podpisy pod projektem obywatelskim zweryfikowane!

Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomir Siwy odebrał w dniu 09.09.2015r. telefon z Kancelarii Sejmu i został poinformowany o pozytywnym zweryfikowaniu podpisów pod złożonym projektem obywatelskim oraz o przebiegu dalszych prac legislacyjnych.

W dniu 09.09.2015r. projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego i opinii Biura Analiz Sejmowych - zgodność z prawem UE.


Obywatelski Projekt na stronach Sejmu

06.09.2015 r. Polskie Radio - Celnicy w systemie emerytalnym mundurówek nie w tej kadencji Sejmu

Wiceszef Służby Celnej Sławomir Pichor powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że zmianę przepisów w tym obszarze wymusza marcowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że odmienne traktowanie celników niż innych służb mundurowych jest dyskryminujące. - Prace trwają. Orzeczenie powinno być wykonane - dodał Sławomir Pichor.


						Dodał, że na pewno nie stanie się to w tej kadencji Sejmu, ale przyszły parlament taki projekt będzie rozpatrywał. Wiceszef Służby Celnej zauważył, że równocześnie zgłoszony został społeczny projekt ustawy regulującej tę kwestię...


Więcej

05.09.2015 r. Fakt.PL - Polska jest bezbronna. Rząd ignoruje służbę celną

Szara strefa, wcześniejsze emerytury i inicjatywa ustawodawcza. Zobaczcie jak rząd ignoruje funkcjonariuszy i pracowników izby celnej. Pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Sejm nie pozwoli im przejść po 25-ciu latach na emeryturę. Nie w tej kadencji. W reportażu zobaczycie także ile pieniędzy państwo polskie traci ze względu na istniejącą szarą strefę.

Warto obejrzeć. Kliknijcie koniecznie!

03.09.2015 r. GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA KOMITETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
- WSPÓLNIE MOŻEMY OSIĄGNĄĆ WSZYSTKO!

"Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej.

W dniu 28.08.2015r. miało miejsce kolejne historyczne wydarzenie w Naszej formacji.

W Sejmie RP został złożony projekt obywatelski z 188162 podpisami Obywateli RP posiadających prawo wyborcze pod projektem ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (...)

W tym miejscu pragnę złożyć szczególne podziękowania wszystkim tym, którzy mobilizowali w trakcie akcji do działania innych i sami wykonali tytaniczną pracę. (...)

Powtarzając za W.Churchillem: "W obecnym czasie, czuję się upoważniony wezwać na pomoc wszystkich i zawołać: ”Chodźcie, idźmy naprzód razem silni w jedności”.

I o to proszę każdego Funkcjonariusza i Pracownika Służby Celnej, bez jakichkolwiek wyjątków.

Jeżeli tylko tak postąpimy, na pewno ZWYCIĘŻYMY!

Z celniczym Pozdrowieniem:
Pełnomocnik Komitetu
Sławomir Siwy"


- Komitet gratulacje i podziękowania;

03.09.2015 r. Kolejne pismo Ministerstwa Finansów w sprawie realizacji wyroku TK

ZZ Celnicy PL otrzymał kolejną korespondencję z MF odnośnie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015r.

- pismo ZZ Celnicy PL-71/15 z 01.08.2015 r.;
- odp MF Min. Radziwiła

28.08.2015 r. Pismo do Pani Marszałek Sejmu RP i Protokół z przyjęcia Obywatelskiego Projektu Ustawy

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożył w dniu 28.08.2015r. w Sejmie RP Obywatelski Projekt Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji(...) Publikujemy pismo przewodnie do Pani Marszałek oraz Protokół wstępny z przyjęcia podpisów obywateli popierających projekt ustawy.


- pismo do Marszałek Sejmu i protokół;

28.08.2015 r. Onet - Celnicy złożyli projekt włączający ich do systemu emerytur mundurowych

Włączenie celników do systemu emerytur mundurowych przewiduje projekt noweli ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, złożony w dziś w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Celnicy zebrali ok. 200 tys. podpisów popierających tę inicjatywę.

Obecnie celnicy nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat. Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych - po 55. roku życia i 25 latach służby.

Jak powiedział przewodniczący związku zawodowego Celnicy.pl Sławomir Siwy obywatelski projekt "jest pierwszym krokiem do trwałego uregulowania statusu Służby Celnej". - Dotychczasowy model funkcjonowania administracji celnej został wdrożony z pominięciem pełnego statusu funkcjonariuszy celnych jako służby mundurowej - podkreślił Siwy, który jest pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej...

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/celnicy-zlozyli-projekt-wlaczajacy-ich-do-systemu-emerytur-mundurowych/rkhmk2

27.08.2015 r. Polskie Radio - Celnicy włączeni do systemu emerytalnego "mundurówek"?

W piątek trafi do Sejmu projekt ustawy, który ma włączyć celników do systemu emerytalnego służb mundurowych. Jak mówił w Jedynce przewodniczący związku zawodowego Celnicy.PL Sławomir Siwy pod tą inicjatywą zebrano 200 tys. podpisów.

Obecnie jest tak, że celnicy mają pracować do 67. roku życia. Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze pozostałych formacji mundurowych nabywają uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby. W marcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej wobec innych służb mundurowych jest arbitralne i dyskryminujące.

Tymczasem - jak wynika z danych - służba celna generuje do budżetu państwa 1/3 wpływów. W ubiegłym roku było to 87 mld złotych. - Ta kura znosząca złote jaja w wielkości jednej dużej wojewódzkiej komendy policji może przysparzać do budżetu państwa jeszcze kilkanaście miliardów złotych. Mamy na to pomysły - przekonywał Sławomir Siwy.

Według niego, projekt ustawy, jaki w piątek zostanie złożony w Sejmie jest zaledwie pierwszym krokiem, który ma naprawić obecną sytuację. Szef związku zawodowego Celnicy.PL liczy, że celnicy znajdą partnera w rządzie.

http://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/1495351,Celnicy-wlaczeni-do-systemu-emerytalnego-mundurowek

27.08.2015 r. Gazeta Wyborcza - Rząd negatywnie o propozycji objęcia celników "mundurówkami"

Rząd negatywnie ocenia przygotowany przez SLD projekt ustawy, który ma wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego i włączyć celników do systemu emerytalnego służb mundurowych, czyli tzw. mundurówek - wynika z projektu stanowiska rządu, do którego dotarła PAP.

W marcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej względem innych służb mundurowych jest arbitralne i dyskryminujące. Wnioski do TK skierowała grupa posłów, Związek Zawodowy Celnicy.pl, Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP oraz Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej. Argumentowali oni, że określenie wieku emerytalnego funkcjonariuszy Służby Celnej na 67 lat jest rażąco niesprawiedliwe.

Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych - policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej - nabywają uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby.

TK uznał, że trzy artykuły ustawy o emeryturach służb mundurowych są niezgodne z konstytucją. Wskazał, że funkcjonariusze Służby Celnej mają węższe uprawnienia emerytalne niż funkcjonariusze Straży Granicznej mimo wielu cech wspólnych tych służb. Chodzi m.in. o pełną dyspozycyjność oraz wykonywanie zadań w nielimitowanym czasie pracy i trudnych warunkach.

Po wyroku wiceminister finansów Jacek Kapica poinformował, że w tej kadencji parlamentu resort nie zdąży dostosować zasad przyznawania emerytur celnikom do wyroku TK. "Wyrok nie jest jednak łatwy do wykonania. Nie spodziewam się zmian w tej kadencji" - powiedział PAP Kapica.

W marcu, już po orzeczeniu Trybunału, SLD skierowało do Sejmu projekt zmian w ustawie zakładający włączenie celników w system emerytalny służb mundurowych. W maju projekt skierowano do I czytania w komisjach.

"Ze względu na zasadnicze zastrzeżenia dotyczące zakresu proponowanych zmian (...) jak również brak pełnej oceny skutków regulacji, w ocenie rządu nie jest zasadne rozpatrywanie tego projektu" - podkreślono w projekcie stanowiska rządu autorstwa MSW, do którego dotarła PAP.

"W celu realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego niezbędne jest przedstawienie kompleksowych regulacji prawnych zmierzających do objęcia wskazanych w wyroku TK funkcjonariuszy Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym" - dodano.

W piątek Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ma złożyć w Sejmie obywatelski projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (zmierzający do włączenia celników do mundurowego systemu emerytalnego) oraz około 200 tysięcy podpisów popierających tę inicjatywę.

http://wyborcza.pl/1,91446,18635884,rzad-negatywnie-o-propozycji-objecia-celnikow-mundurowkami.html

26.08.2015 r. Gazeta Polska - Celnicy walczą o emerytury

Około 200 tys. podpisów udało się zebrać pod obywatelskim projektem ustawy, dotyczącym dołączenia przedstawicieli służby celnej do systemu emerytalnego służb mundurowych. – W piątek zamierzamy złożyć projekt w Sejmie. Oczywiście podpisy zbierać będziemy do końca – stwierdza Sławomir Siwy, szef ZZ Celnicy PL.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zainicjowanej przez Związek Zawodowy Celnicy PL zajął się zbieraniem podpisów, ponieważ celnicy jako jedyna służba mundurowa nie są objęci uposażeniowym systemem emerytalnym, który obejmuje inne służby: Policję, Straż Graniczną, BOR, Państwową Straż Pożarną i Służbę Więzienną. – Efekt jest taki, że w wydziałach zwalczania przestępczości pracują ludzie w wieku 60+ ...

http://gpcodziennie.pl/42838-celnicy-walcza-o-emerytury.html#.Vd6nxkbWkn8

26.08.2015 r. Radio Opole - Celnicy jadą do Sejmu. Chcą skrócenia wieku emerytalnego

Celnicy domagają się zrównania wieku emerytalnego z pozostałymi służbami mundurowymi, co gwarantuje im wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca. Sławomir Siwy, przewodniczący ogólnopolskiego Związku Zawodowego CELNICY.PL, założył Komitet Obywatelski z siedzibą w Nysie, który do tej pory pozyskał około 200 tys. podpisów poparcia w tej sprawie. W piątek (28.08) przewodniczący złoży w Kancelarii Sejmu projekt ustawy włączającej funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb mundurowych...

http://www.radio.opole.pl/2015/sierp...rytalnego.html

25.08.2015 r. Komunikat prasowy - zapowiedź złożenia w Sejmie RP projektu ustawy obywatelskiej z około 200 000 podpisów

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej uprzejmie informuje, że w dniu 28 sierpnia 2015r. o godzinie 14:00 złoży w biurze podawczym Sejmu RP obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (...) wraz ze zmianą 20 ustaw, uzasadnieniem i założeniami zmian aktów wykonawczych oraz podpisami około 200 tysięcy Obywateli RP.

Wtedy też będziemy dostępni do Państwa dyspozycji i odpowiemy na ewentualne pytania.

Obywatelski projekt ustawy wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego K39/13 i opierając się na konstytucyjnej zasadzie równości reguluje sytuację prawną wszystkich funkcjonariuszy celnych poprzez wprowadzenie ich do emerytalnego systemu zaopatrzeniowego właściwego dla wszystkich służb mundurowych. Ustawa ta kompleksowo reguluje wszystkie prawne aspekty dokonywanej zmiany poprzez precyzyjne ustalenie zasad nabywania i korzystania z uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy celnych. Przyjęte rozwiązania prawne są zbieżne z regulacjami dotyczącymi innych służb mundurowych w tym zakresie i przez to wprowadzają pełną prawną harmonię w zakresie emerytalnego systemu zaopatrzeniowego wszystkich służb mundurowych.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że tak jak wskazano w uzasadnieniu projektu, ww. regulacje prawne są pierwszym krokiem do trwałego uregulowania statusu Służby Celnej. Dotychczasowy model funkcjonowania administracji celnej został wdrożony z pominięciem pełnego statusu funkcjonariuszy celnych jako służby mundurowej. Profesjonalizacja służby, poprzez wdrożenie systemowych zmian oraz podniesienie stopnia jej wydolności w stawianych zdaniach, leży w interesie bezpieczeństwa Obywateli Wspólnoty Europejskiej i będzie miała korzystny wpływ na wszystkie procesy społeczne i gospodarcze, nad którymi nadzór ustawodawca powierzył Służbie Celnej. Załączamy spis argumentów w skrócie za przyjęciem ww. Projektu.

Pełnomocnik Komitetu
Sławomir Siwy

- komunikat prasowy Komitetu;
- argumenty w skrócie.

21.08.2015 r. Apel Komitetu - 150 tys. podpisów

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu jest już 150 000 podpisów.

W dniu 21 sierpnia minął termin na wysłanie/nadanie na poczcie podpisów do siedziby Komitetu w Nysie. Jednak dniem złożenia ponad 100 000 podpisów w Sejmie RP jest dzień 28 sierpnia.

To co wydarzyło się w ostatnich tygodniach i dniach akcji jest niesamowite i świadczy o ogromnym potencjale środowiska zawodowego. Wspólnie możemy osiagnąć bardzo wiele. Wykorzystajmy tę siłę do końca i zwiększmy maksymalnie Nasz kapitał do dalszych działań. Nie zatrzymujmy się i zbierajmy dalej, pozostało aż 5 dni na działanie.

Po 21 sierpnia wykazy należy wysłać bezpośrednio (bez pośrednictwa lokalnych koordynatorów) na adres

Izba Celna w Warszawie
Wydział Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA
ul. Ciołka 14A
01-443 Warszawa
"do rąk własnych Pani Marty Gzik"

Przesyłkę można nadać kurierem lub priorytetem jeszcze w dniu 26.08.2015r. Koszty przesyłki będą refundowane. Dowody nadania, także wszystkie wcześniejsze, można wysyłać do siedziby Komitetu w Nysie z podaniem konta, na które dokonać zwrotu kosztów.

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim zaangażowanym w akcję.

Podpisy zbieramy do samego końca! Do ostatniego dnia, staramy się pozyskać jak najliczniejsze poparcie Obywateli za Naszym wspólnym projektem. To bardzo ważne!

Liczy się każdy podpis!

Z celniczym Pozdrowieniem

Pełnomocnik Komitetu
Sławomir Siwy

- apel Komitetu 150 tys. podpisów
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy,

19.08.2015 r. Apel Komitetu - 100 tys. podpisów

Koleżanki i Koledzy, Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu jest już ponad 100 000 podpisów. Musimy jednak znacząco przekroczyć wymagane 100 000, gdyż część podpisów może zostać odrzucona podczas weryfikacji.

W dniu 21 sierpnia mija termin na wysłanie/nadanie na poczcie podpisów do siedziby Komitetu w Nysie.

Prosimy o maksymalną mobilizację do samego końca akcji.

Dziękujemy bardzo gorąco wszystkim zaangażowanym w akcję i prosimy o wykrzesanie z siebie jeszcze odrobiny energii i dostarczenie do siedziby Komitetu wszystkich zebranych podpisów i zebranie jeszcze dodatkowych w tych ostatnich dniach. To bardzo ważne.

Każdy kto do tej pory nie włączył się w akcję, wciąż ma możliwość podjęcia działań i zaangażowania się w niewątpliwie najważniejszą dla Służby Celnej sprawę, sprawę Pro Publico Bono.

Pozostało 2 dni.

Liczy się każdy podpis!

Z celniczym Pozdrowieniem

Pełnomocnik Komitetu
Sławomir Siwy

- apel Komitetu 100 tys. podpisów
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy,

17.08.2015 r. Apel Komitetu - 95 tys. podpisów

Koleżanki i Koledzy, Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu jest ponad 95 000 podpisów. Brakuje jeszcze niecałe 5000 i dzięki Waszej determinacji spokojnie damy radę.

W dniu 21 sierpnia mija termin na wysłanie/nadanie na poczcie podpisów do siedziby Komitetu w Nysie.

Nie musimy właściwie na tym etapie nic pisać. Każdy prawdziwy celnik wie co ma robić w tych ostatnich dniach Naszej wspólnej akcji.

Pozostało 4 dni. To wciąż bardzo dużo czasu na działanie.

Liczy się każdy podpis!

Z celniczym Pozdrowieniem

Pełnomocnik Komitetu
Sławomir Siwy

- apel Komitetu 95 tys. podpisów
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy,

14.08.2015 r. Apel Komitetu - 90 tys. podpisów

Koleżanki i Koledzy, Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu jest już ponad 90 000 zebranych podpisów.

Pozostało 7 dni do wysłania/nadania na poczcie ostatnich wykazów do siedziby Komitetu - termin ten upływa 21 sierpnia.

W tych ostatnich dniach zróbmy wszystko, aby doprowadzić sprawę do końca.

Prosimy, by każdy bez wyjątku przyłączył się do akcji. Wciąż jest czas na działanie.

Każdy niech dostarczy do Komitetu lub osób zbierających podpisy w Waszych lokalizacjach jeszcze co najmniej 5 podpisów, choć najlepiej oczywiście możliwie jak najwięcej.

Liczy się każdy podpis!

Z celniczym Pozdrowieniem

Pełnomocnik Komitetu
Sławomir Siwy

- apel Komitetu 90 tys. podpisów
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy,

13.08.2015 r. Zaproszenie na spotkanie w MF dnia 9 września 2015r.

Szef Służby Celnej zaprosił na spotkanie w Ministerstwie Finansów, które odbędzie się dnia 9 września 2015r. Jednym z punktów rozmów będą założenia rozwiązań w zakresie świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy celnych w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 03.03.2015 r. nr K39/2013.

- Zaproszenie Szefa SC z 9 wrzesnia 2015 r.

12.08.2015 r. Apel Komitetu - 85 tys. podpisów

Koleżanki i Koledzy, Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu jest już ponad 85 000 zebranych podpisów.

Pozostało 9 dni do wysłania/nadania na poczcie ostatnich wykazów do siedziby Komitetu - termin ten upływa 21 sierpnia.

Poniżej liczba podpisów dostarczonych do Komitetu wraz z procentowym ujęciem wg schematu, że każdy Funkcjonariusz i Pracownik zbiera minimum 10 podpisów:
1. IC Opole – 2642 – 107,40%
2. IC Katowice – 10924 – 92,34%
3. IC Olsztyn – 7735 – 83,80%
4. IC Biała Podlaska – 15233 – 78,64%
5. IC Warszawa – 13514 – 73,81%
6. IC Rzepin – 3774 – 62,38%
7. IC Przemyśl – 7788 – 60,33%
8. IC Białystok – 5920 – 53,10%
9. IC Kraków – 4393 – 52,80%
10. IC Szczecin – 3400 – 40,24%
11. IC Gdynia – 3749 – 35,30%
12. IC Kielce – 508 – 25%
13. IC Łódź – 1428 – 21,47%
14. IC Toruń – 1032 – 20,93%
15. IC Poznań – 1901 – 19,31%
16. IC Wrocław – 1536 – 17,92%

Ww. dane są podane tylko poglądowo, gdyż wiemy już o nadaniu kolejnej dużej partii podpisów z IC Wrocław i innych Izb.

W tych ostatnich dniach potrzebna jest pełna mobilizacja wszystkich bez wyjątku.

Takiej drugiej szansy mieć już nie będziemy. Zróbmy wszystko, aby nie mieć potem pretensji do samych siebie i nie żałować, że mogłam/mogłem i powinnam/powinienem był zrobić więcej.

Liczy się każdy podpis!

Z celniczym Pozdrowieniem

Pełnomocnik Komitetu
Sławomir Siwy

- apel Komitetu 85 tys. podpisów
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy,

10.08.2015 r. Apel Komitetu - 80 tys. podpisów

Koleżanki i Koledzy, Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu jest już ponad 80 000 zebranych podpisów.

Wszystko wskazuje na to, że powinniśmy osiągnąć sukces, jednak równie dobrze możemy być dosłownie o przysłowiowy włos.

Zróbmy zatem wszystko, aby nie zaprzepaścić tej wielkiej historycznej szansy.

Potrzebna jest wciąż pełna mobilizacja wszystkich bez wyjątku, zarówno tych aktywnych od początku, jak i tych z Nas, którzy dopiero włączyli się w akcję oraz tych, którzy dotąd nie podjęli jeszcze inicjatywy.

W tych ostatnich tygodniach akcji każdy Funkcjonariusz i Pracownik Służby Celnej proszony jest o maksymalne zaangażowanie i kontynuowanie działań o pozyskanie poparcia jak największej liczby Obywateli pod Naszym wspólnym projektem.

Liczy się każdy podpis!

Z celniczym Pozdrowieniem

Pełnomocnik Komitetu
Sławomir Siwy

- apel Komitetu 80 tys. podpisów
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy,

06.08.2015 r. Apel Komitetu - 70 tys. podpisów

Koleżanki i Koledzy, Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że wczoraj w siedzibie Komitetu było już przeszło 70 000 zebranych podpisów.

Tendencja z jaką od kilku tygodni przybywają podpisy wskazuje, że może nam zabraknąć dosłownie kilka tysięcy podpisów.

Zróbmy wszystko, abyśmy potem nie musieli żałować, że mogliśmy zrobić więcej, że każdy z Nas mógł wykrzesać z siebie jeszcze nieco więcej energii.

Aktywność każdego z Nas, ma także wpływ na postawy Naszych Koleżanek i Kolegów.

Prosimy wszystkich sympatyków Naszej wspólnej akcji i wszystkich zaangażowanych w akcję o maksymalną mobilizację i zebranie każdy jeszcze minimum 10 podpisów, choć oczywiście najlepiej dużo więcej, niezależnie od tego kto ile dotąd zebrał.

Prosimy także o włączenie się do akcji wszystkich, którzy nie brali w niej do tej chwili udziału. Jest jeszcze dużo czasu na aktywność.

Suma zebranych podpisów będzie świadectwem zaangażowania, determinacji i aktywności całego środowiska i da Nam kapitał do dalszych działań.

Liczy się każdy podpis!

Z celniczym Pozdrowieniem
Pełnomocnik Komitetu
Sławomir Siwy

- apel Komitetu 70 tys. podpisów
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy,

05.08.2015 r. Poparcie Straży Miejskiej

Inicjatywa ustawodawcza w sprawie równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych oraz włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego spotyka się pozytywnym odzewem wielu naszych Koleżanek i Kolegów z innych formacji. W załączniku pismo Komendanta Straży Miejskiej w Ełku. Dziękujemy.

- pismo komendanta Straży Miejskiej

04.08.2015 r. Pismo Komitetu do Dyrektorów i Naczelników

W imieniu funkcjonariuszy celnych zwracam się z prośbą o aktywne wsparcie i zaangażowanie w akcję zbierania poparcia pod projektem Inicjatywy Ustawodawczej w zakresie objęcia funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym.

W chwili obecnej złożenie projektu obywatelskiego przybliża nas do realizacji tego najważniejszego od lat postulatu. Suma zebranych podpisów będzie świadectwem zaangażowania, determinacji i aktywności całego środowiska. Daje nam kapitał do dalszych działań.

Państwo, jako zarządzający Służbą Celną, macie najlepszą wiedzę o skali problemów w funkcjonowaniu izb i urzędów, które można będzie rozwiązać dopiero po uregulowaniu spraw emerytalnych na poziomie innych służb mundurowych. Dotychczasowe próby „skutecznego zarządzania kadrami” przy obecnych uwarunkowaniach prawnych mają niekorzystny wpływ na efektywność Służby, generują koszty i są źródłem wielu problemów niespotykanych w innych służbach...

- pismo Komitetu z 04.08.2015 r. do Dyrektorów i Naczelników
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy,


02.08.2015 r. Kontynuacja korespondencji z MF w sprawie emerytur

...zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie źródła informacji, z którego pochodzi rzekoma konieczność „dostosowania do wymogów określonych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego dwóch systemów emerytalnych, tj. systemu powszechnego i zaopatrzeniowego” w sprawie Służby Celnej. Czytaliśmy wyrok TK z dnia 3 marca sygn. K39/13 wielokrotnie i obowiązek wdrożenia dwóch systemów emerytalnych z niego nie wynika...

Dlaczego zatem dąży Pan Panie Ministrze do dalszego konfliktu prawnego i powoduje wzrost niepokojów społecznych, nawet wbrew opinii Rządowego Centrum Legislacji, powołując się na nieistniejącą w rzeczywistości konieczność wdrożenia regulacji prawnych, które nie wynikają absolutnie, ani z sentencji, ani nawet uzasadnienia ww. wyroku Trybunału?

- pismo ZZ Celnicy PL-71/15 z 01.08.2015 r.
- odpowiedź MF na pismo ZZ Celnicy PL-71/15 z 03.07.2015 r.
- pismo ZZ Celnicy PL-71/15 z 03.07.2015 r.

02.08.2015 r. Apel Komitetu - 60 tys. podpisów

...Projekt obywatelski, oczywiście kiedy uzbieramy 100 000 podpisów, da Nam wymarzone wręcz otwarcie w nowej kadencji, ponieważ jako pierwszy zostanie wydrukowany wszystkim nowym Parlamentarzystom i będzie musiało odbyć się pierwsze jego czytanie na sali plenarnej Sejmu RP. Wobec projektów obywatelskich nie działa zasada dyskontynuacji prac. A zatem, po raz pierwszy w historii S.C., przedstawiciel środowiska zawodowego, bezpośrednio zaprezentuje sprawy S.C. wobec całego Sejmu RP. Wspólnie zadbamy, aby było to rzeczywiście historyczne wystąpienie. Dzisiaj, politycy wszystkich opcji politycznych, wyrażają się z szacunkiem o tego typu inicjatywach obywatelskich, także konkretnie o tej Naszej. Nie straćmy tej szansy i wykorzystajmy tę niezmiernie cenną zmianę wśród polityków.

- apel Komitetu 60 tys. podpisów
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy,

30.07.2015 r. MF wytrwale pracuje, czy może gra na zwłokę?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 lipca 2015 r. dotyczące realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt K 39/13, uprzejmie informuje, co następuje. W Ministerstwie Finansów (w Departamencie Służby Celnej) trwają prace mające na celu wykonanie ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Realizowany jest harmonogram działań zmierzających do spowodowania zmian w obowiązujących przepisach...

Kontrowersyjnych decyzji nie podejmuje się przed wyborami. Czy to taktyczny unik? Gra na zwłokę, by nie zrazić do siebie przyszłych wyborców?

- odpowiedź MF na pismo ZZ Celnicy PL-71/15 z 03.07.2015 r.

- pismo ZZ Celnicy PL-71/15 z 03.07.2015 r.

29.07.2015 r. Wpis na forum - liczba zebranych podpisów

Popatrzmy jak przebiega zbiórka w poszczególnych Izbach odnosząc liczbę zebranych podpisów do ustalonego planu minimum tj. każdy Funkcjonariusz zbiera minimum 10 podpisów!

A zatem każda komórka organizacyjna powinna zebrać co najmniej dziesięciokrotność swojego stanu zatrudnienia, ale najlepiej dużo więcej. Na dzień 28.07. mamy więc:

1. IC Opole - 1809 zebranych podpisów tj. 73,54% ww. planu
2. IC K-ce - 7534 tj. 63,69%
3. IC W-wa - 9239 tj. 50,46%
4. IC Rzepin - 2944 tj. 48,66%
5. IC Przemyśl - 6037 tj. 46,76%
6. IC Olsztyn - 3738 - 40,50%
7. IC Biała Podlaska - 7538 - 38,92%
8. IC Kraków - 2733 - 32,85%
9. IC Białystok - 3611 - 32,39%
10. IC Gdynia - 2999 - 28,24%
11. IC Łódź - 1223 - 18,39%
12. IC Szczecin - 1473 - 17,43%
13. IC Wrocław - 1382 - 17,25%
14. IC Poznań - 1269- 12,90%
15. IC Toruń - 538 - 10,91%
16. IC Kielce - 0 - 0%

Odbieramy jednocześnie liczne sygnały o nadaniu kolejnych wykazów. Wiemy o tysiącach podpisów wciąż nienadanych. Posiadamy informacje o tym, że w wielu ośrodkach akcja dopiero rusza, stąd ww. wyliczenia są tylko podane poglądowo.

Sławomir Siwy

wpis na forum celnicy.pl z 29-07-2015, 11:36

27.07.2015 r. Podziękowania dla Funkcjonariuszy i Pracowników innych służb mundurowych

Publikujemy podziękowania dla Funkcjonariuszy innych służb i Organizatorów Pikiety.

Nikt z Funkcjonariuszy innych formacji mundurowych i także Pracowników tych służb i MSW poproszony o poparcie obywatelskiego projektu ustawy nie odmówił nam w czasie Pikiety złożenia swojego podpisu. Na PIKIECIE było kilka tysięcy osób i te podpisy nie są wciąż ujęte. W siedzibie Komitetu na dzień 28.07. mamy już 54 000.

Już też są inne pozytywne skutki Pikiety dla Funkcjonariuszy Służby Celnej, ale o tym będziemy informować w osobnej korespondencji w przyszłym tygodniu.

To była naprawdę wielka manifestacja i SC była godnie reprezentowana. Mamy nadzieję, że w przyszłości na tego rodzaju akcjach będzie Nas jeszcze więcej.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na PIKIECIE.

Ponadto zwracam się z gorącym Apelem do wszystkich Funkcjonariuszy celnych o włączenie się do akcji zbiórki podpisów.

Proszę, abyście sami także angażowali się i rozpoczynali zbiórki podpisów w Komendach i Placówkach innych służb mundurowych. Pomyślcie czy nie macie znajomego Policjanta, Strażaka lub kogoś z jeszcze innej służby, czy nie macie kogoś takiego w Rodzinie - skorzystajcie z takich możliwości. To bardzo ważne, aby wykorzystać każdą możliwość działania.

Proszę niech każdy Funkcjonariusz zbierze też podpisy od swoich bliskich i znajomych i dostarczy je pocztą do Komitetu na adres 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50 lub osób odpowiedzialnych za zbiórki w Waszych lokalizacjach. Nie jest ważne ile, ważne aby to zrobić.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję.

Ostateczny termin odesłania wszystkich podpisów do Komitetu mija 21 sierpnia.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL

- podziękowania ZG ZZ Celnicy PL z 27.07.2015 r.
- Komitet podziękowanie dla służb z 27.07.2015 r.

25.07.2015 r. Podziękowania ZG NSZZ Policjantów za udział w pikiecie

"(...) Projekt, w którym uczestniczyliśmy stanowi wydarzenie bez precedensu. Po raz pierwszy w historii funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych trzech resortów stanęli razem w walce o wspólne cele. Wierzę, że dzięki naszej determinacji uda się doprowadzić do zmian na lepsze w naszych formacjach, także pod względem sytuacji materialnej zatrudnionych w nich osób (...)"

- podziękowania ZG NSZZ Policjantów z 24.07.2015 r.


24.07.2015 r. Relacja z pikiety przed KPRM

Dzisiaj przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się pikieta protestacyjna służb mundurowych. W pikiecie wzięło udział około 5 tysięcy funkcjonariuszy służb mundurowych.

Zgodnie z ustalonym scenariuszem pikieta rozpoczęła się od zbiórki poszczególnych formacji mundurowych. Następnie sformułowano czoło pochodu poprzedzanego przez czerwony autobus, na którym zainstalowano nagłośnienie. Pochód protestujących przemaszerował pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie nastąpiły wystąpienia liderów poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Po raz pierwszy w tej grupie wystąpili Celnicy.pl ze swoim liderem panem Siwym.

Protest rozpoczął wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Józef Partyka, który rozgrzał zebranych pytaniami związanymi z odbieraniem przysługujących praw funkcjonariuszy i wieloletnim brakiem waloryzacji wynagrodzeń. Po wystąpieniu kierującego protestem, przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Grzegorza Nemsa, przystąpiono do odczytania rot ślubowania poszczególnych służb mundurowych. W międzyczasie zostały rozwinięte i ustawione klepsydry zawierające nazwiska funkcjonariuszy poległych w służbie.

Odczytano petycje protestujących służb mundurowych do Prezesa Rady Ministrów.

Rozwinięto hasło główne pikiety. Funkcjonariusze i Pracownicy Więziennictwa oraz Straży Granicznej rozłożyli karimaty, na których się ułożyli, co miało symbolizować fakt rozłożenia służb mundurowych na łopatki przez rząd. Następnie przemawiali reprezentanci poszczególnych organizacji związkowych, po czym delegacja protestujących z Grzegorzem Nemsem na czele skierowała się do budynku KPRM. O postępach rozmów informowano zgromadzonych. Jednocześnie podano informację o dalszych przewidywanych działaniach protestacyjnych.
O godzinie 13-tej nastąpiło zakończenie pikiety.

źródło: http://www.nszzp.pl

O tym dalczego Celnicy protestują i dlaczego wzięli udział w pikiecie przeczytacie w zamieszczonych niżej dokumentach:

- petycja Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych z 23.07.2015 r.,
- pismo ZZ Celnicy PL z 21.07.2015 r. do Pani Premier wyjaśniające powody akcji protestacyjnej.


20.07.2015 r. Komunikat organizacyjny w sprawie PIKIETY
23 lipca pod KPRM

Zamieszczamy informacje na temat PIKIETY 23 lipca 2015r.

Prosimy o liczną obecność Funkcjonariuszy Służby Celnej.
To bardzo ważna, historyczna PIKIETA dla Służby Celnej. Nie zawiedźmy.

Każdy kto chciałby jeszcze wziąć udział w PIKIECIE może to uczynić nie zgłaszając tego nikomu. Po prostu, niech przybywa. W szczególności apelujemy do Funkcjonariuszy i Pracowników z Warszawy i okolic o liczne stawiennictwo na PIKIECIE. Wielu z Was służy na zmiany i ma wolne w tym dniu. Bądźcie proszę pod KPRM. Podobnie Funkcjonariusze z portów, lotnisk, granicy, inni pracujący na zmiany. Jeżeli istnieje taka potrzeba, nie zastanawiajcie się i bierzcie urlop. Siła z jaką przedstawione zostaną Nasze postulaty, zależy tylko i wyłącznie od Nas samych.

Jeżeli ktoś chce dojechać z głębi Kraju i w jego lokalizacji pojawiły się jakieś problemy z organizacją dojazdu proszę o kontakt z Zarządami Wojewódzkimi NSZZ Policjantów i dopytanie o możliwość dojazdu autokarami z Policjantami. Zarząd Główny NSZZ Policjantów zapewnia o takiej możliwości, więc dzwońcie śmiało.

Zabierzcie flagi ZZ Celnicy PL i karimaty!

Do zobaczenia na PIKIECIE!

Pozdrawiam
Slawomir Siwy
Przewodniczący ZZ Celnicy PL

Przejazd będzie refundowany. Organizują go w poszczególnych Izbach:
IC Szczecin – Leszek Zwierkowski tel.506043684 i Krzysztof Skibiński tel.694404558;
IC Rzepin – Jadwiga Kruszyna, ale tylko w dniu 20.07. tel.693995797;
IC Wrocław – Marzena Dziaczkowska tel.730097421 i Robert Potocki tel.600830997;
IC Opole – Arkadiusz Zblewski w ramach IC Opole wew.3280 i Sławomir Siwy 668438041;
IC Katowice – Danuta Pencarska 502690297;
IC Kraków – Maria Mrugała 668380349;
IC Łódź – Tomasz Mazur 438274786;
IC Poznań – Rafał Kucharski 664139726 i Marek Begier tel 616583605;
IC Przemyśl – Tomasz Ziobrowski 695162069 i Andrzej Marciniec 603937762;
IC Biała Podlaska – W. Szot 728465160 i Zofia Gzara 83 342 7501 i Bożena Bogusz 502472584;
IC Białystok – Mariusz Piotrowicz 668597693, Krzysztof Małaszewicz 501082600, Rafał Dobrogowski 602872367, Kamila Dunaj 857458747;
IC Olsztyn – Rafał Markiewicz 728266268 i Tomasz Jachimowicz 552365416;
IC Gdynia – Ryszard Kot 727551550, Jarosław Kapuścik 513197994, Joanna Stępień 664743488;
IC Warszawa – Iwona Sibielak-Bródka 22 5447545;
IC Toruń – prosimy o samodzielne organizowanie przejazdu, a celem rozliczenia kosztów przejazdu prosimy o kontakt z Przewodniczącym ZZ Celnicy PL.

W pikiecie uczestniczymy w umundurowaniu.

- komunikat organizacyjny w sprawie pikiety

16.07.2015 r. Apel Komitetu - 40 tys. podpisów

Koleżanki i Koledzy, Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu znajduje się już przeszło 40 000 zebranych podpisów. Każdego tygodnia przybywa ponad 10 000 podpisów, co oznacza, że może nam zabraknąć 5 000 - 10 000 podpisów.

Z uwagi na powyższe Komitet prosi wszystkich Funkcjonariuszy celnych o pełną mobilizację i maksymalne zaangażowanie wokół akcji obywatelskiej, tak abyśmy mogli złożyć w Sejmie projekt ustawy obejmujący wszystkich Funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym w ustawowym nieprzekraczalnym terminie...

- apel Komitetu 40 tys. podpisów
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy,

15.07.2015 r. Reprezentacja Służby Celnej weźmie udział w pikiecie służb mundurowych pod KPRM w dniu 23 lipca br.

W dniu 23 lipca br. w Warszawie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w godz. od 11-ej do 13-ej odbędzie się pikieta służb mundurowych w związku z brakiem gwarancji wzrostu płac i uwzględnienia w podwyżkach, w kwocie 2 mld zł, jakie rząd przewiduje na wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej w budżecie na przyszły rok. Organizatorem pikiety jest Federacja ZZ Służb Mundurowych.

Konieczny jest udział w pikiecie także reprezentacji Służby Celnej, w związku z czym podjęliśmy decyzję o wystawieniu Naszej reprezentacji. W dniu 09.07.2015r., podczas spotkania w Ministerstwie Finansów dowiedzieliśmy się, że kierownictwo Służby Celnej nie ma wiedzy, czy jesteśmy ujęci w tej kwocie. Wbrew zapowiedziom Ministerstwa nie zrealizowano także wzrostu uposażenia o 150 zł.

Podczas pikiety wraz z innymi Związkami wręczymy Pani Premier petycję o zagwarantowanie cyklicznego rokrocznego wzrostu płac w Służbie Celnej...

- wezwanie na pikietę służb mundurowych 23.07.2015 r.

13.07.2015 r. Z forum celnicy.pl - Zbieramy podpisy.

Koledzy dopiero dziś rano (wstyd) pomyślałem, że zbiorę te 10 podpisów żeby mieć czyste sumienie i zabić jego wyrzuty że nic nie robię. Jest godzina 18 a ja mam już ich 15 i to bez wysiłku, wpisani są : ja, żona, mama, tata, brat z żoną, siostra z mężem, brat żony, siostra żony z facetem, teść i teściowa, sąsiad i kumpel.

Proszę Was zbierajcie te podpisy to bardzo proste zebrać ich chociaż minimum 10, mnie zdziwiło jak to łatwo poszło i mało tego to zbieranie jakoś ,,wciąga" że nie poprzestanę na tych 15.

Koledzy z komórek pomijanych w opiniach prawnych jak np: z kadr, logistyki, rozliczeń, likwidacji, ogólnych, informatycy itd. spróbujcie zacząć zbierać to fajna ,,zabawa" a to głównie o Was toczy się ten bój - pomóżcie sobie bo nikt za Was nie będzie walczył a na pewno nie politycy.

Pokażmy rządzącym, że potrafimy robić Wielkie Rzeczy oraz, że Sławek ( związek który on reprezentuje) ma oparcie w ludziach i dlatego nie zależnie czy coś pomogą te podpisy musimy je zebrać żeby pokazać, że stanowimy realną siłę z którą trzeba się liczyć.

Młody_Celnik wpis na forum celnicy.pl z 13-07-2015, 17:31

12.07.2015 r. Apel Komitetu - 30 tys. podpisów

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu znajduje się już przeszło 30 000 zebranych podpisów.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że akcja jest prowadzona przez coraz większą liczbę Funkcjonariuszy i członków ich rodzin. Mamy także poparcie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Na stronie internetowej NSZZ Policjantów opublikowano informację o Naszej akcji. Wskazane jest więc zwrócenie się do lokalnych jednostek Policji i pozostałych służb mundurowych z prośbą o pomoc w zbiórce podpisów. Z praktyki wiemy, że popierają Nas licznie Funkcjonariusze tych formacji...

- apel Komitetu 30 tys. podpisów

08.07.2015 r. Policjanci opublikowali informację o naszej akcji

Informacja o Naszej akcji obywatelskiej została opublikowana na stronie internetowej NSZZ Policjantów. W sprawie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy włączającym Funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego wspiera Nas Zarząd Główny NSZZ Policjantów.
http://www.nszzp.pl/index.php?option...ntow&Itemid=30

Funkcjonariusze Służby Celnej!

Kontaktujcie się z Zarządami Wojewódzkimi, Szkolnymi i Terenowymi, kontaktujcie się ze znajomymi Funkcjonariuszami i działajmy, bo Policjanci sami podpisów zbierać przecież za Nas nie będą.
Natomiast na podstawie spotkań z Funkcjonariuszami w kilku Komendach wiemy już, że Policjanci i Funkcjonariusze innych służb mundurowych popierają Naszą akcję i składają podpisy.
Pod linkiem są dostępne kontakty do struktur lokalnych NSZZ Policjantów.
http://www.nszzp.pl/index.php?option...d=16&Itemid=60

Strony internetowe innych służb mundurowych:
http://www.zgnszzpp.republika.pl/index.htm
http://www.nszzfipw.org.pl
http://www.zzsflorian.pl
http://www.nszzfsg.org
http://www.skpnszz.org/news.php

DZIAŁAJMY! WSPÓLNIE SZYBCIEJ OSIĄGNIEMY CEL!

04.07.2015 r. Z forum celnicy.pl

Sedno sprawy.

"Stare Związki" - Uświadamiajmy ostatnie osoby z tych struktur, które pozostały jeszcze w opozycji do akcji środowiska zawodowego, że jako działacze związkowi nie powinni kontestować obywatelskich inicjatyw, bo w ten sposób szkodzą nie tylko sprawie, ale też sobie. Przeciwstawianie się ruchom społecznym nie przystoi po prostu prawdziwemu działaczowi związkowemu. Zapewniam też, że wielu działaczy z tych struktur zbiera podpisy - mam pozytywne info na ten temat co najmniej z kilku źródeł. Być może stąd irytacja Zarządów tych ZZ i niektórych osób, bo Związki w nich skupione popierają w wielu miejscach akcję obywatelską. Nie oglądajmy się zatem na te pojedyncze osoby i działajmy.

Ps. Przypomnę, ze SSC w jednym z projektów rozp. zaznaczył, że zadania o których mowa w wyroku TK wykonuje wg niego 1500 Funkcjonariuszy - TO JEST TO CO SIEDZI W GŁOWIE SSC, dlatego musimy konkretnie działać, aby wytłumaczyć Panu Ministrowi. Poparcie ponad 100 000 obywateli jest najlepszym i największym argumentem.

Koleżanki i Koledzy działajmy!

Sławomir Siwy

wpis na forum celnicy.pl z 04-07-2015, 07:58

03.07.2015 r. Pismo do Ministra Finansów z uwagi na zwłokę kierownictwa Służby Celnej w wykonaniu wyroku TK

W dniu 3 marca 2015r. Trybunał Konstytucyjny wydał Wyrok K 39/13, w którym stwierdził dyskryminację Funkcjonariuszy celnych, którzy wykonują zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej w stosunku do Funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL zwraca się do Pana Ministra z uwagi na brak działań podległych Panu urzędników odpowiedzialnych za wykonanie Wyroku - napisali związkowcy do Ministra Finansów.

- pismo ZZ Celnicy PL-71/15 z 03.07.2015 r.
- argumenty w skrócie.

03.07.2015 r. Wpis na forum - liczba zebranych podpisów

Powinniśmy założyć sobie pewien plan minimum.
Każdy Funkcjonariusz zbiera minimum 10 podpisów!
A zatem każda komórka organizacyjna powinna zebrać co najmniej dziesięciokrotność swojego stanu zatrudnienia, ale najlepiej dużo więcej.

Na dzień dzisiejszy mamy więc:
1. IC Opole - 1228 zebranych podpisów tj. 49,9% wykonania ww. planu
2. IC Rzepin -2010 tj. 33,2%
3. IC K-ce - 3900 tj. 32,9%
4. IC Gdynia - 2685 tj. 25,3%
5. IC W-wa - 3854 tj. 21%
6. IC Przemyśl - 1784 - 13,8%
7. IC Biała Podlaska - 2536 - 13,1%
8. IC Łódź - 679 - 10,2%
9. IC Szczecin - 852 - 10,1%
10. IC Wrocław - 800 - 9,33%
11. IC Poznań - 852 - 9,16%
12. IC Olsztyn - 576 - 6,24%
13. IC Kraków - 357 - 4,3%
14. IC Białystok - 331 - 2,97%
15. IC Toruń - 63 - 1,3%
16. IC Kielce - 0 - 0%

Odbieramy jednocześnie liczne sygnały o nadaniu kolejnych wykazów. Wiemy o tysiącach podpisów wciąż nienadanych. Posiadamy informacje o tym,że w wielu ośrodkach akcja dopiero rusza, stąd ww. wyliczenia są tylko podane poglądowo i będą co jakiś czas aktualizowane.

Sławomir Siwy

wpis na forum celnicy.pl z 03-07-2015, 21:59

01.07.2015 r. Apel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
- 20 tys. podpisów

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że Nasza wspólna obywatelska akcja nabiera rozpędu. Każdego dnia wpływają kolejne listy wsparcia z licznych komórek organizacyjnych w całym Kraju i bezpośrednio od Funkcjonariuszy. Przekroczyliśmy już 20 000 zebranych podpisów...

- apel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej,
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy.


29.06.2015 r. Pismo wyjaśniające do oponentów inicjatywy obywatelskiej

Komisarz celny Jacek Staniszewski
Starszy Ekspert Służby Celnej
Przewodniczący Federacji ZZSC

Podkomisarz celny Barbara Smolińska
Starszy Specjalista Służby Celnej
Przewodnicząca Zrzeszenia ZZSC

inni Funkcjonariusze celni
oponenci obywatelskiego projektu ustawy

W związku z rozsyłanymi przez Wasze struktury związkowe oraz niektóre osoby nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi działań ZZ Celnicy PL, które w moim odczuciu mogą świadczyć o braku zrozumienia intencji oraz podjętych działań przez ZZ Celnicy PL w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pragnę wyjaśnić co następuje:

- pismo do oponentów inicjatywy obywatelskiej

25.06.2015 r. Wieści z Wiejskiej...

Kończy się dzisiaj kolejne posiedzenie Sejmu, na którym byłem i chcę napisać co słychać w sprawie naszych emerytur w Sejmie.

Rozmawiałem w KP PiS i projekt powinien być zćożony przez ten Klub w przyszlym tygodniu.
Jednak mimo poparcia opozycji, bez woli koalicji sprawa ta nie ruszy.
Koalicja natomiast bedzie miała wolę, gdy bedzie pozytywne stanowisko Rzadu, a takiego wciaż nie ma. Narracje MF znamy z pism Min. Radziwiłła i Z-cy SSC Sławomira Pichora oraz wypowiedzi publicznych SSC.

Rozmawiałem, zresztą także już wcześniej, z członkiem Prezydium KP PO i pytałem dlaczego nie dzieje się nic w Naszej sprawie, zarówno projektu SLD jak i przesłanego przez środowisko projektu, bo przecież ten pierwszy leży już w zamrażarce 7 posiedzeż i nadano mu raptem nr druku, kiedy w tym czasie wiele innych projektów ustaw zostało uchwalonych? Podobnie projekt środowiska mógł mieć nadany bieg już w maju.
Nie ma oczywiście merytorycznej odpowiedzi. Rozkładają ręce.
Można odnieść wrażenie, że kluczowe jest stanowisko Rządu, którego wciąż nie ma.
Nota bene rzeczywiście ten Sejm nigdy nie przyjął żadnej ustawy bez zgody Rządu, mimo iz jest formalnie władza ustawodawcza.

Z pism Z-cy SSC i wcześniej Min. Radziwiłła wnioskujemy, że dopiero spotkanie konsultacyjne w tej sprawie odbędzie się na przełomie II i III kwartału. Kiedy dokładnie wciaż nie wiemy.
9 lipca jest spotkanie w MF z ZZ, ale nie ma w agendzie sprawy emerytur !!!

O ile zatem na kolejnym posiedzeniu Sejmu 8-10 lipca odbędzie się I czytanie to tam może usłyszymy stanowisko Rzadu albo też dalszą grę na zwłokę, czyli że wciąż analizują wyrok TK i zostanie zapewne powołana Podkomisja, która oczywiście nie ruszy bez pozytywnego stanowiska Rządu. To bedzie dalsza zamrażarka.

W tej sytuacji jedyne co może wzmocnić naszą argumentację i przyczynić się do przyspieszenia działań Rządu i koalicji i podjęcia realnych działań, jest wzmożenie akcji zbierania podpisów pod projektem obywatelskim, o co proszę wszystkich Funkcjonariuszy Służby Celnej. Przesyłajcie proszę sukcesywnie zebrane dotad podpisy i kontynuujcie oczywiscie zbiórkę na nowych wykazach. W ostatnim czasie zdecydowana wiekszość polityków wszystkich opcji zmieniła zdanie i bardzo poważnie i z szacunkiem traktuje obywatelskie projekty, o czym również rozmawiałem w Sejmie i co jest tam potwierdzane.

Koleżanki i Koledzy, działajmy zatem.

Sławomir Siwy

wpis na forum celnicy.pl z 25-06-2015, 21:06


22.06.2015 r. Apel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej o przyspieszenie zbierania podpisów

W załączniku Apel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej o przyspieszenie zbierania podpisów. (...) Obserwując przebieg akcji zauważamy, że nie przez wszystkich została zrozumiana jej istota. Otrzymujemy listy z podpisami z komórek organizacyjnych SC, które przesyłają nawet 100% podpisów wszystkich zatrudnionych Funkcjonariuszy, za co oczywiście bardzo serdecznie Wam dziękujemy.
Aby jednak akcja zakończyła się sukcesem, wymagane jest zaangażowanie wszystkich w zebraniu także podpisów innych obywateli /znajomych, sąsiadów, rodziny itd./. Wiemy, iż są Funkcjonariusze, którzy zebrali do tej pory po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset podpisów i takich osób jest coraz więcej, za co należą im się ogromne słowa podziękowania i wielki szacunek (...)

- apel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej,
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy.


18.06.2015 r. MF o akcji obywatelskiej i szerzej o emeryturach

Załączamy pismo Z-cy Szefa Służby Celnej Pana Sławomira Pichora dot. Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i akcji zbierania podpisów oraz zawierające szersze informacje na temat działań i planów Resortu dot. emerytur mundurowych.

- pismo Z-cy Szefa Służby Celnej z 18.06.2015 r.


17.06.2015 r. pismo ZZ Celnicy PL do posłów RP


Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że został powołany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...)Prosimy o wsparcie i pomoc w zbieraniu podpisów. Załączamy wykaz do zbierania podpisów. Załączamy także argumenty w pigułce za objęciem Funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym.
Każda odpowiedź będzie publikowana na stronie Komitetu i udostępniona wszystkim Funkcjonariuszom Służby Celnej.

- pismo ZZ Celnicy PL- 64/15 do posłów,
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy,
- argumenty w skrócie.

12.06.2015 r. Apel o wzmożenie akcji zbierania podpisów


...Apelujemy o maksymalną mobilizację i pełne zaangażowanie w zbiórkę podpisów, gdyż na kończącym się właśnie posiedzeniu Sejmu w dniach 10-12.06.2015r., mimo naszych usilnych starań i mimo wcześniejszych zapowiedzi, w ogóle nie odbyło się nawet I czytanie naszego projektu, co wprost przesądza już o stanowisku koalicji i odrzuceniu przyjęcia tego rozwiązania w bieżącej kadencji Parlamentu. Świadczy o tym także brak odpowiedzi na nasze pismo do Szefa Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 20.05.2015r., po wysłaniu którego zapowiadane wstępnie na 2 czerwca spotkanie z kierownictwem Klubu, zostało nagle przełożone i dotąd się nie odbyło. Wszystkim znane jest także stanowisko Ministerstwa Finansów...

- pismo ZZ Celnicy PL- 60/15 z 12.06.2015 r.,
- apel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z 12.06.2015 r.,
- postanowienie nr 15 Marszałka Sejmu RP z 02.06.2015 r.,
- pismo ZZ Celnicy PL- 60/15 z 12.06.2015 r. do ZOI i kół,
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy.

12.06.2015 r. Zwracamy się do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych


...Z dniem 1 czerwca 2015r. Marszałek Sejmu RP przyjął nasze zawiadomienie i rozpoczęliśmy akcję zbierania min. 100 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy.
Prosimy Was o koleżeńskie wsparcie w tej akcji na zasadzie solidaryzmu wszystkich służb mundurowych. Prosimy o życzliwe przyjęcie Funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy w niektórych lokalizacjach będą zwracać się do Funkcjonariuszy służb mundurowych o pomoc w tej sprawie. Już otrzymujemy sygnały o poparciu ze strony Funkcjonariuszy Waszych Służb i składaniu podpisów na załączonych wykazach, za co bardzo serdecznie dziękujemy...

- pismo ZZ Celnicy PL- 50/15 z 12.06.2015 r.

03.06.2015 r. Marszałek Sejmu przyjął zawiadomienie ZZ Celnicy PL w sprawie zbierania podpisów

Informuję, że w dniu 03.06.2015r. odebrałem telefon z Sejmu RP, informujący o tym, że Marszałek w dniu 01.06.2015r. na podstawie art.6 ust.4 ustawy O WYKONYWANIU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ PRZEZ OBYWATELI postanowił o przyjęciu naszego zawiadomienia. Proszę zatem o wzmożenie aktywności, gdyż mamy termin 3 miesięcy na zebranie podpisów od dnia wydania Postanowienia przez Marszałka. Najlepiej byłoby jednak zebrać podpisy możliwie jak najszybciej.

W sprawie wydamy stosowny Komunikat jak juz otrzymamy Postanowienie. Proszę o sukcesywne przesyłanie podpisów i dalszą ich zbiórkę. Teraz rozpoczniemy faktyczną kampanię.

Ps. Dzialalność Komitetu jest inicjatywą równolegle prowadzoną do akcji w Sejmie i Senacie, zgodnie z którą robimy aktualnie wszystko co mozemy, aby uchwalono włączenie Funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, jeszcze w tej kadencji Sejmu. Ta sprawa powinna wyjaśnić się już na pierwszym czerwcowym posiedzeniu Sejmu.

Pozdrawiam
Sławomir Siwy

KOMUNIKAT KOMITETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

Nysa, dnia 25.05.2015r.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej z siedzibą w Nysie 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50, zainicjowanej przez Związek Zawodowy Celnicy PL w celu poparcia równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych i włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego

poprzez poparcie i wniesienie do Sejmu RP projektu o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

uprzejmie informuje wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej

o wysłaniu do Marszałka Sejmu RP zawiadomienia o powołaniu Komitetu wraz z ponad 1000 podpisów obywateli popierających nasz projekt

Oczekujemy obecnie na odpowiedź Marszałka Sejmu, w trybie i na zasadach określonych w art.6 ustawy o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

W imieniu Komitetu bardzo serdecznie dziekuję wszystkim, za dotychczasowe zaangażowanie w zbiórkę podpisów.

Po otrzymaniu informacji od Marszałka Sejmu RP przedstawimy kolejny Komunikat w sprawie.

Z celniczym pozdrawieniem:
PEŁNOMOCNIK
KOMITETU
SŁAWOMIR SIWY

20.05.2015 r. Jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie realizacji wyroku TK?

"...w związku z tym, że Ministerstwo Finansów i Szef Służby Celnej Pan Jacek Kapica podejmuje negatywne działania propagandowe, legislacyjne i faktyczne polegające na sabotowaniu realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. K 39/13 składam niniejszym, w imieniu funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej oraz ich rodzin oraz wielu obywateli popierających nasz projekt, zapytanie czy jest to oficjalne stanowisko Platformy Obywatelskiej w tej sprawie?" - napisali związkowcy do Szefa KP Platforma Obywatelska Pana Rafała Grupińskiego

Pismo zostało wysłane do Przewodniczącego KP PO w środę 20.05.2015r., zarówno w wersji elektronicznej jak i tradycyjną pocztą. Dotąd nie wpłynęła odpowiedź, mimo iż projekt ustawy został wysłany 08.05.2015r., co daje wystarczająco dużo czasu na ustosunkowanie się do sprawy.- pismo ZZ Celnicy PL do Przewodniczącego KP PO.

17.05.2015 r. Czas odwiedzać posłów i senatorów

Związek Zawodowy Celnicy PL wystąpił z Apelem do Funkcjonariuszy i Pracowników SC o wdrożenie szerokiej akcji informacyjnej w Parlamencie RP.

W Apelu napisano m.in.:
"Zwracamy się z Apelem do wszystkich o przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej w Parlamencie RP. Prosimy, aby w tym celu udać się do biur poselskich i senatorskich w Waszych regionach. Nie jest ważne, że ktoś inny czy Związki Zawodowe były już u danego Posła czy Senatora w tej sprawie. Apelujemy o wsparcie naszej inicjatywy i działanie, bez oglądania się na innych - można organizować się w kilka osób."- apel w sprawie odwiedzania biur parlamentarzystów,
- argumentacja, czyli na co warto zwrócić uwagę.

09.05.2015 r. Zbierajmy podpisy

Prośbę kierujemy do wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej. Włączcie się aktywnie w zbiórkę podpisów pod projektem zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z procedurą w początkowej fazie zbieramy 1000 podpisów. Karty z 1000 podpisów będą stanowiły załącznik do proponowanego projektu regulacji prawnej, która zostanie złożona wraz z stosownym Zawiadomieniem do Marszałka Sejmu.

Na dalszym etapie naszym celem będzie zebranie 100000 podpisów obywateli RP posiadających prawo wyborcze.

Nie czekajcie i nie oglądajcie się na innych. Sprawa zbierania podpisów jest technicznie prosta, każdy Funkcjonariusz może zbierać podpisy indywidualnie w swoim środowisku zawodowym, towarzyskim i rodzinnym oraz w środowiskach szeroko rozumianego otoczenia Służby Celnej.

Zbierając podpisy okazujemy do wglądu projekt ustawy.

Zebrane podpisy w oryginale składamy u osób funkcyjnych w Związku Zawodowym Celnicy PL, którzy działają w Waszych lokalizacjach, względnie przesyłamy bezpośrednio do Nysy na adres jw. z dopiskiem "KOMITET INICJATYWY OBYWATELSKIEJ".- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy.

06.05.2015 r. Powstanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL informuje o powołaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zainicjowany przez Związek Zawodowy Celnicy PL w celu poparcia równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych i włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, który rozpoczyna zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Celem działania Komitetu jest zebranie 100000 podpisów obywateli jako wsparcia do proponowanego Projektu Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

W załączeniu przekazujemy także APEL Komitetu do środowiska zawodowego o maksymalne zaangażowanie całej Braci celniczej w tej wspólnej dla nas wszystkich sprawie, wykazy do zbierania podpisów oraz projekt ustawy w wersji z 08.05.2015 r. wraz z uzasadnieniem- pismo ZZ Celnicy PL nr ZZ Celnicy PL- 52/15 z 09.05.2015 r.;
- APEL Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej,
- wykazy do zbierania podpisów pod projektem ustawy,
- projekt ustawy wersja z 08.05.2015 r.,
- uzasadnienie dla ustawy,
- załącznik do uzasadnienia.

Aktualności

PETYCJA Służby Celnej RP złożona do Ministra Finansów

Publikujemy PETYCJĘ złożoną w dniu 07.03.2016r. do Ministra Finansów RP i do wiadomości Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Parlamentarzystów. Więcej

Minister Finansów Paweł Szałamacha spotkał się z funkcjonariuszami i pracownikami SC i UKS w Łodzi

W dniu 03.03.2016r. Minister Finansów Paweł Szałamacha, Wiceminister Jasiński i Szef SC Marian Banaś gościli w Łodzi i spotkali się z funkcjonariuszami celnymi i pracownikami SC i pracownikami UKS. Więcej

Posiedzenie Komisji Sejmowych

Przewodniczący Komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny uprzejmie zawiadamiają, że wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się 9 marca 2016 r. Więcej

List Przewodniczącego ZZ Celnicy PL do funkcjonariuszy i pracowników SC

W związku z wyborem po raz trzeci na Przewodniczącego ZZ Celnicy PL pragnę Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zaufanie jakim mnie obdarzyliście. Jednocześnie zapewniam Was, że staram się jak najlepiej reprezentować Związek i całe środowisko zawodowe i wkładać w to maksimum siły i energii ... Więcej

Inspektorzy ITD otrzymają emerytury mundurowe

"...Funkcjonariusze ITD będą objęci zaopatrzeniowym systemem emerytalnym powołując się na wyrok TK w sprawie funkcjonariuszy celnych, a u Nas MF wciąż kluczy i kluczy..." Więcej

UCHWAŁA V KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

"...Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL do podjęcia bezzwłocznych działań zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 39/13 z dnia 3 marca 2015r. ..." Więcej

Porozumienie Związków Zawodowych

"...Podpisane niżej Związki Zawodowe na spotkaniu w dniu 18 lutego 2016r. wyraziły zaniepokojenie koncepcją konsolidacji Administracji Podatkowej, Urzędów Kontroli Skarbowej i Służby Celnej, nie znajdując dla tego pomysłu korzyści dla interesu publicznego..." Więcej

List Ministra Banasia do funkcjonariuszy SC

"...Trwające nad projektem prace przewidują różnego typu rozwiązania. Możliwość objęcia jej regulacjami części funkcjonariuszy, jest tylko jedną z propozycji."... Więcej

TRWA AKCJA - Wyślij list do Ministra Finansów!!!

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL i Komitet Inicjatywy Ustawodawczej przesyła w załączeniu przykładowe pismo do Ministra Finansów z apelem o przesłanie e-maili do adresatów wskazanych w piśmie... Więcej

Projekt obywatelski zagrożony!!!

...W dniu 12.02. Minister Marian Banaś ogłosił w IC w Szczecinie, że nie wszyscy funkcjonariusze mogą liczyć na emerytury mundurowe. Jednocześnie pojawiają się inne informacje świadczące o tym, że Minister Finansów zajmując stanowisko w dniu 28 stycznia nie był do końca szczery i mogło to być stanowisko fikcyjne i że projekt obywatelski może zostać całkowicie odrzucony... Więcej

Opinia prof. dr hab. Pawła Sobczyka do projektu obywatelskiego - Druk nr 30

Opinia prawna w przedmiocie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. ( sygn. K 39/13) oraz procesu legislacyjnego Obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... Więcej

Stanowisko Ministra Finansów w sprawie projektu obywatelskiego i KAS

Publikujemy stanowisko Ministra Finansów w sprawie projektu obywatelskiego - Druk nr 30 oraz w sprawie KAS. Więcej

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. (Sygn. akt K 39/13)

...brak wyraźnego wskazania, że prawa emerytalne służb mundurowych powinny być przyznane funkcjonariuszom Służby Celnej, a użyta argumentacja w uzasadnieniu może budzić wątpliwości związane z właściwą interpretacją istoty funkcjonowania Służby Celnej. Więcej

O zaufaniu w relacjach Państwo – funkcjonariusz celny

Zaufanie funkcjonariusza do służby to wartość pozwalająca budować właściwy klimat organizacji. Nie ulega wątpliwości, iż sfrustrowany, zdemotywowany funkcjonariusz stanowi zagrożenie dla Służby Celnej, wykazując zwiększoną podatność na nieprawidłowości. Więcej

Pismo Komitetu do Szefa Służby Celnej - opinia prawna dot. projektu obywatelskiego

W dniu 21.01.2016r, zakończyła prace grupa robocza ds. projektu obywatelskiego, która zgodnie z deklaracjami Pana Ministra z dnia 22.12.2015r., złożonymi w MF wobec kilkudziesięciu osób, nie zmieniła głównych założeń projektu obywatelskiego Druk nr 30 i wprowadziła jedynie szereg innych poprawek. Więcej

KOMUNIKAT - Grupa robocza ds. projektu obywatelskiego zakończyła swoje prace

Grupa zakończyła swoje prace i projekt stanowiska Rządu w formie niezmienionej co do głównych założeń projektu obywatelskiego został przekazany do uzgodnień pomiędzy Ministrami w Ministerstwie Finansów. Więcej

Pismo MF w związku z zakończeniem prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego

Publikujemy pismo Ministerstwa Finansów w związku z zakończeniem prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego. Więcej

Wcześniejsze emerytury dla celników jeszcze w tym roku?

Projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych wpłynął do Sejmu już 28 sierpnia 2015 roku, ale jego pierwsze czytanie odbyło się dopiero na początku grudnia 2015 roku i to w okolicznościach niezbyt sprzyjających, bo parlamentarzystów bardziej pochłonęła wówczas sprawa wyboru sędziów Trybunału... Więcej

Gazeta Prawna - Emerytury jak w wojsku i policji

Funkcjonariusze Służby Celnej będą mogli przechodzić na emerytury na takich samych zasadach jak żołnierze i policjanci... Więcej

Dwudniowy termin na konsultacje projektu obszernego aktu prawnego

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie terminu konsultacji przedłożonego projektu Ustawy o KAS w środowisku zawodowym w terminie dwu dni od daty podpisania. Więcej

Projekt ustawy o KAS przesłany do konsultacji do Dyrektorów IC, IS i UKS

MF przesłało do konsultacji projekt ustawy o KAS. Pismo MF kierowane do Dyr. IS, IC i UKS nosi datę 18 stycznia i zawiera prośbę o odpowiedź do dnia 21 stycznia. Komórki organizacyjne UC i IC otrzymały pismo w dniu 19 stycznia z prośbą o zgłoszenie uwag do godz. 12:00 dnia 20 stycznia. Nie wiadomo czy śmiać się czy płakać. Więcej

Spotkanie grupy roboczej

Zaproszenie członków grupy roboczej do spraw związanych z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... Więcej

List Ministra Mariana Banasia do funkcjonariuszy i pracowników UKS, IS i IC

Publikujemy list Ministra Mariana Banasia do funkcjonariuszy i pracowników UKS, IS i IC Więcej

Prace grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego

...decyzją Szefa Służby Celnej została powołana grupa robocza ds. projektu obywatelskiego, w skład której wszedł przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomir Siwy (...) Grupa pracowała w dniach 21 i 22.12.2015r... Więcej

Komunikat w sprawie prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego

Zamieszczamy Komunikat, który ukazał się na CORINTII w sprawie prac grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego Więcej

Komunikat ze spotkania z Szefem Służby Celnej

Publikujemy Komunikat ze spotkania z Szefem Służby Celnej, które odbyło się w dniu 22.12.2015r. w Ministerstwie Finansów. Więcej

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu obywatelskiego

Publikujemy pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowane do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu obywatelskiego. Więcej

Zaproszenie na spotkanie z Ministrem Marianem Banasiem w dniu 22 grudnia 2015r.

Z-ca Szefa SC Pan Jerzy Chrobak wysłał zaproszenie na spotkanie z Ministrem Marianem Banasiem w dniu 22 grudnia 2015r. W załączonym piśmie Agenda spotkania. Więcej

Zespół ds. obywatelskiego projektu ustawy

Szef Służby Celnej Pan Marian Banaś powołał Zespół ds. obywatelskiego projektu ustawy włączającego funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego - Druk nr 30 Więcej

Pismo do Ministra Mariana Banasia

...Powyższe stanowi kilka najważniejszych zagadnień, dla których naszym zdaniem pilnie powinny zostać wdrożone procesy naprawcze. Zagadnienia te nie wyczerpują oczywiście tematu nieprawidłowości w funkcjonowaniu formacji, w szczególności dot. nieszczelności systemu poboru danin publicznoprawnych, jednak nie sposób zająć się wszystkimi jednocześnie... Więcej

Komunikat Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL po i czytaniu Obywatelskiego Projektu Ustawy

...Bezsprzecznie liczebność Związku jest kluczowa dla odbioru przez Parlamentarzystów naszej działalności i inicjatyw jakie podejmujemy, w szczególności działań w sprawie emerytur. Argument ten jest również wykorzystywany przez oponentów w publicznej dyskusji... Więcej

Służba Celna może stać się silną formacją mundurową

...Służba Celna może wreszcie stać się silną formacja mundurową zdolną i dobrze przygotowana do walki z przestępczością zorganizowaną,mafią narkotykową i paliwową, przemytem broni , papierosów i alkoholu (...) Wszystko zależy teraz od posłów obecnego Sejmu... Więcej

Sprawa emerytury celników

Reprezentując wraz z Ministrem Finansów rząd Prawa i Sprawiedliwości jako poseł i Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 grudnia 2015 roku w Sejmie zabrałem głos w sprawie objęcia pracowników Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym... Więcej

2 grudnia 2015 roku. Ważny dzień dla Służby Celnej. Byliśmy w Sejmie!!!

Tego dnia związkowcy z ZZ Celnicy PL byli obecni w Sejmie RP... Więcej

Sławomir Siwy przedstawia projekt zmian w emeryturach w Służbie Celnej

Całą debatę wraz ze stanowiskami Klubów, pytaniami Posłów, stanowiskiem Ministerstw i odpowiedzią Pełnomocnika można obejrzeć w TVP Parlament Więcej

Trwa 3 posiedzenie Sejmu VIII kadencji

...Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego K39/13 z 3 marca 2015 r., który za niekonstytucyjne uznał odmienne traktowanie funkcjonariuszy Służby Celnej w porównaniu z innymi służbami mundurowymi... Więcej

Sejm: Wcześniejsze emerytury dla celników?

...Domagamy się równego traktowania wszystkich służb mundurowych. Służba Celna to ostatnia formacja mundurowa, pozostająca poza tym systemem – mówi Parlamentarny.pl Sławomir Siwy, przewodniczący związku zawodowego Celnicy PL oraz pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ZZ Celnicy PL. O losy projektu jest spokojny... Więcej

Kolejna grupa zawodowa może dostać przywileje emerytalne

Podobnie jak inni pracujący w mundurach, celnicy chcą szybciej przechodzić na emeryturę. Pod obywatelskim projektem w tej sprawie udało im się zebrać 200 tysięcy podpisów. Jak wyjaśniają, nie chodzi o przywileje, tylko o bezpieczeństwo i sprawność działania tej służby... Więcej

Emerytury mundurowe dla celników? Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy

Sejm rozpoczął w środę prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zakładającym włączenie celników do systemu emerytur mundurowych. Obecnie celnicy są objęci powszechnym systemem emerytalnym i nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat... Więcej

... będą mogli liczyć na emerytury mundurowe?

Obecnie celnicy nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat. Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych po 55. roku życia i 25 latach służby. W marcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Sł. Celnej względem innych służb mundurowych jest arbitralne i dyskryminujące... Więcej

Sejm zdecyduje czy celnicy zostaną objęci emeryturami mundurowymi

Sejm zajmie się obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zakładającym włączenie celników do systemu emerytur mundurowych. Projekt wraz z 200 tysiącami podpisów poparcia wpłynął do Sejmu poprzedniej kadencji pod koniec sierpnia... Więcej

Sejm: Emerytury mundurowe także dla celników?

Pierwsze czytanie projektu ma się odbyć w środę. Obecnie celnicy nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat. Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych -po 55. roku życia i 25 latach służby... Więcej

Komunikat prasowy do Projektu Obywatelskiego - druk nr 30, I czytanie

I czytanie odbędzie się 2 grudnia 2015r. ok. godz. 12:30 na sali plenarnej Sejmu RP. Prosimy o jego rozpowszechnienie. Więcej

Celnicy chcą pomóc dobrej zmianie". Opinia Bogdana Rzońcy

...A może chodziło o coś innego, mianowicie o rozbrojenie Służby Celnej po to, by zorganizowane grupy przestępcze miały ułatwiony sposób obchodzenia polskiego prawa, uszczuplając dochody naszego budżetu państwa?... Więcej

Rzeczpospolita - Celnicy chcą wczesnej emerytury

...Celnicy powinni trafić do resortowego systemu, bo są jedyną służbą mundurową, która jest spod tego prawa wyjęta. To niesprawiedliwe – ocenia Ryszard Terlecki, szef Klubu Parlamentarnego PiS... Więcej

Projekt obywatelski już u Parlamentarzystów

Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński przekazał Posłom i skierował do I czytania wniesiony w dniu 28 sierpnia 2015 r. (...) obywatelski projekt ustawy. Więcej

APEL DO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW

...Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL załącza pismo do Ministra Finansów nr ZZ Celnicy PL -116/15 z dnia 20.11.2015r. oraz pismo do Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z dnia 12.11.2015r. z prośbą i apelem o szerokie rozpowszechnienie wśród Parlamentarzystów PiS w Waszych lokalizacjach... Więcej

Argumenty za wzmacnianiem Służby Celnej

Publikujemy argumenty za wzmacnianiem Służby Celnej. Proszę dostarczyć argumenty do Posłów PiS w Waszych Województwach. Zachęcamy też do umawiania się z Posłami i wizyt w biurach poselskich w tej sprawie. Zachęcamy gorąco do pracy, każdego funkcjonariusza SC bez wyjątku. Więcej

Pismo do kadry kierowniczej i oficerów SC

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL, nawiązując do Pikiet z udziałem Służby Celnej, które odbyły się w dniach 23 lipca i 8 października br. pragnie zwrócić Państwa uwagę na odmienne od innych formacji zachowanie kadry kierowniczej i oficerów starszych Służby Celnej, którego nie potrafimy wytłumaczyć... Więcej

Komunikat ZZ Celnicy PL z protestu pod Sejmem RP

Związek Zawodowy Celnicy PL pragnie serdecznie podziękować funkcjonariuszom i pracownikom z wielu jednostek organizacyjnych Służby Celnej, którzy odpowiedzieli na nasz Apel i licznie stawili się na Pikiecie pod Sejmem RP... Więcej

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z KP PiS

Informacja ze spotkania Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych z Klubem Poselskim PiS. Więcej

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z KP SLD

Informacja ze spotkania Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych z Klubem Poselskim SLD. Więcej

Politycy osiem lat ignorowali nasz głos

Gdyby nie politycy, którzy w ostatnim czasie wprowadzali szkodliwe ustawy i ignorowali nasz głos, to na ulicach by nas nie było. Sami do tego doprowadzili, a jako grupa społeczna mamy prawo rozliczać polityków za takie działania wobec mundurowych przez 8 lat rządów Więcej

Podziękowania Przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego

Podziękowania Przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego Pana Grzegorza Nemsa Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów. Więcej

Rzeczpospolita - Płace idą do kosza, celnicy zostają

...w piątek zakończy ostatnie posiedzenie Sejmu tej kadencji. Wszystkie projekty poselskie czy rządowe, których nie zdąży uchwalić, pójdą do kosza. Nowy parlament może kontynuować prace tylko nad obywatelskimi(...) Na następną kadencję Sejmu przechodzi m.in. projekt dotyczący celników, którzy chcą przechodzić na emeryturę tak jak inne służby... Więcej

Służby mundurowe zakończyły kilkudniowy protest przed sejmem

Zakończył się protest służb mundurowych. Od poniedziałku przed sejmem funkcjonowało mundurowe miasteczko namiotowe. W czwartek, na koniec protestu, odbyła się pikieta. Wzięli w niej udział policjanci, strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej, Służby Celnej i BOR... Więcej

Politycy w miasteczku mundurowym

Podobnie jak w poprzednich dniach, miasteczko odwiedzili posłowie. Najpierw zawitał do miasteczka lider PiS na Śląsku Grzegorz Tobiszowski, potem gościli w nim posłowie SLD: przewodniczący Klubu Poselskiego SLD Leszek Miller, Katarzyna Piekarska i Artur Ostrowski... Więcej

Petycja służb mundurowych wręczona Marszałek

Publikujemy Petycję, którą w dniu 08.10.2015r. osobiście wręczyli Pani Marszałek Sejmu RP przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych, w tym ze strony Służby Celnej Przewodniczący ZZ Celnicy PL... Więcej

Pikieta Służb Mundurowych pod Sejmem RP

Protestujący założyli miasteczko mundurowe, zapowiedzieli, że będą manifestować w 12-godzinnych zmianach do 8 października. W tym dniu ma się odbyć ogólnopolska demonstracja wszystkich formacji. Zdjęcia. Więcej

Komunikat organizacyjny pikiety w dniu 8 października 2015r.

Publikujemy KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY PIKIETY SŁUŻB MUNDUROWYCH pod Sejmem RP w dniu 8 października 2015r. w godz. 11:00-13:00. Więcej

Projekt obywatelski przekazany Posłom - DRUK nr 3985

W dniu 7 października Pani Marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska nadała nr druku 3985 i przekazała Posłom obywatelski projekt ustawy w sprawie włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Pod projektem ustawy podpisało się blisko 200 tys. Obywateli RP. Więcej

MIASTECZKO MUNDUROWE DZIEŃ III

VIDEO z trzeciego dnia protestu służb mundurowych w miasteczku namiotowym pod Sejmem RP... Więcej

Pismo do Marszałek Sejmu w związku z protestem

...w związku z protestem Służby Celnej w dniach od 05-08.10.2015r. pod Sejmem RP wraz z innymi służbami mundurowymi oraz wobec braku odpowiedzi Prezesa Rady Ministrów na postulaty Służby Celnej przekazane podczas Pikiety pod KPRM w dniu 23 lipca 2015r., wnioskujemy o wyegzekwowanie od RM merytorycznego odniesienia się do poniższych zarzutów Więcej

MIASTECZKO MUNDUROWE DZIEŃ II

Dzisiaj zgodnie z harmonogramem wartę w miasteczku mundurowym pełnili od północy do 12-tej w południe nasi koledzy z zarządów wojewódzkich NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego i woj. warmińsko-mazurskiego, a przewodniczącym Zgromadzenia był Andrzej Zacharczuk... Więcej

MIASTECZKO MUNDUROWE DZIEŃ I

Akcję protestacyjną w miasteczku mundurowym rozpoczęło wystąpienie przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych Grzegorza Nemsa, który przywitał reprezentantów obecnych w miasteczku służb mundurowych. Postulaty protestujących służb przypomniał wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Józef Partyka... Więcej

Protest służb mundurowych. Pod Sejmem rośnie miasteczko, w czwartek pikieta

Protestujący domagają się włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, na co wskazuje korzystny dla nich wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 roku sygn. akt K39/13. Więcej

Komunikat Protestacyjny Służb Mundurowych

Zbiórka wszystkich organizacji związkowych biorących udział w akcji - 05.10 o godz. 11.00 pod Sejmem. Zapraszamy wszystkich na Pikietę służb mundurowych pod Sejmem RP w dniu 08.10. w godzinach od 11:00 do 13:00. Na Pikietę przychodzimy bezpośrednio pod Sejm. Uczestniczymy w każdym dniu w umundurowaniu. Więcej

8 PAŹDZIERNIKA PIKIETA POD SEJMEM RP

W dniu 8 października br. w Warszawie pod Sejmem RP w godz. od 11.00 do 13.00 odbędzie się Pikieta służb mundurowych z powodu niezrealizowania Naszych postulatów przez Rząd. Wcześniej w dniach od 5 do 8 października służby mundurowe rozbijają miasteczko namiotowe pod Sejmem RP. Więcej

Celnicy wciąż bez wcześniejszych emerytur

W marcu tego roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że celnicy powinni mieć emeryturę taką jak policjanci i inni mundurowi. I choć do wyborów został już tylko miesiąc, przywilej szybszego przejścia na emeryturę dla celników wciąż nie został przez rząd załatwiony. Więcej

Szczurek: Celnicy nie będą latami czekać na szybszą emeryturę

Celnicy nie będą latami czekać na szybsze przejście na emeryturę. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że powinni oni przechodzić na emeryturę tak jak inne służby mundurowe, będzie zrealizowany szybciej. Więcej

Granice dobrze strzeżone? Szef związku celników: Bzdura. TIRy z krajów muzułmańskich wjeżdżają bez kontroli"

Premier nie powinna wprowadzać Polaków w błąd. W interesie publicznym jest mówić prawdę, a ta wygląda tak, że jesteśmy właściwie bezbronni wobec działań przemytników. Więcej

215 mld zł poszło z dymem. W szarej strefie boom: "14 zł za paczkę fajek? Tylko frajer tyle płaci"

Firma doradcza EY właśnie policzyła, ile nielegalne interesy kosztowały budżet w zeszłym roku. Okazało się, że przez 12 miesięcy przez restrykcyjne i absurdalne przepisy, jak twierdzą jedni, albo przez nieudolne egzekwowanie prawa przez państwo, jak uważają inni, do budżetu nie wpłynęło 215 mld zł. Sporo. Więcej

Terroryści traktowani są w Polsce lepiej niż funkcjonariusze

...terroryści nastający i planujący ataki na cywilnych obywateli mają zagwarantowana pełnie poszanowania praw człowieka przez państwo polskie, tymczasem, funkcjonariusze państwowi Służby Celnej mający korzystne wyroki TK, oraz porozumienia z rządem - już od ponad 17 lat są lekceważeni przez kolejne rządy. Więcej

Czy polskie granice naprawdę są bezpieczne?

Sytuacja na granicach Polski jest stabilna i nie odnotowujemy tam niepokojących zjawisk - powiedziała Teresa Piotrowska. Zapewniła też, że "podejmowane są intensywne działania", które mają na celu "bezpośrednią ochronę granic". Inaczej sprawę postrzega Sławomir Siwy, szef Związku Zawodowego Celnicy PL Więcej

Funkcjonariuszy Służby Celnej obejmie system emerytur mundurowych

(...)Analiza prawno-porównawcza specyfiki statusu prawnego funkcjonariuszy Służby Celnej w zestawieniu z specyfiką statusu prawnego funkcjonariuszy innych służb (zwłaszcza Straży Granicznej) wykazuje pełną zbieżność w zakresie określenia podstawowych elementów specyfiki pełnienia służby(...) Więcej

Granice bez należytej kontroli - Nie wolno wprowadzać w błąd Polaków

Pani Premier mówi, że po dokonanej inspekcji granic może śmiało powiedzieć, że z Polski można brać przykład i że mamy odpowiednie procedury, które zabezpieczają granice Polski(...) A jak jest w rzeczywistości? Więcej

Związkowcy Służby Celnej: Polskie granice nie są bezpieczne

Polskie granice nie są bezpieczne i szczelne - tak sejmową debatę na temat uchodźców komentują związkowcy Służby Celnej. W Sejmie szefowa MSW Teresa Piotrowska zapewniła, że nie ma zagrożenia na naszych granicach, a w razie potrzeby nasze służby są w stanie szybko reagować. Więcej

Podpisy pod projektem obywatelskim zostały zweryfikowane

Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomir Siwy odebrał w dniu 09.09.2015r. telefon z Kancelarii Sejmu i został poinformowany o pozytywnym zweryfikowaniu podpisów pod złożonym projektem obywatelskim oraz o przebiegu dalszych prac legislacyjnych. Więcej

Polskie Radio - Celnicy w systemie emerytalnym mundurówek nie w tej kadencji Sejmu

Wiceszef Służby Celnej Sławomir Pichor powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że zmianę przepisów w tym obszarze wymusza marcowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że odmienne traktowanie celników niż innych służb mundurowych jest dyskryminujące... Więcej

Polska jest bezbronna. Rząd ignoruje Służbę Celną.

...Zobaczcie jak rząd ignoruje funkcjonariuszy i pracowników izby celnej. Pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Sejm nie pozwoli im przejść po 25-ciu latach na emeryturę. Nie w tej kadencji. W reportażu zobaczycie także ile pieniędzy państwo polskie traci ze względu na istniejącą szarą strefę. Więcej

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA KOMITETU

...W tym miejscu pragnę złożyć szczególne podziękowania wszystkim tym, którzy mobilizowali w trakcie akcji do działania innych i sami wykonali tytaniczną pracę. Powtarzając za W.Churchillem: "W obecnym czasie, czuję się upoważniony wezwać na pomoc wszystkich i zawołać: ”Chodźcie, idźmy naprzód razem silni w jedności”... Więcej

Kolejne pismo Ministerstwa Finansów w sprawie realizacji wyroku TK

ZZ Celnicy PL otrzymał kolejną korespondencję z MF odnośnie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015r. Więcej

Pismo do Pani Marszałek Sejmu RP i Protokół z przyjęcia Obywatelskiego Projektu Ustawy

Publikujemy pismo przewodnie do Pani Marszałek oraz Protokół wstępny z przyjęcia podpisów obywateli popierających projekt ustawy. Więcej

Onet - Celnicy złożyli projekt włączający ich do systemu emerytur mundurowych

...projekt "jest pierwszym krokiem do trwałego uregulowania statusu Służby Celnej". - Dotychczasowy model funkcjonowania administracji celnej został wdrożony z pominięciem pełnego statusu funkcjonariuszy celnych jako służby mundurowej... Więcej

Polskie Radio - Celnicy włączeni do systemu emerytalnego "mundurówek"?

...projekt ustawy, jaki w piątek zostanie złożony w Sejmie jest zaledwie pierwszym krokiem, który ma naprawić obecną sytuację. Szef związku zawodowego Celnicy.PL liczy, że celnicy znajdą partnera w rządzie... Więcej

Gazeta Wyborcza - Rząd negatywnie o propozycji objęcia celników "mundurówkami"

...Rząd negatywnie ocenia przygotowany przez SLD projekt ustawy, który ma wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego i włączyć celników do systemu emerytalnego służb mundurowych, czyli tzw. mundurówek - wynika z projektu stanowiska rządu, do którego dotarła PAP... Więcej

Gazeta Polska - Celnicy walczą o emerytury

...Związek Zawodowy Celnicy PL zajął się zbieraniem podpisów, ponieważ celnicy jako jedyna służba mundurowa nie są objęci uposażeniowym systemem emerytalnym, który obejmuje inne służby: Policję, Straż Graniczną, BOR, Państwową Straż Pożarną i Służbę Więzienną.– Efekt jest taki, że w wydziałach zwalczania przestępczości pracują ludzie w wieku 60+ Więcej

Radio Opole - Celnicy jadą do Sejmu

Celnicy domagają się zrównania wieku emerytalnego z pozostałymi służbami mundurowymi, co gwarantuje im wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca. Sławomir Siwy, przewodniczący ogólnopolskiego Związku Zawodowego CELNICY.PL, założył Komitet Obywatelski z siedzibą w Nysie, który do tej pory pozyskał około 200 tys. podpisów poparcia w tej sprawie... Więcej

Komunikat prasowy Komitetu

Komitet Inicjatywy Uustawodawczej uprzejmie informuje, że w dniu 28 sierpnia 2015r. o godzinie 14:00 złoży w biurze podawczym Sejmu RP obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (...) wraz ze zmianą 20 ustaw, uzasadnieniem i założeniami zmian aktów wykonawczych oraz podpisami około 200 tysięcy Obywateli RP... Więcej

Apel Komitetu - 150 tys. podpisów

...W dniu 21 sierpnia minął termin na wysłanie/nadanie na poczcie podpisów do siedziby Komitetu w Nysie. Jednak dniem złożenia ponad 100 000 podpisów w Sejmie RP jest dzień 28 sierpnia... Po 21 sierpnia wykazy należy wysłać bezpośrednio (bez pośrednictwa lokalnych koordynatorów) na adres... Więcej

Apel Komitetu - 100 tys. podpisów

...Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu jest już ponad 100 000 podpisów. Musimy jednak znacząco przekroczyć wymagane 100 000, gdyż część podpisów może zostać odrzucona podczas weryfikacji... Więcej

Apel Komitetu - 95 tys. podpisów

...W dniu 21 sierpnia mija termin na wysłanie/nadanie na poczcie podpisów do siedziby Komitetu w Nysie. Nie musimy właściwie na tym etapie nic pisać. Każdy prawdziwy celnik wie co ma robić w tych ostatnich dniach Naszej wspólnej akcji... Więcej

Apel Komitetu - 90 tys. podpisów

...Pozostało 7 dni do wysłania/nadania na poczcie ostatnich wykazów do siedziby Komitetu - termin ten upływa 21 sierpnia. W tych ostatnich dniach zróbmy wszystko, aby doprowadzić sprawę do końca. Prosimy, by każdy bez wyjątku przyłączył się do akcji. Wciąż jest czas na działanie... Więcej

Zaproszenie na spotkanie w MF dnia 9 września 2015r.

Szef Służby Celnej zaprosił na spotkanie w Ministerstwie Finansów, które odbędzie się dnia 9 września 2015r. Jednym z punktów rozmów będą założenia rozwiązań w zakresie świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy celnych w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 03.03.2015 r. nr K39/2013. Więcej

Apel Komitetu - 85 tys. podpisów

...W tych ostatnich dniach potrzebna jest pełna mobilizacja wszystkich bez wyjątku. Takiej drugiej szansy mieć już nie będziemy. Zróbmy wszystko, aby nie mieć potem pretensji do samych siebie i nie żałować, że mogłam/mogłem i powinnam/powinienem był zrobić więcej... Więcej

Apel Komitetu - 80 tys. podpisów

...Potrzebna jest wciąż pełna mobilizacja wszystkich bez wyjątku, zarówno tych aktywnych od początku, jak i tych z Nas, którzy dopiero włączyli się w akcję oraz tych, którzy dotąd nie podjęli jeszcze inicjatywy... Więcej

Apel Komitetu - 70 tys. podpisów

...Aktywność każdego z Nas, ma także wpływ na postawy Naszych Koleżanek i Kolegów. Prosimy wszystkich sympatyków Naszej wspólnej akcji i wszystkich zaangażowanych w akcję o maksymalną mobilizację i zebranie każdy jeszcze minimum 10 podpisów, choć oczywiście najlepiej dużo więcej, niezależnie od tego kto ile dotąd zebrał... Więcej

Poparcie Straży Miejskiej

Inicjatywa ustawodawcza w sprawie równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych oraz włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego spotyka się pozytywnym odzewem wielu naszych Koleżanek i Kolegów z innych formacji. W załączniku pismo Komendanta Straży Miejskiej w Ełku. Dziękujemy. Więcej

Pismo Komitetu do Dyrektorów i Naczelników

W imieniu funkcjonariuszy celnych zwracam się z prośbą o aktywne wsparcie i zaangażowanie w akcję zbierania poparcia pod projektem Inicjatywy Ustawodawczej w zakresie objęcia funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym. W chwili obecnej złożenie projektu obywatelskiego przybliża nas do realizacji tego najważniejszego od lat postulatu... Więcej

Dalsza korespondencja z MF w sprawie emerytur

...Dlaczego zatem dąży Pan Panie Ministrze do dalszego konfliktu prawnego i powoduje wzrost niepokojów społecznych, nawet wbrew opinii Rządowego Centrum Legislacji, powołując się na nieistniejącą w rzeczywistości konieczność wdrożenia regulacji prawnych, które nie wynikają absolutnie, ani z sentencji, ani nawet uzasadnienia ww. wyroku Trybunału?

Więcej

Apel Komitetu - 60 tys. podpisów

...Projekt obywatelski, oczywiście kiedy uzbieramy 100 000 podpisów, da Nam wymarzone wręcz otwarcie w nowej kadencji, ponieważ jako pierwszy zostanie wydrukowany wszystkim nowym Parlamentarzystom i będzie musiało odbyć się pierwsze jego czytanie na sali plenarnej Sejmu RP... Więcej

MF wytrwale pracuje, czy może gra na zwłokę?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 lipca 2015 r. dotyczące realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt K 39/13, uprzejmie informuje, co następuje. W Ministerstwie Finansów (w Departamencie Służby Celnej) trwają prace mające na celu wykonanie ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ...

Więcej

Ile podpisów zebraliśmy

Popatrzmy jak przebiega zbiórka w poszczególnych Izbach odnosząc liczbę zebranych podpisów do ustalonego planu minimum tj. każdy Funkcjonariusz zbiera minimum 10 podpisów! A zatem każda komórka organizacyjna powinna zebrać co najmniej dziesięciokrotność swojego stanu zatrudnienia, ale najlepiej dużo więcej. Na dzień 28.07. mamy... Więcej

Podziękowania dla innych służb mundurowych

Publikujemy podziękowania dla Funkcjonariuszy innych służb i Organizatorów Pikiety. Nikt z Funkcjonariuszy innych formacji mundurowych i także Pracowników tych służb i MSW poproszony o poparcie obywatelskiego projektu ustawy nie odmówił nam w czasie Pikiety złożenia swojego podpisu (...) Więcej

Podziękowania ZG NSZZ Policjantów za pikietę

(...) Po raz pierwszy w historii funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych trzech resortów stanęli razem w walce o wspólne cele. Wierzę, że dzięki naszej determinacji uda się doprowadzić do zmian na lepsze w naszych formacjach, także pod względem sytuacji materialnej zatrudnionych w nich osób (...) Więcej

Relacja z pikiety przed KPRM

... Pochód protestujących przemaszerował pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie nastąpiły wystąpienia liderów poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Po raz pierwszy w tej grupie wystąpili Celnicy.pl ze swoim liderem panem Siwym... Więcej

Komunikat organizacyjny w sprawie PIKIETY

...To bardzo ważna, historyczna PIKIETA dla Służby Celnej. Nie zawiedźmy. Każdy kto chciałby jeszcze wziąć udział w PIKIECIE może to uczynić nie zgłaszając tego nikomu. Po prostu, niech przybywa. W szczególności apelujemy do Funkcjonariuszy i Pracowników z Warszawy i okolic o liczne stawiennictwo na PIKIECIE... Więcej

Apel Komitetu - 40 tys. podpisów

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu znajduje się już przeszło 40 000 zebranych podpisów. Każdego tygodnia przybywa ponad 10 000 podpisów, co oznacza, że może nam zabraknąć 5 - 10 tyś. podpisów... Więcej

Pikieta służb mundurowych 23.07.2015 r.

W dniu 23 lipca br. w Warszawie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w godz. od 11-ej do 13-ej odbędzie się pikieta służb mundurowych w związku z brakiem gwarancji wzrostu płac i uwzględnienia w podwyżkach, w kwocie 2 mld zł, jakie rząd przewiduje na wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej w budżecie na przyszły rok... Więcej

Z forum celnicy.pl - Zbieramy podpisy.

...Koledzy dopiero dziś rano (wstyd) pomyślałem, że zbiorę te 10 podpisów żeby mieć czyste sumienie i zabić jego wyrzuty że nic nie robię. Jest godzina 18 a ja mam już ich 15 i to bez wysiłku, wpisani są : ja, żona, mama, tata, brat z żoną, siostra z mężem, brat żony, siostra żony z facetem, teść i teściowa, sąsiad i kumpel... Więcej

Apel Komitetu - 30 tys. podpisów

...Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że w siedzibie Komitetu znajduje się już przeszło 30 000 zebranych podpisów... Więcej

Policjanci opublikowali informację o naszej akcji

Informacja o Naszej akcji obywatelskiej została opublikowana na stronie internetowej NSZZ Policjantów. W sprawie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy włączającym Funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego wspiera Nas Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Więcej

Z forum celnicy.pl

...Przypomnę, ze SSC w jednym z projektów rozp. zaznaczył, że zadania o których mowa w wyroku TK wykonuje wg niego 1500 Funkcjonariuszy - TO JEST TO CO SIEDZI W GŁOWIE SSC, dlatego musimy konkretnie działać, aby wytłumaczyć Panu Ministrowi. Poparcie ponad 100000 obywateli jest najlepszym i największym argumentem. Więcej

Pismo ZZ Celnicy PL do Ministra Finansów

dniu 3 marca 2015r. Trybunał Konstytucyjny wydał Wyrok K 39/13, w którym stwierdził dyskryminację Funkcjonariuszy celnych (...) w stosunku do Funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL zwraca się do Pana Ministra z uwagi na brak działań... Więcej

Wpis na forum - zebrane podpisy

Powinniśmy założyć sobie pewien plan minimum. Każdy Funkcjonariusz zbiera minimum 10 podpisów! A zatem każda komórka organizacyjna powinna zebrać co najmniej dziesięciokrotność swojego stanu zatrudnienia, ale najlepiej dużo więcej... Więcej

Apel Komitetu - 20 tys. podpisów

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej informuje, że Nasza wspólna obywatelska akcja nabiera rozpędu. Każdego dnia wpływają kolejne listy wsparcia z licznych komórek organizacyjnych w całym Kraju i bezpośrednio od Funkcjonariuszy. Przekroczyliśmy już 20 000 zebranych podpisów... Więcej

Analiza wyroku TK K39/13 w wykonaniu Rządowego Centrum Legislacji

Publikujemy analizę Wyroku TK K39/13 dokonaną przez Rządowe Centrum Legislacji
Więcej

Pismo wyjaśniające do oponentów inicjatywy obywatelskiej

W związku z rozsyłanymi przez Wasze struktury związkowe oraz niektóre osoby nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi działań ZZ Celnicy PL, które w moim odczuciu mogą świadczyć o braku zrozumienia intencji oraz podjętych działań... Więcej

Wieści z Wiejskiej...

Kończy się dzisiaj kolejne posiedzenie Sejmu, na którym byłem i chcę napisać co słychać w sprawie naszych emerytur w Sejmie...
Więcej

Apel o przyspieszenie zbierania podpisów

(...)Aby jednak akcja zakończyła się sukcesem, wymagane jest zaangażowanie wszystkich w zebraniu także podpisów innych obywateli /znajomych, sąsiadów, rodziny itd./. Wiemy, iż są Funkcjonariusze, którzy zebrali do tej pory po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset podpisów i takich osób jest coraz więcej, za co należą im się ogromne słowa podziękowania i wielki szacunek (...) Więcej

MF o akcji obywatelskiej i emeryturach

Załączamy pismo Z-cy Szefa Służby Celnej Pana Sławomira Pichora dot. Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i akcji zbierania podpisów oraz zawierające szersze informacje na temat działań i planów Resortu dot. emerytur mundurowych. Więcej

Pismo ZZ Celnicy PL do posłów RP

(...)Prosimy o wsparcie i pomoc w zbieraniu podpisów. Załączamy wykaz do zbierania podpisów. Załączamy także argumenty w pigułce za objęciem Funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym. Każda odpowiedź będzie publikowana na stronie Komitetu i udostępniona wszystkim Funkcjonariuszom Służby Celnej. Więcej

Apel o wzmożenie akcji zbierania podpisów

(...)na kończącym się właśnie posiedzeniu Sejmu w dniach 10-12.06.2015r., mimo naszych usilnych starań i mimo wcześniejszych zapowiedzi, w ogóle nie odbyło się nawet I czytanie naszego projektu, co wprost przesądza już o stanowisku koalicji(...) powinniśmy zintensyfikować działania jako środowisko zawodowe i zaangażować się maksymalnie w akcję zbierania podpisów(...) Więcej

Zwracamy się do FZZSM

(...)Prosimy Was o koleżeńskie wsparcie w tej akcji na zasadzie solidaryzmu wszystkich służb mundurowych. Prosimy o życzliwe przyjęcie Funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy w niektórych lokalizacjach będą zwracać się do Funkcjonariuszy służb mundurowych o pomoc w tej sprawie.(...) Więcej

Marszałek Sejmu RP przyjął nasze zawiadomienie

S. Siwy w dniu 03.06.2015r. odebrał telefon z Sejmu RP, informujący o tym, że Marszałek w dniu 01.06.2015r. postanowił o przyjąć nasze zawiadomienia w sprawie powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Musimy teraz wzmóc naszą aktywność w zbieraniu podpisów. Więcej

Wysłaliśmy do Marszałka Sejmu RP zawiadomienie o powołaniu Komitetu

wraz z ponad 1000 podpisów obywateli popierających nasz projekt. Oczekujemy obecnie na odpowiedź Marszałka Sejmu, w trybie i na zasadach określonych w art.6 ustawy o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Więcej

Kiedy poznamy stanowisko KP PO?

Chcemy poznać stanowisko Klubu Parlamentarnego PO w sprawie sposobu wykonania wyroku TK nr K39/2013. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do Przewodniczącego KP PO w środę 20.05.2015r., zarówno w wersji elektronicznej jak i tradycyjną pocztą. Dotąd nie wpłynęła odpowiedź, mimo iż projekt ustawy został wysłany 08.05.2015 r. ... Więcej

Czas odwiedzać posłów i senatorów

Związek Zawodowy Celnicy PL apeluje do Funkcjonariuszy i Pracowników SC o wdrożenie szerokiej akcji informacyjnej w Parlamencie RP. Odwiedzajmy naszych parlamentarzystów i przekonujmy o konieczności niezwłocznej realizacji wyroku TK. Więcej

Zbierajmy podpisy

Zbierajmy podpisy pod projektem zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, SBA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Nikt nie może pozostać bierny. Więcej

Projekt został wysłany do Sejmu i Senatu RP

W dniu 08 maja 2015r. projekt regulacji włączający funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego został wysłany przez ZZ Celnicy PL do Sejmu i Senatu RP. Więcej

Powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

W dniu 06.05.2015r. powołany został w Służbie Celnej Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zainicjowany przez Związek Zawodowy Celnicy PL w celu poparcia równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych i włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Więcej

Licznik odłon strony (od 03.08.2015 r):
Darmowy licznik odwiedzin
ZZ Celnicy PL | telefon: 668438041 | e-mail:

Projekt i realizacja:


Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!